Education International (EI)

Education International (EI) er den globale hovedsammenslutningen for lærerfagforeninger. EI har rundt 400 medlemsorganisasjoner i 173 land og territorier, som igjen organiserer over 30 millioner lærere fra barnehage til høyere utdanning og andre ansatte i utdanningssektoren.

Den globale stemmen

Utdanningsforbundet er medlem av Education International (EI). EI holder kongress hvert fjerde år, der politikk blir vedtatt og valg avholdt.

På EIs verdenskongress sommeren 2019 ble Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, gjenvalgt til EIs verdensstyre for en ny fireårs-periode.

Education International består av fem regioner. Europaavdelingen av EI heter European Trade Union Committee for Education, forkortet til ETUCE. 

EI har vedtatt to politiske grunnlagsdokumenter som beskriver organisasjonens politiske plattform:

  • Å bygge framtiden gjennom utdanning av høy kvalitet
  • Politisk dokument om menneske- og fagforeningsrettigheter

I tillegg har EI utarbeidet en Code of Ethics.

Education International arbeider for:

  • Retten til kvalitetsutdanning for alle mennesker gjennom offentlig finansierte og offentlig regulerte utdanningssystemer
  • Styrket status og arbeidsvilkår for lærere og andre i utdanningssektoren ved å aktivt promotere deres menneskerettigheter, fagforeningsrettigheter og faglige frihet.
  • Avskaffelse av alle former for diskriminering i utdanning og i samfunnet, enten det er basert på kjønn, rase, sivilstand, funksjonshemning, seksuell legning, alder, religion, politisk tilknytning eller mening, sosial eller økonomisk status, nasjonal eller etnisk opprinnelse. Fremme forståelse, toleranse og respekt for mangfold.
  • Fremme demokrati, bærekraftig utvikling, rettferdig handel, grunnleggende sosiale tjenester og helse og sikkerhet, gjennom solidaritet og samarbeid mellom medlemsorganisasjoner, den internasjonale fagbevegelsen og det sivile samfunn.
  • Styrking av Education International gjennom aktiv deltakelse fra alle tilknyttede organisasjoner og fremme enhet i utdanningssektoren.

Kontaktperson

Avbildet: Ingrid Convery
Ingrid Convery

Seniorrådgiver