Derfor er arbeidsmiljøet viktig

Et godt arbeidsmiljø bidrar til god helse og trivsel, økt jobbengasjement og bedre muligheter for profesjonell yrkesutøvelse. Derfor jobber Utdanningsforbundet for å sikre medlemmer et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø.

Arbeidsmiljøet er viktig for helsa til den enkelte lærer. En arbeidsplass preget av et godt arbeidsmiljø bidrar til økt jobbengasjement, profesjonell yrkesutøvelse og det er helsefremmende.

Et godt arbeidsmiljø for lærere gir også barn og elever gode vilkår for utvikling og læring. Derfor må vi ha to tanker i hodet samtidig: Vi må ivareta lærernes og ledernes arbeidsmiljø og rettssikkerhet samtidig som vi utvikler gode læringsmiljø for barn, elever og studenter.

Det betyr at bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven (AML), Barnehageloven og Opplæringsloven til enhver tid må følges opp. 

Hvem har ansvaret?

Ledere på alle nivåer har det overordnede ansvaret for å sikre et godt arbeidsmiljø. Men tillitsvalgte, verneombud og medlemmer har et medansvar for å arbeide systematisk for å bidra til et godt og helsefremmende arbeidsmiljø. Dette er hjemlet i Arbeidsmiljøloven:

 • arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold til arbeidsmiljøloven blir overholdt AML §2-1
 • arbeidstakere skal medvirke til at loven blir fulgt AML §2-3 

Arbeidsmiljøloven har et eget kapittel som sier noe om kravene til arbeidsmiljøet. I Kapittel 4 i Arbeidsmiljøloven (AML) står det blant annet at:

 • arbeidsmiljøet på arbeidsplassen skal være fullt forsvarlig både fysisk og psykososialt
 • en skal legge vekt på å forebygge skader og sykdom
 • arbeidstakere skal ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger
 • arbeidstakerne skal ha nødvendig informasjon og opplæring
 • det skal legges til rette for og tas hensyn til den enkeltes arbeidsevne
 • arbeidstakere skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden
 • arbeidstakere skal så langt det er mulig beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre

For å oppnå gode resultater i arbeidsmiljøarbeidet er det viktig at leder, tillitsvalgt og verneombud (HMS-gruppa) samarbeider. Det er også viktig at disse tre partene på arbeidsplassen involverer resten av de ansatte i prosessene, både for å finne ut av hvilke utfordringer en har og vil ta tak i, og hvordan en skal forebygge og jobbe for forbedringer.

Arbeidsmiljø handler om arbeidet, altså først og fremst om det vi gjør på jobben.

 • Arbeidsmiljø er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet.

 • Arbeidsmiljø er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, og krever ulike tilnærminger.

 • Arbeidsmiljø påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetenes resultater og produktivitet.

Kilde: Hva er arbeidsmiljø? - Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)