Dette mener partiene om lærerutdannede lærere

Dette sier partienes programmer om lærerutdannede lærere i skolen.

Utdrag fra Aps program:

Lærermangelen i skolen er økende. For Arbeiderpartiet er det viktig at alle elever får lærere som er kvalifiserte og har tid til dem. Vi mener at behovet for flere lærere i den norske skolen er stort, og vil ansette, utdanne og rekruttere flere lærere.

Arbeiderpartiet vil:

 • Sørge for at det ansettes flere kvalifiserte lærere og beholde minstenormen for lærertetthet.

 • Beholde kompetansekravene, men fjerne «avskiltingen» av lærere utdannet før 2014.

 • Øke andelen kvalifiserte lærere og investere i økt kompetanse ved å:
  - gjennomføre et kompetanseløft for de som underviser i skolen og mangler formalkompetanse.
  - øke andelen lærere som får økt kompetanse på klasseledelse, pedagogisk bruk av digitale læremidler og spesialpedagogikk.
  - flytte ansvaret for at lærerne får kompetanseheving, fra arbeidstaker til arbeidsgiver og gjøre det obligatorisk for kommunene å lage en plan for videreutdanning.
  - etablere hospiteringsordninger i skolen for lærere, skoleledere og de som utdanner lærere. Hospitering i relevant arbeidslivet bør bli en norm for lærere og rådgivere på yrkesfag.

 • Erstatte inntakskravet på fire i matematikk med bredere og mer treffsikre opptakskrav på lærerutdanningen.

 • Prøve ut flere alternative opptaksordninger til lærerutdanningene, for eksempel intervjuer.

 • Styrke kvaliteten i lærerutdanningene og øke studieintensiteten ved å heve pedagogikkandelen, øke antall praksisdager og gi studentene mer erfaring i praktisk lærerarbeid.

 • Beholde den femårige grunnskolelærerutdanningen på masternivå.

 • Igangsette en ny nasjonal rekrutteringskampanje til lærerutdanningen, særlig rettet mot menn.

 • Øke andelen kvalifiserte lærere innen de praktiske og estetiske fagene.

Les mer om Aps skolepolitikk i partiprogrammet:
Arbeiderpartiets partiprogram 2021-2025

Lenke til Arbeiderpartiet

Utdrag fra Frps program:

Norge har mange dyktige lærere, men har samtidig også et sterkt behov for enda flere flinke lærere i tiden som kommer. Et av de viktigste virkemidlene for å få flere gode lærere er å styrke læreryrkets status.

Det er viktig at skolen får utnyttet den kompetansen som er i lærerstaben. Planlegging og gjennomføring av undervisning, evaluering og tilbakemeldinger av elevarbeid må være lærerens hovedoppgaver. Skolen må derfor ha et annet apparat til å behandle rapportering, spesialoppfølging og merkantile oppgaver. Lærerens hovedoppgave er å være lærer, ikke byråkrat.

Det er viktig at lærere får mulighet til videre- og etterutdanning. Dette gjelder også yrkesfaglærere som foreløpig ikke har noe yrkesfaglig utdanning som ender i master.

Fremskrittspartiet vil:

 • Sikre alle nyutdannede lærere i grunnskolen og videregående skole rett til kvalifisert veiledning de to første årene av sin første lærerjobb.

 • At lærerne skal ha rett og plikt til etter- og videreutdanning.

 • At opptak til lærerutdanningen kan skje gjennom intervjuprosesser.

 • Etablere en egen ordning for kompetanseutvikling for lektorer som jobber i videregående skole.

 • Redusere byråkratiet i skolen.

 • Redusere stillingsvernet i skolen.

Les mer om Frps skolepolitikk i partiprogrammet:
Frps partiprogram 2021-2025

Utdrag fra Høyres program:

 • Prøve ut nye ordninger for å sikre flere kvalifiserte lærere i skolen, for eksempel ved å gjøre det mulig for ansatte i skolen å få tilleggskompetanse og undervise på flere trinn eller ved å få flere ansatte i skolen til å fullføre lærerutdanningen mens de står i jobb.

 • Innføre en stipendordning som gjør det enklere for fagarbeidere å utdanne seg til yrkesfaglærere.

 • Ha som mål at alle lærere skal ha fordypning i fagene de underviser i.

 • Videreføre kompetansekravene til lærere som skal undervise i norsk, matte og engelsk, og vurdere å innføre kompetansekrav i flere fag.

 • Beholde opptakskravene for å komme inn på lærerutdanningen, med mål om å innføre krav om karakteren 4 i norsk og engelsk.

 • Fortsette den rekordstore satsingen på videreutdanning av lærere.

