Derfor er arbeidsmiljøet viktig

Utdanningsforbundet er opptatt av å sikre medlemmene et trygt og godt arbeidsmiljø som gir mulighet for trivsel og profesjonell yrkesutøvelse.

Et godt arbeidsmiljø for lærere gir barn og elever gode vilkår for utvikling og læring.

Ledere på alle nivåer har det overordnede ansvaret for et godt arbeidsmiljø, men tillitsvalgte, verneombud og medlemmer har et medansvar for å arbeide systematisk for et godt arbeidsmiljø. Dette er hjemlet i Arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljø blir ofte tematisert delt inn i tre ulike områder:

Fysisk arbeidsmiljø

Med fysisk arbeidsmiljø menes arbeidsplassens tekniske utforming og hvordan dette påvirker den enkelte i arbeid.

Arbeidsmiljøloven er klar på at fysiske arbeidsmiljøfaktorer, som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy, stråling og lignende skal være fullt ut forsvarlige ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd.

Psykososialt arbeidsmiljø

Psykososialt arbeidsmiljø omfatter det mellommenneskelige samspillet på en arbeidsplass og hvordan vårt arbeid påvirker den enkelte av oss.

Vi mennesker er ulike, derfor kan noen av oss oppleve noe som belastende mens andre opplever det som en utfordring. Det er derfor vanskelig å definere hva som er et godt psykososialt arbeidsmiljø, men disse punktene er gjerne av betydning:

  • Balanse mellom de krav og forventninger som stilles til oss og den stimulansen og læringsmuligheten vi tilbys
  • Muligheter for å jobbe selvstendig og ha kontroll i arbeidet vårt
  • Det sosiale samspillet i arbeidsfellesskapet

Organisatorisk arbeidsmiljø

Organisatorisk arbeidsmiljø handler om alt fra tilrettelegging og organisering av arbeidsdagen, til innflytelse over egen arbeidssituasjon. Det handler også om ansvarsforhold, størrelse på enheter og team og arbeidstid.