Dette sier loven om vold og trusler

Her finner du definisjon på vold og trusler og regler som omhandler vold og trusler i arbeidsmiljøloven, i kapittel 23A i forskrift om utførelse av arbeid, i opplæringsloven og i barnehageloven og forskrift til denne.

Arbeidsmiljøloven beskriver hvordan arbeidstakere skal ha det på jobb. Alle skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø (AML §4-1). Arbeidstakere skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger (AML §4-3).

Medansvar

Arbeidsgiver har hovedansvaret for å oppfylle lovens og forskriftenes krav, men arbeidsmiljøloven sier at arbeidstaker og deres representanter (tillitsvalgte og verneombud) har et medansvar.

Forskrift til arbeidsmiljøloven

I 2017 kom nytt kapittel (23A) i arbeidsmiljølovens forskrift om utførelse av arbeid. De nye bestemmelsene stiller blant annet krav om at:

 • virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er for at arbeidstakerne kan bli utsatt for vold eller trusler. Risikovurderingen skal ta særlig hensyn til:
  • arbeidets organisering og tilrettelegging
  • hvor, når og i hvilke situasjoner arbeidstaker kan bli utsatt for vold og trussel om vold
  • alenearbeid
  • bemanning
  • utforming av arbeidslokalene og tekniske løsninger
  • effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak
 • arbeidstakerne skal gis nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av volds- og trusselsituasjoner
 • arbeidstakerne og tillitsvalgte skal ha nødvendig informasjon og kunnskap bl.a. om rutiner som er satt i verk for å forebygge, håndtere og følge opp vold- og trusselsituasjoner. Disse rutinene skal være skriftlige.
 • virksomhetene skal gjennomføre de tiltak som må til, og at ansatte som blir utsatt for vold og trusler blir fulgt opp på en god måte i ettertid

Det forebyggende arbeidet må gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Arbeidsmiljøutvalget og skolemiljøutvalget bør også trekkes inn.

Det følger av opplæringsloven § 9A-3 andre ledd at skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helsa, miljøet og tryggheten til elevene, slik at kravene i medhold av opplæringsloven kapittel 9A blir oppfylt. Det er presisert i lovteksten at rektor har ansvaret for at dette blir gjort.

Selve barnehageloven inneholder ikke noen tilsvarende bestemmelser, men forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. inneholder bestemmelser som skal bidra til at miljøet i barnehagen fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.

I denne sammenheng er det særlig relevant å trekke frem forskriften § 12 som regulerer at virksomheten skal fremme gode psykososiale forhold. Det kan også pekes på forskriften § 14 som blant annet stiller krav om at virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er presisert i forskriften § 4 at det er leder av virksomheten som har ansvaret for å påse at bestemmelsene i forskriften overholdes.