Fordeler for nyutdannede medlemmer

Utdanningsforbundet hjelper nyutdannede lærere med å søke jobb. Vi gir også tilhørighet og trygghet til deg som er ny på arbeidsplassen

Som Norges største organisasjon for pedagogisk personale har Utdanningsforbundet mye erfaring. Vi er en ressurs for deg når du nå skal søke jobb som lærer eller en annen pedagogisk stilling.

Vi har laget en ressursside til deg som kan hjelpe deg med å lage en søknad, men vi anbefaler også at du deltar på et av våre jobbsøkerkurs. På kursene møter du tillitsvalgte som har erfaring fra begge sider av bordet og som kjenner lokale forhold der hvor du skal søke jobb. 

Til ressurssiden for hjelp til å søke jobb som lærer

Som medlem av Norges største lærerorganisasjon har du en tillitsvalgt nær deg. De aller fleste medlemmer har en tillitsvalgt på sin arbeidsplass.

Den tillitsvalgte har tre hovedoppgaver:

 • tale medlemmenes sak og representere dem overfor arbeidsgiver.
 • representere Utdanningsforbundet på arbeidsplassen.
 • være klubbleder og innkalle til og lede møter i tillegg til å informere medlemmene. 

Kontakt din nærmeste tillitsvalgte på arbeidsplassen når du

 • er usikker på regler rundt arbeidslivet
 • er usikker på ulik praksis som arbeidsgiver fører 
 • er usikker på om du blir utnyttet av arbeidgiver

Mange nyutdannede starter sin karriere med et vikariat eller midlertidig stilling. Det kan være mye usikkerhet rundt dette, hvilke krav du har osv. Kontakt din tillitsvalg for å avklare at du får de rettighetene du har krav på.

Klubben er en støtte på din arbeidsplass

Klubben er Utdanningsforbundets møteplass på arbeidsplassen. Klubben har et profesjonelt og solidarisk ansvar for å ta godt imot alle nye kolleger.

I klubben kan du som medlem være med å påvirke organisasjonens synspunkter og krav, både på arbeidsplassen og lokalt og sentralt. Der deltar du også i valg av tillitsvalgt. Din medlemsaktivitet vil bidra til å utvikle Utdanningsforbundet og legge premisser for organisasjonens slagkraft og styrke.

Nyutdannede lærere i barnehage og skole bør få veiledning

Det er ikke alt man kan lære i utdanningen. Noe lærer man først når man kommer ut i yrket. Veiledning av nyutdannede lærere handler om profesjonsutvikling, og skal bidra til å skape sammenheng mellom utdanning og yrke.

Utdanningsforbundet har sammen med pedagogstudentene som er vår studentorganisasjon, lenge kjempet for å få gode veiledningsordninger for nyutdannede lærere i barnehage, skole og videregående opplæring. At Utdanningsforbudnet skal jobbe videre med dette ble vedtatt på landsmøte i 2019: «Alle nyutdannede lærere skal motta veiledning fra kvalifiserte veiledere. Nytilsatte ledere skal få tilbud om veiledning av erfarne ledere. Det må avsettes tid til veiledningen, både for de som veileder, nyutdannede lærere og nytilsatte ledere» (Vi Utdanner Norge 2019).

Gode arbeidsgivere tilbyr veiledning

Det er arbeidsgiver som har ansvar for å ivareta deg som nyutdannet, og som har ansvar for å tilby deg veiledning de to første årene i yrket.

Veiledningstilbudene i kommunene vil variere ut fra lokale prioriteringer og hensyn, men det skal være en planlagt, systematisk og strukturert prosess som gjennomføres individuelt og i gruppe med en kvalifisert veileder.

Du bør forvente at gode arbeidsgivere tilbyr deg veiledning, fordi:

 • Stortinget har vedtatt at det skal utformes nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede lærere «som ivaretar at alle nytilsatte omfattes av ordningen, og som gir rom for lokal tilpasning
 • Det har blitt utarbeidet nasjonale prinsipper som klargjør hvilke faktorer som må ligge til grunn for god veiledning. Utdanningsforbudnet har bidratt i å utforme disse sammen med regjeringen og øvrige parter.
 • De største aktørene innen utdanningsfeltet mener det er et mål at alle nyutdannede nytilsatte lærere får en god overgang fra utdanning til yrke gjennom likeverdige tilbud om veiledning av god kvalitet.
 • Kommuner og/eller friskoler kan søke om tilskudd til veiledningsordninger for nyutdannede, nytilsatte lærere i grunnskolen. I 2020/21 er det avsatt 62 millioner til denne tilskuddsordningen for å bidra til at veiledning skal skje.

Hva gjør du dersom du ikke får veiledning som nyutdannet?

Hvis du ikke får tilbud om veiledning, ber vi deg ta kontakt med tillitsvalgte på din arbeidsplass og eventuelt lokallaget.

 

Kontakt ditt fylkeslag for å vite mer om hva de planlegger.

Her er noen eksempler på arrangement

 • Debattkvelder
 • Ungseminar
 • Jobbsøkerkurs
 • Kurs for som de som er nye i jobben

Du får kontingentfritak det første året etter endt grunnutdanning.

Det første året som nyutdannet kan for mange være vanskelig. Du kan være jobbsøker, prøver å få fast stilling eller prøver å takle en ny arbeidshverdag. Da kan det være lurt å ha en fagforening og en profesjon å støtte seg på.

Derfor ønsker vi å øke alles mulighet til å organisere seg ved å gi kontingentfritak.

Grunnforsikringen koster fortsatt penger

Grunnforsikringen følger automatisk medlemskapet. Denne kommer på egen faktura.

Reservasjon mot grunnforsikring

Det er mulig å reservere deg mot forsikringen, les mer om dette på via lenken under. 

Innhold og pris på grunnforsikring