Arbeids- og læringsmiljø

En stressende hverdag med mange og motsetningsfylte krav, ulike forventninger og behov kan gi grobunn for utvikling av konflikter. For å løse dette på best mulig måte, er det viktig å se lærernes arbeidsmiljø og barns og elevers læringsmiljø i sammenheng.

Stortinget har vedtatt at grunnopplæringen trenger et verdiløft. Verdiene som skal prege barnehagen og grunnopplæringen er omtalt i lovverket, i rammeplanen for barnehagen og i opplæringsloven. Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen ble vedtatt i 2017. Verdiene skal prege alle fag på alle nivåer i hele grunnopplæringen.

Inkluderende fellesskap

En viktig del av dette arbeidet er omtalt i kapitel. 3.1 Et inkluderende læringsmiljø, Her står det at skoler skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle.

Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. Føler elevene seg utrygge, kan det hemme læring. Trygge læringsmiljøer utvikles og opprettholdes av tydelige og omsorgsfulle voksne, i samarbeid med elevene. De ansatte på skolen, foreldre og foresatte og elevene har sammen ansvar for å fremme helse, trivsel og læring, og for å forebygge mobbing og krenkelser. I arbeidet med å utvikle et inkluderende og inspirerende læringsmiljø skal mangfold anerkjennes som en ressurs.

Elevmedvirkning må prege skolens praksis. Elevene skal både medvirke og ta medansvar i læringsfellesskapet som de skaper sammen med lærerne hver dag. Elever tenker, erfarer og lærer i samspill med andre gjennom læringsprosesser, kommunikasjon og samarbeid. Skolen skal lære elevene å utvise dømmekraft når de ytrer seg om andre, og sørge for at de lærer å samhandle på forsvarlig vis i ulike sammenhenger.

De normene og verdiene som preger læringsfellesskapet, har stor betydning for elevenes sosiale utvikling. Vennskap skaper tilhørighet og gjør oss alle mindre sårbare. Når vi selv opplever å bli anerkjent og vist tillit, lærer vi å verdsette både oss selv og andre. Elevene skal lære å respektere forskjellighet og forstå at alle har en plass i fellesskapet. Hver elev har en historie med seg, og de har håp og ambisjoner for framtiden. Når barn og unge møter respekt og anerkjennelse i opplæringen, bidrar dette til en opplevelse av tilhørighet.

Trygge arbeidsmiljøer fremmer gode læringsmiljøer

Et godt læringsmiljø for barnehagebarn og elever forutsetter et trygt arbeidsmiljø for lærere og ledere. Arbeidsplasser er forskjellige, og det som er akseptabelt å diskutere på en arbeidsplass kan være vanskelig å løfte fram på en annen arbeidsplass. Et trygt arbeidsmiljø vil ha aksept for at vanskelige situasjoner og hendelser oppstår, som en naturlig følge av at barnehagen og skolen er sentrale samfunnsinstitusjoner.

Lærere og ledere er forpliktet til å møte barnehagebarn, elever og foresatte med respekt, samtidig skal kolleger møte støtte og oppleve medansvar når kolleger møter særlige utfordringer i arbeidet. Lærerprofesjonens etiske plattform forplikter profesjonsfellesskapet til å finne gode løsninger, og om nødvendig varsle, der det oppdages kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Lærere møter mange og motsetningsfylte krav, ulike forventninger og behov kan gi grobunn for at konflikter oppstår. De fleste konflikter ender i en fredelig løsning, men ikke alle. Det er viktig å kunne se lærernes arbeidsmiljø og barnehagebarn- og elevers læringsmiljø i sammenheng. Komplekse situasjoner og hendelser kan få varige og unødvendig alvorlige følger om oppfølgingen ikke er god nok.