Ny som lærer

Hvor mye tjener egentlig en lærer? Hvordan går du fram for å få best mulig lønn og arbeidsvilkår når du søker din første lærerjobb?


Mange er i disse dager ferdige med sin lærerutdanning. Kanskje har du allerede søkt på jobb og vært inne til intervju. Hvilke ting skal du tenke på nå som du snart skal ut i din første jobb?

Husk at du har et godt utgangspunkt – det er stor etterspørsel etter lærere, og du er attraktiv! En god idé er derfor å forhandle om lønns- og arbeidsvilkår når du søker din første jobb som lærer. Da er det viktig at du setter deg inn i lønns- og arbeidsvilkårene før du takker ja til en stilling. Det kan du gjøre ved å gå frem på denne måten:

Før du søker

Gjør deg kjent med tariffavtalene! Tariffavtalen forteller deg hva du minimum skal tjene med din utdanning. Alle kommuner og fylkeskommuner utenom Oslo er i tariffområde KS (Kommunesektorens organisasjon). De har en felles lønnstabell som er minimum for hva lønnen skal ligge på.

Beregn lønn med lønnskalkulator for KS.

Beregn lønn med lønnskalkulator for Oslo.

Du kan se alle lønnstabellene på denne siden.

NB! Sjekk hva som står om lønn i stillingsutlysningen. Hvis de for eksempel skriver «Lønn i henhold til sentrale og lokale avtaler», kan du godt sende en mail for å avklare hva som menes med det. Veldig ofte betyr dette at de kun tilbyr minimumslønn.

På intervju

Intervjuet er viktig. Arbeidsgiver skal bli kjent med deg for å vurdere om du er egnet for stillingen ved å få frem dine egenskaper og ambisjoner, og både du og arbeidsgiver skal få avklaring på eventuelle spørsmål. Forbered deg godt – gjør deg kjent med barnehagen/skolen i forkant. Ofte er det en del standardspørsmål du vil få, men husk at intervjuet er en toveiskommunikasjon, du skal også få svar på de tingene du lurer på.

Her finner du eksempler på ting som ofte kommer opp i intervjusituasjoner.

Spør også om lønnsnivå når du er på intervju. Du skal ikke forhandle lønn under intervjuet, men det er lurt å få avklart lønnsnivået. Mange kvier seg for å spørre om dette. Det trenger du ikke gjøre, arbeidsgivere er vant med at dette spørsmålet kommer.

Hvis det er aktuelt med kontaktlærerfunksjon bør du også spørre hva det innebærer av arbeidsoppgaver, ekstra arbeidstid og lønn. Spør også om skolen eller barnehagen tilbyr veiledning til deg som nyutdannet lærer. Det kan bety at du får redusert undervisningstid og en egen veileder som kan følge opp deg som er ny i yrket.

Etter intervju

Ta kontakt med hovedtillitsvalgt i kommunen du har søkt jobb i. I flere kommuner tjener lærerne i snitt mer enn tarifflønnen. Den tillitsvalgte kan fortelle deg om det også gjelder kommunen du har søkt jobb i.

Tillitsvalgt kan hjelpe deg hvis du er medlem i Pedagogstudentene eller Utdanningsforbundet. Tillitsvalgt i den aktuelle kommunen finner du på Utdanningsforbundets hjemmesider

Dobbeltsjekk ditt eget vitnemål/CV

Har du noen andre fag i tillegg til lærerutdanningen? Da kan det være at du kvalifiserer til stillingstittelen «adjunkt med tilleggsutdanning» eller «lektor med tilleggsutdanning», og da skal du ha høyere lønn. Spør tillitsvalgt om du er usikker hva utdanningen din tilsvarer.

Det kan også være at tidligere arbeidserfaring godkjennes slik at du kan begynne på et høyere lønnsnivå. For eksempel skal verneplikt telle som et års ansiennitet, mens omsorgsarbeid for barn, unge eller eldre i offentlig sektor kan godskrives med inntil tre år. Spør tillitsvalgt om du er usikker.

Når du får tilbud

Du skal få et tilsettingsbrev som må inneholde stillingstittelen din, lønnsnivået ditt og andre vilkår for stillingen. Du bør ikke takke ja før du har fått tilbudet skriftlig. Ofte vil lønnen stå i form av en henvisning til tittelen din og tariffavtalen. Hvis det er tilfelle, bør du spørre arbeidsgiver hva det konkret innebærer. Sjekk også at du har fått tittelen utdanningen din tilsvarer. Hvis du ikke har det, spør om grunnlaget for vurderingen.

