Kva seier arbeidsmiljølova om arbeidsmiljøet?

Kva seier lova om arbeidsmiljøet og kven har hovudansvaret?

Kva paragraf i arbeidsmiljølova seier korleis arbeidsmiljøet skal vere?

Svar: Kapittel 4 i Arbeidsmiljøloven (AML) handler om krav til arbeidsmiljøet.

AMLs §4-1 seier blant anna at «arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd»

Vidare seier lova at «Arbeidets organisering, tilrettelegging og ledelse, arbeidstidsordninger, lønnssystemer, herunder bruk av prestasjonslønn, teknologi mv. skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger og slik at sikkerhetshensyn ivaretas.»

Kven har hovudansvar for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen?

Svar: Arbeidsgjevar har hovudansvaret for eit godt arbeidsmiljøet, og at det er i tråd med arbeidsmiljølova. Dette kan du lese meir om i AML §2-1. Arbeidsgivers plikter

«Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov blir overholdt.»

Men sjølv om arbeidsgjevaren har hovudansvaret, har arbeidstakaren ei klar plikt til å medverke til at lova vert følgd. Dette står i AML §2-3 Arbeidstakers medvirkningsplikt.

Kva ansvar har dei tilsette i arbeidet med arbeidsmiljø?

Sjølv om det er eit grunnleggande prinsippet at arbeidsgjevar har ansvaret for arbeidsmiljøarbeidet, er arbeidstakaren pliktig til å medverke. Dette står i AML §2-3 Arbeidstakers medvirkningsplikt.