Spørsmål og svar om fagnettverk

Utdanningsforbundet har opprettet fagnettverk i norsk, naturfag og kroppsøving. Her finner du svar på det meste du måtte lure på.

Utdanningsforbundet har opprettet fagnettverk i norsk, naturfag og kroppsøving. Nettverkene består av ti lærere med stor interesse og formell kompetanse i det aktuelle faget. Medlemmene har sitt daglige virke i grunnskole eller videregående opplæring. Disse fagnettverkene skal engasjere seg i innholdet i og utviklingen av fagene, gi organisasjonen innspill på aktuelle utdanningspolitiske og profesjonsfaglige saker, og bidra til å skape engasjement og diskusjoner blant medlemmer og tillitsvalgte i Utdanningsforbundet.

Utdanningsforbundets landsmøte vedtok i 2019 å prøve ut fagnettverk som en del av arbeidet med å styrke Utdanningsforbundet som profesjonsorganisasjon, skape arenaer for medlemmene til å drøfte faglige spørsmål og gi muligheten til medvirkning i faglig utviklingsarbeid både lokalt og nasjonalt. Sentralstyret har derfor vedtatt å prøve ut fagnettverk i norsk, naturfag og kroppsøving som et pilotprosjekt. Prosjektet skal evalueres.

Formålet med Utdanningsforbundets fagnettverk er at de skal bidra til:

 • at profesjonen blir bedre rustet til å delta i profesjonsfaglige diskusjoner og utviklingsarbeid knyttet til undervisningsfag.
 • å styrke Utdanningsforbundets argumentasjon i saker som handler om enkeltfag.
 • å starte og holde ved like faglige diskusjoner blant forbundets medlemmer.
 • at forbundet kan møte medlemmenes fagidentitet.

For å oppfylle formålet skal nettverkene løfte frem spørsmål knyttet til nettverksfaget, og bidra til å stimulere til diskusjon og styrke argumentasjonen innad i organisasjonen, ute i profesjonen og ellers i samfunnsdebatten. Dette kan de gjøre ved for eksempel å:

 • Arbeide aktivt med fagets stilling i skolen, herunder diskutere fagets innhold.
 • Gi innspill til Utdanningsforbundets politiske organ og til sekretariatet om aktuelle utdanningspolitiske og faglige saker.
 • Gi innspill til utvikling av fagkurs og seminarer.
 • Ta initiativ og bidra i utviklingen av materiell til bruk på arbeidsplassene.
 • Gi innspill om metodespørsmål og læremidler og til utvikling av læreplaner.
 • Gi innspill om vurderingssystemet, eksamen og sensur.
 • Gi innspill til hvordan etter- og videreutdanning innen faget kan bli bedre og hvordan faget kan ivaretas på en god måte i grunnutdanningene.
 • Holde seg oppdatert på forskning innen eget fagfelt, og gi innspill til hvordan den kan formidles og tas i bruk.

Denne listen er eksempler på aktiviteter som kan bidra til at nettverkene oppfyller formålet. Det er formålet som er forpliktende for nettverkene, ikke de konkrete eksemplene.

Medlemmer velges ut basert på kvalifikasjoner som beskrevet i mandatet Sekretariatet velger ut kandidater etter innkomne søknader om å bli medlem, innspill fra fylkeslagene, sentralstyret og/eller gjennom andre kanaler. Fristen for å melde interesse i denne omgangen var 20. mars 2023. Oppnevningsperioden for medlemmer i fagnettverkene er på to år av gangen.

Alle skolefag er viktige. En utprøving av fagnettverk vil innebære at vi i første omgang velger noen få fag. Det er bestemt at det skal være gjennomgående fag i grunnskole og videregående. Norskfaget er valgt fordi det er et fag som har skriftlig eksamen i både grunnskole og videregående opplæring. Videre er naturfag valgt fordi det ikke har skriftlig, men muntlig eksamen. Til slutt er kroppsøving valgt fordi det er et av de praktiske og estetiske fagene, som også er gjennomgående.

Opprettelsen av fagnettverkene er et pilotprosjekt. Det var på landsmøte i 2019 at organisasjonen vedtok å prøve ut faglige nettverk som en del av arbeidet med å bygge sterke profesjonsfellesskap som sammen har et ansvar for egen faglig utvikling og profesjonalisering. Målet er at fagnettverkene skal bidra til dette ved å løfte frem spørsmål knyttet til nettverksfaget, og bidra til å stimulere til diskusjon og styrke argumentasjonen innad i organisasjonen, ute i profesjonen og ellers i samfunnsdebatten.

Som et pilotprosjekt og nybrottsarbeid er det viktig at nettverkene kan gjøre justeringer og tilpasninger underveis. Pilotprosjektet skal evalueres etter et par år for å ta stilling til om vi skal prøve ut flere fagnettverk, og om vi vil gjøre ordningen permanent. Nettverkene vil være involverte i planlegging og gjennomføring av evalueringen.

Har du spørsmål rundt fagnettverkene?

Ta gjerne kontakt med seniorrådgiver i Utdanningsforbundets sekretariat, Naomi Aass Girardeau:

[email protected]