Et tilsettingsbrev har vanligvis svarfrist på en til to uker. Når det er sendt, kan jobbtilbudet ikke trekkes tilbake. Derfor betyr det at du ikke har noe å tape ved å gå i forhandlinger – så lenge du ikke fremmer det som et ultimatum.

Forhandling

En eventuell forhandling kan skje ved at du utfordrer arbeidsgiver på om det er forhandlingsrom på lønna og om arbeidsgiver er villig til å se på et lønnskrav fra deg. Hvis du gjør det, må det skje i god tid før fristen for å svare på tilsettingsbrevet går ut. Et slikt spørsmål har tre mulige utfall:

1. Arbeidsgiver sier nei. Da må du vurdere om du vil ta jobben med de arbeidsvilkårene som står i tilsettingsbrevet.
2. Arbeidsgiver spør deg om hva slags lønnsnivå du forventer å ligge på. Dette bør du ha vurdert på forhånd. Hva sier hovedtillitsvalgt i kommunen om lønnsnivået til andre lærere, og hvordan vurderer du din egen attraktivitet? Gi skolen tallet du mener er rimelig.
3. Arbeidsgiver gir deg et tilbud som er høyere enn det du fikk i utgangspunktet. Ved å ha vurdert hva som er rimelig på forhånd vet du om dette er noe du vil si ja til, eller om du vil be om mer.

Lønn er ikke det eneste du kan forhandle om. Du kan for eksempel også spørre om arbeidsgiver kan tilby fast veiledning til deg det første året som lærer.

Før du signerer en avtale

Når forhandlingene er ferdige og du muntlig har takket ja, bør du ikke komme med noe nytt, men det er viktig at du gjør avklaringer om du er usikker.
Sjekk uansett at de vilkårene dere ble enige om står i kontrakten.

I arbeidsavtalen skal forhold som blant annet lønn, arbeidstid, ferie og pensjon komme frem. Du får hjelp av en tillitsvalgt eller andre hvis du lurer på noe, eller hvis arbeidsavtalen må endres.

Ved ansettelse er det viktig at du vet hva slags stilling du skal ha, for eksempel om det er prøvetid. Arbeidsavtalen du får skal i tillegg si om stillingen er fast eller midlertidig, engasjement eller et vikariat. Er det prøvetid, skal du få vite hvor lang denne er. Det samme gjelder for oppsigelsestid. Ved fast ansettelse er denne vanligvis tre måneder, mens den er én måned for et vikariat.

Lærerne i skolen skal videre ha en oversikt over arbeidstiden på skolen den enkelte dag. Oversikten over planen settes opp av rektor etter samtale med læreren. Hvordan timene er fordelt mellom undervisning og tid til å forberede seg er delvis bestemt i sentrale avtaler som blir forhandlet fram mellom Utdanningsforbundet og arbeidsgiver.

Kort oppsummert

• Vær forberedt. Vit hvor mye tariffavtalen sier at du minimum skal ha i lønn.
• Ikke vær redd for å spørre. Ingen arbeidsgiver synes det er rart at du spør om lønn eller andre arbeidsvilkår.
• Kjenn ditt handlingsrom. Ta kontakt med tillitsvalgt i kommunen og finn ut hva andre lærere tjener. Hvis du ender opp med å forhandle, må du ha gjort deg opp en mening om hva du kan forvente.

Det verste du kan få er et nei. Da kan du fortsatt ta imot jobben med de opprinnelige betingelsene du ble tilbudt om du ønsker det.

Derfor bør du være organisert i Utdanningsforbundet

Uansett om du skal forhandle når du søker jobb eller ikke er det en fordel å være fagorganisert. Da får du blant annet en tillitsvalgt på arbeidsplassen, råd og hjelp om ting som gjelder arbeidsforholdet ditt og du bidrar til å gi lærerne styrke i de sentrale lønnsforhandlingene.

Her melder du deg inn i Utdanningsforbundet.

Merk at hvis du melder deg inn i Utdanningsforbundet som nyutdannet lærer er det første året gratis. Som medlem i Utdanningsforbundet kan du få råd og hjelp i saker som angår stillingen din, enten det er av praktisk eller juridisk karakter. Hvis du allerede er med i Pedagogstudentene, må du melde overgang til Utdanningsforbundet når du er ferdigstudert.

Har du andre ting du lurer på i forbindelse med ny jobb som lærer? Her finner du flere gode tips:

Hjelp til å søke jobb som lærer 

Din arbeidstidsavtale

Lærerhverdagen