Dette sier loven om vold og trusler

Her finner du definisjon på vold og trusler og regler som omhandler vold og trusler i arbeidsmiljøloven, i kapittel 23A i forskrift om utførelse av arbeid, i opplæringsloven og i barnehageloven og forskrift til denne.

Arbeidstilsynet definerer «vold og trusler» som hendelser hvor arbeidstakere blir fysisk eller verbalt angrepet i situasjoner som har forbindelse med deres arbeid, og som innebærer en åpenlys eller antydet trussel mot deres sikkerhet, helse eller velvære.

Arbeidsmiljøloven beskriver hvordan arbeidstakere skal ha det på jobb. Alle skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø (AML §4-1). Arbeidstakere skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger (AML §4-3).

Medansvar

Arbeidsgiver har hovedansvaret for å oppfylle lovens og forskriftenes krav, men arbeidsmiljøloven sier at arbeidstaker og deres representanter (tillitsvalgte og verneombud) har et medansvar.

Forskrift til arbeidsmiljøloven

I 2017 kom nytt kapittel (23A) i arbeidsmiljølovens forskrift om utførelse av arbeid. De nye bestemmelsene stiller blant annet krav om at:

 • virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er for at arbeidstakerne kan bli utsatt for vold eller trusler. Risikovurderingen skal ta særlig hensyn til:
  • arbeidets organisering og tilrettelegging
  • hvor, når og i hvilke situasjoner arbeidstaker kan bli utsatt for vold og trussel om vold
  • alenearbeid
  • bemanning
  • utforming av arbeidslokalene og tekniske løsninger
  • effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak
 • arbeidstakerne skal gis nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av volds- og trusselsituasjoner
 • arbeidstakerne og tillitsvalgte skal ha nødvendig informasjon og kunnskap bl.a. om rutiner som er satt i verk for å forebygge, håndtere og følge opp vold- og trusselsituasjoner. Disse rutinene skal være skriftlige.
 • virksomhetene skal gjennomføre de tiltak som må til, og at ansatte som blir utsatt for vold og trusler blir fulgt opp på en god måte i ettertid

Det forebyggende arbeidet må gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Arbeidsmiljøutvalget og skolemiljøutvalget bør også trekkes inn.

Det følger av opplæringsloven § 9A-3 andre ledd at skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helsa, miljøet og tryggheten til elevene, slik at kravene i medhold av opplæringsloven kapittel 9A blir oppfylt. Det er presisert i lovteksten at rektor har ansvaret for at dette blir gjort.

Selve barnehageloven inneholder ikke noen tilsvarende bestemmelser, men forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. inneholder bestemmelser som skal bidra til at miljøet i barnehagen fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.

I denne sammenheng er det særlig relevant å trekke frem forskriften § 12 som regulerer at virksomheten skal fremme gode psykososiale forhold. Det kan også pekes på forskriften § 14 som blant annet stiller krav om at virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er presisert i forskriften § 4 at det er leder av virksomheten som har ansvaret for å påse at bestemmelsene i forskriften overholdes.