Veiledning av nyutdannede

Som nyutdannet lærer i barnehage eller skole skal du få tilbud om veiledning. En god veiledningsordning gir en trygg start på lærerkarrieren og kan bidra til at lærere forblir i yrket.

De første årene som lærer er spesielt viktige. Det er en fase der erfaringer og kunnskap fra utdanningen omskapes til handlingskompetanse og faglig profesjonelt skjønn, noe som er nødvendig for å kunne foreta gode valg i komplekse situasjoner der mye skjer samtidig og hvor det er stor grad av uforutsigbarhet og krav om umiddelbar handling. Profesjonsfaglig veiledning bidrar til reflektert bevissthet om utvikling av både egen praksis og barnehagen/skolens utvikling.

Det ble i 2018 utarbeidet nasjonale rammer for veiledning av nyutdannede som skal bidra til at alle nyutdannede lærere omfattes av ordningen de to første årene i yrket både i barnehage, skole og videregående opplæring.

Utdanningsforbundet har blant annet sammen med Kunnskapsdepartementet, arbeidsgiverorganisasjonene og Universitets- og høgskolerådet blitt enige om prinsipper og forpliktelser for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole (pdf på regjeringen.no).

Veiledningen

 • er basert på forskning og erfaringsbasert kunnskap om veiledning av nyutdannede lærere og betydningen av videre profesjonsutvikling i yrket
 • skaper en overgang mellom utdanning og yrke som både ivaretar og utfordrer nyutdannede i utøvelsen av læreryrket
 • skaper en god sammenheng mellom den kvalifiseringen som skjer i utdanningen og videre profesjonsutvikling i yrket
 • videreutvikler den nyutdannedes kompetanse og praksis
 • inkluderer, anerkjenner og bruker den nyutdannede som ressurs og bidragsyter i profesjonsfellesskapet
 • ses i sammenheng med øvrige kompetansetiltak i barnehage og skole
 • tilpasses den nyutdannedes forutsetninger og behov
 • tilpasses lokale forhold når det gjelder organisering og innhold
 • motiverer den nyutdannede til å videreutvikle seg og bli værende i yrket
 • gjennomføres og prioriteres på en systematisk måte de to første yrkesårene
 • gjennom avsatt tid til planlegging og gjennomføring hos både veiledere og nyutdannede
  • etter en strukturert og målrettet plan
  • med en hyppighet og et omfang som bidrar til læring og utvikling
  • både individuelt og i grupper
 • utføres fortrinnsvis av kvalifiserte veiledere som holder seg faglig oppdatert og får muligheter til etter- og/eller videreutdanning
 • bør fortrinnsvis gjennomføres av veileder som ikke har formelt lederansvar for den nyutdannede.

Til tross for enighet om at veiledning er et viktig tiltak for nyutdannede lærere og gode ambisjoner om å få det til, er det alt for mange nyutdannede lærere som ikke får veiledning. Mange barnehage- og skoleeiere har gode ordninger, men det gjelder dessverre ikke alle. Evaluering fra 2020 (udir.no) viser at 54 prosent av lærerne i videregående skole, 68 prosent av lærerne i grunnskolen og 63 prosent av lærerne i barnehagen oppgir at de får eller har fått veiledning. Evalueringen viser også at mange veiledere mangler formell veilederkompetanse.

Utdanningsforbundet mener at det må sterkere forpliktelser til for at vi skal nå målet om at alle nyutdannede lærere omfattes av en veiledningsordning og at det må lovfestes en rett til veiledning for nyutdannede lærere. I NOU 2022: 13 Med videre betydning — Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole (regjeringen.no), foreslås det å innføre en rett til et introduksjonsår for alle nyutdannede lærere i barnehage og skole som skal bygge på prinsippene om veiledning som partene er blitt enige om. Utdanningsforbundet støtter dette forslaget.

Det er etablert en tilskuddsordning for veiledning av nyutdannede lærere i grunnskolen (udir.no), der skolene kan søke om midler for å drive veiledning. Utdanningsforbundet mener det må etableres tilsvarende tilskuddsordninger for barnehage og videregående skole. Evaluering av tilskuddsordningen viser at den bidrar til at flere får veiledning og at den oppleves som fleksibel og bidrar til å forankre og strukturere veiledningen.

Dersom du ikke allerede får veiledning eller dersom du har innspill til hvordan din veiledning kan fungere bedre kan du ta kontakt med ledelsen ved din barnehage/skole. Den tillitsvalgte på arbeidsplassen din kan også hjelpe deg i å fremme din sak.