Fem trinn til et trygt arbeidsmiljø

Følg 5-trinnsprosessen for å forebygge vold og trusler mot lærere og elever i skole og barnehage.

Kartlegging vil gi arbeidsplassen oversikt over utfordringer med vold og trusler. Det er arbeidsgivers ansvar å kartlegge og risikovurdere, men tillitsvalgte og verneombud skal være pådrivere i dette arbeidet. Den enkelte arbeidstaker har også plikt til å engasjere seg i prosessene og tiltakene som blir satt i gang. 

Det første en må gjøre er å kartlegge farene, dvs. gå gjennom arbeidet og oppgavene som skal utføres og spørre seg hvor og i hvilke typer arbeidssituasjoner arbeidstakerne kan bli utsatt for vold og trusler. Dette vil gi virksomheten en kontinuerlig oversikt over hvor store utfordringer en har til enhver tid.

Vi foreslår følgende:

 1. Skaff oversikt over arbeidet og oppgavene som skal utføres.
 2. Finn ut hvor arbeidstakerne potensielt kan bli utsatt for vold og trusler.
 3. Finn ut hvilke typer arbeidssituasjoner som arbeidstakerne potensielt kan bli utsatt for vold og trusler.

Ta utgangspunkt i kartleggingen og vurder risikoen, det vil si sannsynlighet og konsekvens for å bli utsatt for vold og trusler.

Vi foreslår følgende:

Tre hovedspørsmål

 1. Hva kan gå galt?
 2. Hva kan vi gjøre for å forhindre dette?
 3. Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Med utgangspunkt i utført kartlegging, risikovurdering må det planlegges tiltak for å forebygge, håndtere og følge opp hendelser.

Vi foreslår følgende:

Handlingsplan

 1. Foreslå forebyggende tiltak.
 2. Avklar roller og ansvar.
 3. Sett av tid til å diskutere arbeids-, skole- og barnehagemiljø.
 4. Sett av tid til å gjennomføre forebyggende tiltak.
 5. Bestem hvilke møter dette skal være tema på.
 6. Sett av tid til å evaluere forebyggende tiltak og prosess.

Handlingsplanen må også informere om hvordan:

 • sikre at alle ansatte vet at det skal meldes avvik og hvordan det gjøres.
 • sikre at alle ansatte kjenner til og følger opp handlingsplanene.
 • informere foreldrene om barnehagens/skolens mål for handlingsplanene.
 • involvere barn og elever i arbeidet med å skape et miljø uten vold og trusler.

 

Iverksett de planlagte og aktuelle tiltakene, både for å forebygge og for å best kunne håndtere hendelser som måtte oppstå. Det er viktig at ledelsen involverer alle ansatte i dette arbeidet, og at alle tar ansvar for å gjennomføre tiltakene.

Evaluer i hvilken grad tiltakene har ført til ønskede endringer. Hvis ikke, er det nødvendig å justere planer og tiltak, og iverksette igjen.

Endringer i arbeidshverdagen innebærer jevnlig arbeid med denne 5-trinns-prosessen. Dette gir oversikt over utfordringene, nødvendige tiltak og hvordan de virker, noe som igjen bidrar til et godt forebyggingsarbeid og som gjør lærerne bedre rustet til å møte krevende hendelser.