Roller og ansvar: Sjekkliste for arbeidsplassene

Arbeidsgivere, ledere, tillitsvalgte, verneombud, arbeidstakere og kolleger har alle ansvar i arbeidet mot vold og trusler.

Roller og ansvar

Arbeidsgivere har hovedansvaret å følge opp bestemmelsene i:

 • arbeidsmiljøloven
 • barnehageloven
 • opplæringsloven

Disse lovene har samme rang, hvilket innebærer at både barnas læringsmiljø og de ansattes arbeidsmiljø må ivaretas på samme nivå.

Ledere har ansvaret for å sette arbeid mot vold og trusler på dagsorden og:

 • lage rutiner for arbeidet sammen med tillitsvalgte og verneombud (eksempel))
 • lage handlingsplaner, sette i gang tiltak og evaluere
 • registrere hendelser og skader
 • ha et system for avviksmelding (eksempel)
 • sette av nok tid til opplæring, informasjon og diskusjon
 • informere overordnede om behovet for tid og ressurser til opplæring etc.
 • engasjere de ansatte i dette arbeidet

Tillitsvalgte har medansvar og:

 • er pådriver for å skape engasjement rundt arbeidet
 • videreformidler Utdanningsforbundets meninger
 • iverksetter Utdanningsforbundets vedtak på området
 • gir støtte i situasjoner der et medlem:
  • føler seg utrygg i arbeidssituasjonen, og trenger hjelp til å ta det opp med leder
  • opplever å ikke bli hørt når det meldes fra om volds-/trusselhendelse
  • ikke føler seg ivaretatt etter en volds-/trusselhendelse
  • opplever å stå alene i en vanskelig sak om vold/trussel

Arbeidsplasstillitsvalgt kan alltid kontakte lokallaget hvis en sak om volds/trusselhendelse blir vanskelig å håndtere. Oppstår det saker av juridisk karakter, vil fylkeslaget vurdere om jurister sentralt i Utdanningsforbundet skal kontaktes.

Verneombudet har ansvar for å ivareta arbeidstakernes arbeidsmiljø og:

 • har medansvar for å sette arbeidsmiljø på dagsorden
 • har medansvar for å være pådriver i dette arbeidsmiljøarbeidet
 • skal, hvis det oppdages forhold som kan føre til ulykke eller helsefare, varsle ledelsen og de som er utsatt for faren
 • skal følge med på hvordan de ansatte opplever arbeidsmiljøet
 • skal kontakte leder hvis arbeidsmiljøet ikke er som det skal.
 • kan stenge arbeidsplassen dersom liv eller helse står i fare (AML § 6-3).

Arbeidstakere og kolleger må/bør:

 • etterspørre opplæring
 • engasjere seg og delta i arbeidet
 • sette seg inn rutiner for å håndtere en volds-/trusselhendelse for å kunne bidra til å minimere skadeomfanget