Din arbeidstidsavtale

Gratulerer med ny jobb som lærer i skolen eller i barnehagen

Som nyutdannet lærer kan du forvente å få god oppfølging når du begynner å jobbe. Det har du krav på som arbeidstaker. Rektor eller styrer har ansvar for å introdusere deg for rutiner og kolleger, og hvem som er verneombud og tillitsvalgt.

Denne siden retter seg mot deg som er lærer i barnehage eller skole innenfor KS tariffområde  (omfatter alle kommuner unntatt Oslo), men mye vil også være relevant for andre medlemmer i Utdanningsforbundet.

Ønsker du mer spesifikk informasjon om deg anbefaler vi å ta kontakt med din nærmeste tillitsvalgt på arbeidsplassen eller i lokallaget. 

Oversikt over lokallagene

Arbeidsavtale

Som arbeidstaker har du krav på en avtale ved ansettelse (jf. arbeidsmiljøloven). Det gjelder både ved kommunale og private arbeidsplasser. Arbeidsavtalen er en avtale mellom deg og din arbeidsgiver. Den kan inneholde bestemmelser som lønn, arbeidstid, ferie og pensjon. Du har rett til å få hjelp av en tillitsvalgt eller andre ved utarbeiding og eventuelt endringer av arbeidsavtalen.

Ved ansettelse skal du kjenne til ansettelsesforholdet ditt, også om det er prøvetid. Den skal i tillegg si om stillingen er fast eller midlertidig, engasjement eller et vikariat. Er det prøvetid, skal du få vite hvor lang denne er. Det gjelder også mht. oppsigelsestid. Ved fast ansettelse er denne vanligvis tre måneder, mens den er én måned for et vikariat.

Arbeidstid skole

Hvordan timene er fordelt mellom undervisning og tid til å forberede seg er delvis bestemt i sentrale avtaler som blir forhandlet fram mellom Utdanningsforbundet og arbeidsgiver. Som nyutdannet har du krav på redusert undervisningstid til for- og etterarbeid og faglig ajourføring på skolen, dersom man ikke blir enige om noe annet. 

Lærerne i skolen skal ha en oversikt over arbeidstiden på skolen den enkelte dag. Oversikten over planen settes opp av rektor etter samtale med læreren. Som medlem av Utdanningsforbundet kan du få hjelp av en tillitsvalgt.

Avtale om arbeidstid i KS (SFS2213)

Avtale om arbeidstid i andre tariffområder

Arbeidstid barnehage

Ordinær arbeidstid er 37,5 timer pr. uke (dagtid). Innenfor denne tiden har barnehager med tariffavtale avsatt tid til planlegging og samarbeid.  I mange barnehager har man definert at 33,5 timer av denne tiden skal legges til barnehagen. 

Tid til planlegging, for- og etterarbeid og samarbeid organiseres ulikt i ulike barnehager. 

Arbeidstiden blir i noen barnehager regulert i sin hovedtariffavtale (blant annet PBL, Spekter, Virke og FUS), mens andre har det regulert i egne særavtaler (KS, Oslo kommune og KA). Disse avtalene blir fremforhandlet av Utdanningsforbundet. 

Avtale om arbeidstid i KS (SFS2201)

Avtale om arbeidstid i andre tariffområder

Lønn

Din lønn skal fastsettes ved ansettelse. Utdanningsforbundet har forhandlet frem et grunnlag for lønn basert på kompetanse og ansiennitet, men det er du som har ansvar for å legge fram nødvendig dokumentasjon på dette.

Du har også anledning til å be om og avtale en høyere lønn ved tilsetting.

Lønskalkulator (Lønnskalkulatoren kommer i uke 24).Utdanningsforbundet forhandler om dine lønns- og arbeidsvilkår Foto: iStock

Pensjon

Pensjonssystemet er bygd opp av tre nivåer:

  • Alderspensjon som blir utbetalt fra folketrygden
  • Pensjon fra arbeidsgiver (Tjenestepensjon)
  • Egen pensjonssparing

(Hentet fra nav.no)

Ansatte i offentlige barnehager og skoler (KS og Oslo kommune) har offentlig tjenestepensjon gjennom KLP eller lignende pensjonskasser.

Når det gjelder de private barnehagene og skolene (for eksempel PBL, FUS, Spekter og Virke) har de som oftest andre ordninger enn i de offentlig. På de arbeidsplassene hvor Utdanningsforbundet har tariffavtaler har vi stort sett tjenestepensjonsordninger som er tilsvarende de offentlige ordningene.  

Les mer om pensjon

Ferie og feriepenger

Lærerne følger elevenes skoleår. Undervisningspersonalet avvikler hele ferien (5 uker) sammenhengende med avslutning siste virkedag i juli måned. Når elevene har høst-, jule-, vinter- og påskeferie så er det arbeidsfri periode.

Spørsmål og svar om ferie

Du har en tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Som medlem av Norges største lærerorganisasjon har du en tillitsvalgt nær deg. De aller fleste medlemmer har en tillitsvalgt på sin arbeidsplass.

Den tillitsvalgte har tre hovedoppgaver. Den tillitsvalgte skal:

  • tale medlemmenes sak og representere dem overfor arbeidsgiver.
  • representere Utdanningsforbundet på arbeidsplassen.
  • være klubbleder og innkalle til og lede møter i tillegg til å informere medlemmene. 

Har du spørsmål om arbeidsforholdet ditt eller om du har andre type spørsmål om jobben din, er det naturlig å ta det opp med nærmeste overordnede. Men som medlem har du også mulighet til å ta det opp med din tillitsvalgte.

Som medlem har du en tillitsvalgt på arbeidsplassen. Foto: iStock