Fagnettverk i Utdanningsforbundet – arena for faglige diskusjoner og utvikling

Utdanningsforbundet har vedtatt å prøve ut fagnettverk som en del av arbeidet med å styrke forbundet som profesjonsorganisasjon.

Last ned Fagnettverk i Utdanningsforbundet – arena for faglige diskusjoner og utvikling. Faktaark 11:2023

På Utdanningsforbundets landsmøte i 2019 ble det vedtatt å prøve ut fagnettverk som en del av arbeidet med å styrke Utdanningsforbundet som profesjonsorganisasjon. Fagnettverk skal bidra til å skape arenaer for medlemmer til å drøfte faglige spørsmål og utvikle innholdet i skolen og i lærerutdanningene, og gi muligheten til medvirkning i faglig utviklingsarbeid både lokalt og nasjonalt.

I vedtaket fra landsmøtet i 2019 heter det i Vi utdanner Norge 2020–2023 at Utdanningsforbundet

vil gjøre profesjonen bedre rustet til å delta i profesjonsfaglige diskusjoner og utviklingsarbeid på arbeidsplassene, og til dialog med lokale og nasjonale utdanningsmyndigheter.

Dette faktaarket er en orientering om etablering av fagnettverk i Utdanningsforbundet.

Hva er fagnettverk i Utdanningsforbundet?

Utdanningsforbundet har etablert fagnettverk i norsk, naturfag og kroppsøving bestående av lærere fra grunnskolen og videregående skole. Nettverkene består av opptil ti lærere med formell kompetanse og stor interesse i det aktuelle faget og som har sitt daglige virke i skolen. Fagnettverkene skal engasjere seg i innholdet i og utviklingen av fagene, gi organisasjonen innspill på aktuelle utdanningspolitiske og profesjonsfaglige saker, og bidra til å skape engasjement og diskusjoner blant medlemmer og tillitsvalgte i Utdanningsforbundet.

Når det gjelder opprettelsen av fagnettverk, har Utdanningsforbundet i første omgang valgt å begynne med noen få fag. Sentralstyret i Utdanningsforbundet har bestemt at det skal være gjennomgående fag i grunnskole og videregående skole. Norskfaget er valgt fordi det er et fag som har skriftlig eksamen i både grunnskole og videregående opplæring. Videre er naturfag valgt fordi det ikke har skriftlig, men muntlig eksamen. Til slutt er kroppsøving valgt fordi det er et av de praktiske og estetiske fagene, som også er gjennomgående.

Dette er et nybrottsarbeid i Utdanningsforbundet, og det er viktig at nettverkene kan gjøre justeringer og tilpasninger underveis. Prosjektet skal evalueres for å ta stilling til om organisasjonen skal prøve ut flere fagnettverk, og om ordningen skal bli permanent.

Formålet til fagnettverkene

Formålet med Utdanningsforbundets fagnettverk er at de skal bidra til:

 • at profesjonen blir bedre rustet til å delta i profesjonsfaglige diskusjoner og utviklingsarbeid knyttet til undervisningsfag.
 • å styrke Utdanningsforbundets argumentasjon i saker som handler om enkeltfag.
 • å starte og holde ved like faglige diskusjoner blant forbundets medlemmer.
 • at forbundet kan møte medlemmenes fagidentitet.

Hva skal fagnettverkene gjøre?

For å oppfylle formålet, skal nettverkene løfte fram spørsmål knyttet til nettverksfaget, og bidra til å stimulere til diskusjon og styrke argumentasjonen innad i organisasjonen, ute i profesjonen og ellers i samfunnsdebatten. Dette kan de gjøre ved for eksempel å:

 • Arbeide aktivt med fagets stilling i skolen, herunder diskutere innholdet i faget.
 • Gi innspill til Utdanningsforbundets politiske organ og til sekretariatet om aktuelle utdanningspolitiske og faglige saker.
 • Gi innspill til utvikling av fagkurs og seminarer.
 • Ta initiativ og bidra i utviklingen av materiell til bruk på arbeidsplassene.
 • Gi innspill om metodespørsmål og læremidler og til utvikling av læreplaner.
 • Gi innspill om vurderingssystemet, eksamen og sensur.
 • Gi innspill til hvordan etter- og videreutdanning innen faget kan bli bedre og hvordan faget kan ivaretas på en god måte i grunnutdanningene.
 • Holde seg oppdatert på forskning innen eget fagfelt, og gi innspill til hvordan den kan formidles og tas i bruk.

Denne listen er eksempler på aktiviteter som kan bidra til at nettverkene oppfyller formålet. Det er formålet som er forpliktende for nettverkene, ikke de konkrete eksemplene.

Fagnettverkene 2023–2025

Det er oppnevnt ti medlemmer til hver av de tre nettverksgruppene. Oppnevning skjer vanligvis for to år av gangen og det settes en begrensning på maksimalt åtte sammenhengende år som medlem i et fagnettverk.

Fagnettverkene skal bidra til å skape et faglig fellesskap for medlemmer som er engasjert i faget sitt. Det er mange muligheter for nettverkene til å skape engasjement og diskusjoner i organisasjonen og ute i skolene og lærerutdanningene. Nettverkene vil ha handlingsrom til selv å utvikle planer og aktiviteter på sine områder. Dette kan inkludere faglige råd og kunnskapsdeling, det å skape engasjement og diskusjoner på arbeidsplassene og bidrag inn på kurs, seminarer og konferanser i regi av Utdanningsforbundet.

Les mer om fagnettverkene på Utdanningsforbundets nettsider

Utdanningsforbundets politikk

I henhold til Utdanningsforbundets formålsparagraf § 2.2 heter det at forbundet skal

ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår, og når det gjelder profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål.

Vi utdanner Norge

Vi utdanner Norge vedtas av Utdanningsforbundets landsmøte og er det styrende politiske dokumentet for hele organisasjonen. I Vi utdanner Norge står det at Utdanningsforbundet skal være en sterk og solidarisk fagforening som står for faglig og profesjonell styrke.

Videre står det:

 • Utdanningsforbundet skal arbeide for å bygge sterke profesjonsfellesskap der ledere, lærere og støttesystem sammen tar et ansvar for egen faglig utvikling og profesjonalisering.
 • Profesjonsfaglig innflytelse utøves gjennom medbestemmelse, direkte medvirkning, andre former for formelt og uformelt partssamarbeid, samt politisk påvirkningsarbeid på alle nivå.
 • Utdanningsforbundet vil arbeide for at medlemmene får en større arena for å drøfte faglige spørsmål og utvikle innholdet i barnehage, skole og i lærerutdanningene. Utprøving av faglige nettverk er en del av dette. Vi vil gjøre profesjonen bedre rustet til å delta i profesjonsfaglige diskusjoner og utviklingsarbeid på arbeidsplassene, og til dialog med lokale og nasjonale utdanningsmyndigheter.
 • Utdanningsforbundet vil videreutvikle praksis slik at medlemmene, sammen med tillitsvalgte, kan engasjere seg og delta aktivt i forbundets arbeid knyttet til faglige, arbeidslivs- og profesjonsrelaterte spørsmål.

Kilder

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.