Lærerutdannede lærere til alle elever

I skolen mangler nesten én av fem lærerårsverk en lærerutdanning. Alle elever skal ha rett på en lærer som har lærerutdanning!

Ressursside med plakater, bannere og tips til engasjement.

Lærerne er blant de viktigste personene i elevenes liv. Alle elever fortjener gode lærere som er utdannet til denne viktige og krevende jobben. Så hvorfor har ikke lokale og nasjonale politikere større ambisjoner for barna våre – og for Norges framtid?

«Lærere» uten lærerutdanning har ansvaret for millioner av undervisningstimer årlig: 8,5 millioner timer i grunnskolen (2021). De utgjør nesten hvert femte lærerårsverk i grunnskolen og videregående opplæring samlet, ifølge tall fra SSB.

Selv om de kaller seg lærere og har samme ansvar som sine lærerutdannede kolleger, mangler de helt eller delvis spesialkompetansen den lange og brede lærerutdanningen gir studentene sine.

Alle kan kalle seg lærer

Lærertittelen er ikke beskyttet, slik andre profesjonsutdanninger som for eksempel elektriker, lege, jurist og psykolog er. Alle kan kalle seg lærer hvis de er ansatt i lærerstillinger. Og når skolene ikke får tak i lærere med lærerutdanning, fyller de stillingene med «lærere» uten. Noen har bare videregående skole, andre har høyere utdanning, men fra andre studier.

Likevel får de den særlig ansvarsfulle oppgaven som kontaktlærer, de skal gi elevene vurderinger og karakterer – og de skal utvikle nye læreplaner sammen med sine kolleger.

Mer sammensatt elevgruppe

Det er av avgjørende betydning for kvaliteten og likeverdigheten i opplæringstilbudet at alle barn og unge får opplæring av lærere som er utdannet til denne jobben. Dagens skole har en mer sammensatt elevgruppe enn tidligere. Dette stiller enda større krav til lærerkompetanse både i fag, didaktikk og pedagogikk. Å organisere gode og «produktive» læringsprosesser for elever med ulike forutsetninger krever høy kompetanse på en rekke områder.

Innføringen av de nye læreplanene med dybdelæring og tverrfaglig undervisningsopplegg understreker dette ytterligere. Og ikke minst: Vurdering og tilbakemelding er en viktig del av læringsprosessen og en av de mest virkningsfulle måtene å fremme læring på (William 2010). Skal dette gjøres på en god måte, kreves det lærere med solid pedagogisk og fagdidaktisk kompetanse.

Elever som sliter mest rammes hardest

Selvsagt kan det finnes dyktige enkeltpersoner uten lærerutdanning – og motsatt. Men vi har etter hvert ganske mye forskning som viser hvor viktig den helt spesifikke lærerkompetansen er for elevenes opplæring. Lærere er kunnskapsarbeidere, og elevene er taperne når de ikke har godt kvalifiserte lærere.

Alle elever rammes når de ikke har lærere med lærerutdanning. Alle elever rammes når lærerne ikke makter å forklare stoffet slik at hver og en forstår, eller når de ikke blir sett og møtt der de er. Elever som klarer seg bra likevel, kunne ofte ha fått til enda mer faglig og hatt det bedre på skolen med en flink lærer som tilpasser utfordringene.

Men særlig hardt rammes barn og unge som ikke har foreldre som kan kompensere for dårlig undervisning og oppfølging på skole. Kanskje aller hardest rammes barn og unge i sårbare situasjoner – nettopp de elevene som mange har vist stor bekymring for under skolenedstengingene i periodene med covid og lærerstreik.

En spesialkompetanse

Læreryrket er svært sammensatt og krever kunnskap på en rekke områder. Det er en spesialkompetanse å være lærer. God fagkunnskap er viktig, men en lærer må også ha god undervisningskunnskap. Det tas for eksempel til orde for å bruke ingeniører til matteundervisning. Det hjelper imidlertid lite å bare være god i matte. En lærer må samtidig være god i matematikkundervisning for at elevene skal ha utbytte av opplæringen.

En lærer må kunne se hele mennesket, forstå hvordan små og store elever tenker, lærer og utvikler seg – og hva som skal til for at de mestrer og har det godt. Jobben krever mange kompetanser; psykologisk, pedagogisk og faglig. Lærere må ha innsikt i hva elevene skal lære, hvordan de lærer, hva som motiverer og hva som er elevenes behov. Skolen er et livsprosjekt, intet mindre.

Lærerkrisen kan bli svært kostbar

Utdanningsforbundet har lenge etterlyst en tydeligere risikoanalyse knyttet til lærermangelen og den omfattende bruken av «lærere» uten lærerutdanning. Alle har god risikoforståelse på helseområdet for eksempel. Man må ha en godkjent utdanning for å jobbe som sykepleier eller lege – ellers rammes pasientene hardt. Men for skolen snakkes det lite om hva samfunnet og elevene risikerer når barn og unge har lærere som ikke er utdannet til jobben sin.

Hva risikerer elevene når lesevansker ikke oppdages, når mobbing ikke blir fanget opp, eller når de får karakterer av noen som ikke har lært hvordan dette skal gjøres? For enkeltelevene som rammes kan konsekvensene bli store og alvorlige. Men også i et større samfunnsperspektiv kan lærerkrisen bli svært kostbar.

Sparer penger til spesialundervisning

Lærerkompetansen er den viktigste ressursen skolen rår over for å sikre en god skole for alle elever, viser internasjonal forskning. "Teachers matter", heter det i faglitteraturen. En godt kvalifisert lærer klarer å løfte elevene sine i kunnskap og utvikling på kortere tid enn de som ikke har utdanning til denne viktige jobben.

Lærere uten relevant kompetanse og lærerutdanning vil ikke kunne gi elevene en god nok opplæring. Dermed vil flere elever oppleve at de ikke får tilstrekkelig utbytte av undervisningen. Behovet for ekstratiltak blir med andre ord mindre når kvaliteten på den ordinære opplæringen er høy.

Ifølge «Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging», ledet av Thomas Nordahl, er det direkte lønnsomt, også på kort sikt, å gi elevene lærerutdannede lærere. 

Om lag 50.000 grunnskoleelever har spesialundervisning fordi de har for dårlig utbytte av den vanlige undervisningen. Dette koster samfunnet rundt 10 milliarder kroner årlig, viser tall fra Kunnskapsdepartementet.

Men langt flere enn disse 50.000 har egentlig behov for ekstra hjelp – faktisk opptil 25 prosent av alle elevene i grunnskolen, ifølge den samme ekspertgruppen. Den påpeker at en stor andel av disse elevene klarer seg til tross for utfordringene fordi de har kvalifiserte lærere som gir dem et tilfredsstillende utbytte av den vanlige opplæringen.

Med andre ord: Lærerutdannede lærere til alle elever lønner seg.