Danner fagnettverk: – Grip sjansen til å bidra med fagkunnskapen din

Det er Steffen Handals budskap til lærere som har et engasjement for faget sitt når Utdanningsforbundet nå skal opprette fagnettverk for norsk, naturfag og kroppsøving.

– Mange lærere kjenner på en identitet særlig knyttet til ett eller flere skolefag, er engasjerte i det og interesserte i å være med på å utvikle det. Det er disse lærerne vi håper vil melde interesse for å være med, sier Handal.

Hvilken plass skal fagene ha i en organisasjon som Utdanningsforbundet? Dette har vært oppe til diskusjon mange ganger i forbundets historie, og senest på Landsmøtet 2019. Et forslag om å prøve ut fagnettverk ble vedtatt, og skal nå iverksettes.

Pilotprosjekt

Fagnettverkene opprettes som et pilotprosjekt i de gjennomgående fagene norsk, naturfag og kroppsøving. Nettverksgruppene for de enkelte fagene skal ha 6-10 medlemmer og skal møtes noen ganger i året, fysisk eller digitalt.

– Vi er på jakt etter lærere fra grunnskole, videregående og lærerutdanning som underviser i og har utdanning i de aktuelle fagene. Kanskje sitter du og leser dette nå og tenker at dette kan være interessant. Ikke bare tenk på det, men meld interesse via våre nettsider. Grip sjansen, oppfordrer Handal.

  • Støtte lærere og ledere i profesjonsfaglige diskusjoner og utviklingsarbeid knyttet til undervisningsfaget.
  • Styrke Utdanningsforbundets argumentasjon i saker som handler om fagene.
  • Starte og holde ved like faglige diskusjoner blant forbundets medlemmer.

Les hele mandatet her: Mandat for Utdanningsforbundets fagnettverk

Er du interessert? Les mer om fagnettverkene og meld din interesse for å delta:

Fagnettverk i Utdanningsforbundet

Frist 20. mars! 

Arenaer for faglige diskusjoner

Et av målene med nettverksgruppene er å styrke Utdanningsforbundets fagpolitiske engasjement og utvikle medlemmenes arena for faglige diskusjoner.

Handal håper at lærerne som får plass i gruppene, kan være med på å løfte frem spørsmål knyttet til fagene sine, og stimulere til diskusjon blant lærere og ledere og innad i organisasjonen.

Vi ønsker å skape flere muligheter for faglig utvikling og profesjonalisering for våre medlemmer, og for å drøfte faglige spørsmål og utvikle innholdet i skole og i lærerutdanningene. Vi vil bidra til å bygge sterke profesjonsfellesskap, og dette kan være en av mange veier til å gjøre dette. Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet

Stort handlingsrom

Nettverksgruppene har stort handlingsrom til selv å velge hva de ønsker å engasjere seg i og hvordan de vil jobbe, med utgangspunktet i mandatet. Han legger til:

– Dette er et pilotprosjekt og et nybrottsarbeid. Det skal være rom for å gjøre tilpassinger og endringer underveis. Nettverkene skal også evalueres for å gjøre vurderinger blant annet på om det skal bli en permanent ordning og om det bør opprettes nettverk for flere fag.

Lurer du på noe? Les mer her: Spørsmål og svar om fagnettverk

NB: Denne siden ble oppdatert 22. mars 2023. Skjemaet for å melde interesse er nå tatt bort. Frist for å melde interesse var 20. mars 2023.