Spørsmål og svar om fagnettverk

Utdanningsforbundet skal opprette fagnettverk i norsk, naturfag og kroppsøving. Her finner du svar på det meste du måtte lure på.

Utdanningsforbundet skal opprette fagnettverk i norsk, naturfag og kroppsøving. Nettverkene skal bestå av 6-10 lærere med stor interesse og formell kompetanse i det aktuelle faget. Medlemmene må ha sitt daglige virke i grunnskole, videregående opplæring eller i lærerutdanningene. Disse fagnettverkene skal engasjere seg i innholdet i og utviklingen av fagene, gi organisasjonen innspill på aktuelle utdanningspolitiske og profesjonsfaglige saker, og bidra til å skape engasjement og diskusjoner blant medlemmer og tillitsvalgte i Utdanningsforbundet.

Som medlem av et fagnettverk får du være med i et faglig fellesskap som brenner for faget sitt. Det er mange muligheter for nettverkene til å skape engasjement og diskusjoner i organisasjonen og ute i skolene og lærerutdanningene. Alle medlemmene blir invitert til en felles oppstartssamling.

Nettverkene vil ha stort handlingsrom til selv å utvikle planer og aktiviteter på sine områder. Dette kan inkludere faglige råd og kunnskapsdeling, det å skape engasjement og diskusjoner på arbeidsplassene og bidrag inn på kurs, seminarer og konferanser i regi av Utdanningsforbundet.

Medlemmer av nettverkene kan få delta på relevante kurs, seminar og konferanser i regi av Utdanningsforbundet.

Du vil ha dette som en oppgave i tillegg til ditt ordinære arbeid. Du skal ikke ha utgifter ved å være med i et fagnettverk. Du får en kompensasjon i form av møtegodtgjøring, med en fast sum per møte. Utdanningsforbundet vil også dekke tapt lønnsfortjeneste for deg i forbindelse med møtedeltagelse i fagnettverkene. Reiseutgifter vil vi også dekke.

Utdanningsforbundets landsmøte vedtok i 2019 å prøve ut fagnettverk som en del av arbeidet med å styrke Utdanningsforbundet som profesjonsorganisasjon, skape arenaer for medlemmene til å drøfte faglige spørsmål og gi muligheten til medvirkning i faglig utviklingsarbeid både lokalt og nasjonalt. Sentralstyret har derfor vedtatt å prøve ut fagnettverk i norsk, naturfag og kroppsøving som et pilotprosjekt. Prosjektet skal evalueres.

Formålet med Utdanningsforbundets fagnettverk er at de skal bidra til:

 • at profesjonen blir bedre rustet til å delta i profesjonsfaglige diskusjoner og utviklingsarbeid knyttet til undervisningsfag.
 • å styrke Utdanningsforbundets argumentasjon i saker som handler om enkeltfag.
 • å starte og holde ved like faglige diskusjoner blant forbundets medlemmer.
 • at forbundet kan møte medlemmenes fagidentitet.

For å oppfylle formålet skal nettverkene løfte frem spørsmål knyttet til nettverksfaget, og bidra til å stimulere til diskusjon og styrke argumentasjonen innad i organisasjonen, ute i profesjonen og ellers i samfunnsdebatten. Dette kan de gjøre ved for eksempel å:

 • Arbeide aktivt med fagets stilling i skolen, herunder diskutere fagets innhold.
 • Gi innspill til Utdanningsforbundets politiske organ og til sekretariatet om aktuelle utdanningspolitiske og faglige saker.
 • Gi innspill til utvikling av fagkurs og seminarer.
 • Ta initiativ og bidra i utviklingen av materiell til bruk på arbeidsplassene.
 • Gi innspill om metodespørsmål og læremidler og til utvikling av læreplaner.
 • Gi innspill om vurderingssystemet, eksamen og sensur.
 • Gi innspill til hvordan etter- og videreutdanning innen faget kan bli bedre og hvordan faget kan ivaretas på en god måte i grunnutdanningene.
 • Holde seg oppdatert på forskning innen eget fagfelt, og gi innspill til hvordan den kan formidles og tas i bruk.

Denne listen er eksempler på aktiviteter som kan bidra til at nettverkene oppfyller formålet. Det er formålet som er forpliktende for nettverkene, ikke de konkrete eksemplene.

 

Medlemmer av fagnettverkene i norsk, naturfag og kroppsøving må ha stor interesse for faget, formell kompetanse i faget og undervise i det aktuelle faget. Deltakerne i nettverket skal ha sitt daglige virke i grunnskole, videregående opplæring eller i lærerutdanningene. Alle deltakerne i nettverket må være medlemmer av Utdanningsforbundet.

Medlemmer velges ut basert på kvalifikasjoner som beskrevet i spørsmålet over. Sekretariatet velger ut kandidater etter innkomne søknader om å bli medlem, innspill fra fylkeslagene, sentralstyret og/eller gjennom andre kanaler. Fristen for å melde din interesse i denne omgangen var 20. mars 2023. Skjemaet for å melde interesse er derfor nå tatt bort, og aktuelle kandidater blir kontaktet i løpet av våren.

Det er foreslått at nettverkene møtes fysisk én gang i året og digitalt 2-3 ganger i året. Nettverksarbeid vil innebære noe for- og etterarbeid i forbindelse med møtene. Fysiske møter vil kreve noe mer tid på grunn av reisetid, mens digitale møter kan være korte. Fagnettverkene bør også diskutere hvordan de ønsker å ha kontakt med de andre fagnettverkene. Utover dette kan nettverkene selv diskutere hvor mye tid og arbeid de ønsker å vie til nettverksarbeidet.

Oppnevning skjer vanligvis for to år av gangen. Det settes en begrensning på maksimalt åtte sammenhengende år som medlem i et fagnettverk.

Alle skolefag er viktige. En utprøving av fagnettverk vil innebære at vi i første omgang velger noen få fag. Det er bestemt at det skal være gjennomgående fag i grunnskole og videregående. Norskfaget er valgt fordi det er et fag som har skriftlig eksamen i både grunnskole og videregående opplæring. Videre er naturfag valgt fordi det ikke har skriftlig, men muntlig eksamen. Til slutt er kroppsøving valgt fordi det er et av de praktiske og estetiske fagene, som også er gjennomgående.

Opprettelsen av fagnettverkene er et pilotprosjekt. Det var på landsmøte i 2019 at organisasjonen vedtok å prøve ut faglige nettverk som en del av arbeidet med å bygge sterke profesjonsfellesskap som sammen har et ansvar for egen faglig utvikling og profesjonalisering. Målet er at fagnettverkene skal bidra til dette ved å løfte frem spørsmål knyttet til nettverksfaget, og bidra til å stimulere til diskusjon og styrke argumentasjonen innad i organisasjonen, ute i profesjonen og ellers i samfunnsdebatten.

Som et pilotprosjekt og nybrottsarbeid er det viktig at nettverkene kan gjøre justeringer og tilpasninger underveis. Pilotprosjektet skal evalueres etter et par år for å ta stilling til om vi skal prøve ut flere fagnettverk, og om vi vil gjøre ordningen permanent. Nettverkene vil være involverte i planlegging og gjennomføring av evalueringen.

Har du flere spørsmål knyttet til opprettelsen av fagnettverkene?

Ta gjerne kontakt med seniorrådgiver i Utdanningsforbundets sekretariat, Naomi Aass Girardeau:

naomi.aass.girardeau@utdanningsforbundet.no