Kart: Her mangler lærerne

Her er oversikten over lærermangelen i kommunale grunnskoler og fylkeskommunale videregående skoler.

Tallene er oppdatert med situasjonen skoleåret 2022-2023. Kartet viser andelen årsverk uten lærerutdanning i henholdsvis kommunale grunnskoler (kommune og fylkesgjennomsnittet), samt fylkeskommunale videregående skoler.

Kartdataene er basert på SSBs statistikk for «ansatte i barnehage og skole». Denne statistikken omfatter alle lønnsmottakere i barnehager, grunnskoler, videregående skoler, fagskoler og voksenopplæringsinstitusjoner.

Tallene inkluderer lønnstakere over 15 år som har utført arbeid av minst én times varighet, eller som var midlertidig fraværende fra slikt arbeid pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon eller lignende.

Statistikken i kartet gir opplysninger om blant annet yrke, alder, utdanningsnivå og ulike utdanninger, herunder godkjente lærerutdanninger i offentlige skoler (kilde:SSB).

For tall som inkluderer private skoler har SSB denne statistikken

Dette gir oss mulighet til å beregne hvor stor andel av de samlede lærerårsverkene som er utført av ansatte som mangler lærerutdanning. I vår oversikt er det kun ansatte registrert med yrkeskode lærer i A-ordningen som er med. Det vil si at andre yrkesgrupper i skolen enn lærere er holdt utenfor når vi har beregnet andelen lærerårsverk som er utført av ansatte uten lærerutdanning.

Kommunale grunnskoler – kommuneoversikt

Velg kommune ved å klikke på kartet, eller skriv kommunenavn i søkefeltet. Ved å søke på fylkesnavn, får du opp en oversikt over alle kommunene i fylket.

Kommunale grunnskoler – fylkesoversikt

Gjennomsnitt per fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet, eller skriv fylkesnavn i søkefeltet.

Fylkeskommunale videregående skoler – fylkesoversikt

Velg fylke ved å klikke på kartet, eller skriv fylkesnavn i søkefeltet.