Slik foregår tariffoppgjørene i staten

Utdanningsforbundet har om lag 2200 medlemmer i det statlige tariffområdet. Om lag halvparten er ansatt i universitets- og høgskolesektoren.

I tillegg til den store andelen i UH-sektoren, er øvrige medlemmer ansatt i departement, direktorat, ulike deler av statsforvaltningen, Statped, Bufetat, NAV og statlige skoler.

Partene

Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) forhandler på vegne av alle statlige virksomheter. Unio forhandler på vegne av alle forbundene i Unio og det er Guri Elisabeth Lind fra Forskerforbundet som leder forhandlingene. De øvrige partene på arbeidstakersiden er LO-stat, YS-stat og Akademikerne.

Etterslep

Problemstillingene rundt praktisering av frontfaget og etterslepet er utfordringer som gjelder i aller høyeste grad i det statlige tariffområdet. Det er et betydelig etterslep fra tidligere oppgjør når vi sammenligner med resultatene i frontfaget. Vi har stillingsgrupper i staten som har hatt vesentlig svakere lønnsutvikling enn andre sammenlignbare stillinger.

Dette gjelder i særlig grad stillingsgruppene i universitets- og høgskolesektoren, men også stillinger innenfor medlemsgruppen faglig-, administrativt støttesystem (FAS). Prosentvis generelt tillegg har vært og er et viktig krav for Utdanningsforbundet og Unio nettopp for å sikre best lønnsutvikling for våre grupper.

Lønnssystemet i staten baserer seg på at samlet lønnsglidning (lønn som kommer i tillegg til det som er avtalt i tariffoppgjørene), utlignes på alle. Dette innebærer at om noen virksomheter eller stillingsgrupper har en høy glidning, må alle betale for det. Glidningen er en del av den økonomiske ramma. Desto høyere glidning, desto mindre blir det igjen å forhandle om. Dette har vært et problem for våre grupper i flere år.

Lønnstillegg fordeles sentralt

Et hovedtema som går igjen i forhandlingene er hvor mye av den disponible ramma som skal fordeles sentralt og lokalt, og om generelt tillegg skal gis som kronetillegg på lønnstabellen, som prosenttillegg, eller som en kombinasjon av disse. Her er det motstridene interesser mellom partene. Vår politikk er at generelle tillegg gis som prosentvise tillegg, og at lønnstillegg i størst mulig grad fordeles sentralt.

Les mer om tariffområdet staten