Lønns- og arbeidsvilkår for medlemsgruppe FAS

Medlemsgruppen FAS hører til i flere tariffområder: KS, staten, Spekter og Oslo kommune. Tariffavtalene er svært ulike når det gjelder hvordan lønn fastsettes og hvordan forhandlingene foregår. Med ulike tariffavtaler, er utfordringene med å jobbe for gode avtaler forskjellige.

De fleste FAS-medlemmene i KS-området arbeider i PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) eller som rådgivere i kommunal/fylkeskommunal administrasjon. Disse ansatte er innplassert i hovedavtalens kapittel 4 eller 5.

Innplassering i kapittel 4 innebærer at en innplasseres i stillingsgruppe basert på utdanningskravet for stillingen. Det gis garantert ansiennitetsopprykk til 16 år. Se lønnstabeller for tariffområdet KS.

Innplassering i kapittel 5 innebærer at all lønn fastsettes i den enkelte kommune/fylkeskommune. Ved lønnsfastsettelsen skal det bl.a. tas hensyn til stillingens kompleksitet, og den enkelte ansattes kompetanse og ansvar, innsats og resultatoppnåelse, og behov for å rekruttere og beholde arbeidstakere. Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Relevant etter-/videreutdanning skal vektlegges.

Det gjennomføres årlige lønnsforhandlinger i den enkelte kommune/fylkeskommune.

Øvrige arbeidsvilkår er fastsatt i Hovedtariffavtalen kapittel 1, Fellesbestemmelser.

De fleste FAS-medlemmene innenfor Oslo kommune er i PPT. PP-rådgivere har sin egen stillingskode og egen lønnsramme. Lønnsutvikling gis i form av generelt tillegg på lønnstabellen, justeringer og lokale forhandlinger. Noen logopeder og synspedagoger er ansatt i undervisningsstillinger.

Vi har rundt 35 medlemmer i Utdanningsadministrasjonen i stillingskoder som fagkonsulent og spesialkonsulent. Disse får lønnsutvikling i hovedsak gjennom generelle tillegg på lønnstabellen og i lokale forhandlinger.

Ellers er FAS-medlemmene i Oslo veldig spredt.

Øvrige arbeidsvilkår er fastsatt i Overenskomsten del A, Fellesbestemmelser.

De fleste FAS-medlemmene som arbeider i staten er innplassert i gjennomgående stillingskoder. De mest vanlige kodene er rådgiver og seniorrådgiver. Minstelønn er henholdsvis lønnstrinn 45 og 60. Når den ansatte har høyere akademisk utdanning, er minstelønn lønnstrinn 51 (456 400 kroner).

Ved tilsetting vurderes blant annet stillingens kompleksitet, og den enkelte ansettes utdanning, kompetanse og ansvar. Det gis ikke automatiske ansiennitetsopprykk i disse stillingskodene, men tillegg kan gis i lokale lønnsforhandlinger.

Kvalifikasjonsprinsippet er lovfestet, og innebærer at den best kvalifiserte søkeren til en stilling skal ansettes.

Les mer om lønnstabellen for staten her.

Øvrige arbeidsvilkår er fastsatt i Hovedtariffavtalen kapittel 3, Fellesbestemmelsene.

Spekter er inndelt i 13 ulike forhandlingsområder, og Utdanningsforbundet har medlemmer i fire av områdene. FAS-medlemmene er hovedsakelig i område 10 Helse, og arbeider som spesialister i klinisk pedagogikk eller spesialpedagoger. Innenfor område 10 Helse, finnes det en sentral overenskomst. Her er det en minstelønnstabell. I tillegg har hver virksomhet lokale avtaler med ulike lønnstabeller/stiger. Disse er gjerne mer spesifikke enn den sentrale minstelønnstabellen. Lønnsinnplassering skjer på virksomhetsnivå.

Øvrige arbeidsvilkår er fastsatt i Overenskomsten del A, kapittel III Lønns og arbeidsvilkår.