 • Fortsette å fjerne unødvendig byråkrati og rapporteringskrav i skolen slik at lærere kan konsentrere seg om god undervisning, kollegasamarbeid og tilpasset opplæring

Les mer om Høyres skolepolitikk i partiprogrammet:
Høyres partiprogram 2021-2025

Utdrag fra KrFs program:

Lærerne er skolens viktigste ressurs, og kompetente og oppdaterte lærere er avgjørende for elevenes læring og mestring. En god skoleledelse er viktig for å ivareta både lærere og elever.

Kristelig Folkeparti vil:

 • Videreutvikle mentorordningen og gi alle nyutdannede barnehagelærere, lærere i grunnskolen og videregående skole rett til kvalifisert veiledning de første årene av sin lærerjobb.

 • Utarbeide en nasjonal handlingsplan for å rekruttere og beholde nok kvalifiserte lærere i grunnskolen og videregående opplæring. Planen bør inneholde en strategi for hvordan vi sikrer at lærere har formell kompetanse i faget de underviser i.

 • Sørge for at lærere i barneskolen som har godkjent lærerutdanning, kan få fortsette som lærere i barneskolen uten krav om videreutdanning.

 • Sikre at alle elever undervises av kompetente lærere i alle fag i alle timer. Opplæringsloven bør endres slik at elevene får rett til kvalifiserte lærere i alle timer som regnes som opplæring.

 • Erstatte kravet om karakteren 4 i matematikk med et krav om 40 skolepoeng for å bli tatt opp til en lærerutdanning.

 • Utvikle en strategiplan for rekruttering av flere lærere, blant annet gjennom tilrettelegging for en mer desentralisert utdanning.

Les mer om KrFs skolepolitikk i partiprogrammet:
KrFs partiprogram 2021-2025

Utdrag fra MDGs program:

Dyktige og motiverte lærere er avgjørende for elevenes læringsutbytte. De Grønne vil sørge for at vi har nok lærere, med god tilgang på etter- og videreutdanning, og at lærerne støttes av en ledelse, lærerteam og andre fagfolk som kan følge opp sosial- og helsefaglige spørsmål.

MDG vil:

 • Stille krav om at alle kommuner som ikke har full lærerdekning utarbeider handlingsplaner for hvordan de skal sikre at elevene får undervisere med godkjent lærerutdanning.

 • Videreføre tilbudet om videreutdanning for lærere og intensivere innsatsen for å sikre at tilbudet gir reell kompetanseheving for alle lærere i alle fag.

 • Gi alle nyutdannede lærere i grunnskolen rett til kvalifisert veiledning de to første årene av sin første lærerjobb, der det stilles forpliktende krav til kompetanse hos veilederne.

 • Gi alle lærere rett og plikt til jevnlig faglig relevant etterutdanning, og pålegge skolene å tilrettelegge for dette.

 • Gi nyutdannede lærere rett til kvalifisert veiledning de to første årene i sin første lærerjobb.

Gode lærere er viktige for en god skole. Lærere med god fagkompetanse ivaretar læringslyst og gjør skolehverdagen meningsfull for elevene.

Les mer om MDGs skolepolitikk i programmet:
MDGs partiprogram 2021-2025

Utdrag fra Sps program:

Senterpartiet har tillit til læreren som profesjonsutøver og vil gi læreren profesjonelt handlingsrom. Lærere og skoleledere bruker stadig mer tid på rapportering og dokumentasjon. Læreren må få tid til å være lærer, og Senterpartiet vil prioritere lærerens tid med eleven.

Vi vil ha høy kvalitet på grunnskolelærerutdanningen og arbeide for at alle lærere får rett til jevnlig etter- og videreutdanning. Kommunene som skoleeier må sørge for at ikke-kvalifisert personale i skolene får tilbud om å ta relevant utdanning for å få formell kompetanse.

Senterpartiet vil:

 • At alle som jobber i skolen skal ha formell kompetanse.

 • Bevare og styrke den desentraliserte lærerutdanningen som er viktig for å redusere antallet ufaglærte i norsk skole og øke lærerrekrutteringen i hele landet.

 • At det tilbys etterutdanningskurs for kontaktlærere.

 • At etterutdanning bør gi uttelling i studiepoeng på samme måte som videreutdanning.

 • Sikre høy kvalitet og relevans på etter- og videreutdanningstilbudene for lærere.

 • Fjerne kravet om at alle lærerstudenter må ha 4 i matematikk ved opptak til lærerutdanningen. Inntak må baseres på et karaktergjennomsnitt.

 • At nye kompetansekrav til lærere ikke skal kunne ha tilbakevirkende kraft.

 • Legge til rette for at lærere som ønsker det kan ta mastergrad som videreutdanning.

 • Rekruttere flere yrkesfaglærere ved å bruke fagbrev som opptakskrav og godkjenningsgrunnlag for å ta praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPUY).

 • Videreutvikle lærernormen slik at lærerne får mer tid til den enkelte elev, samtidig som den enkelte skole og kommunes handlefrihet ivaretas.

Les mer om Sps skolepolitikk i partiprogrammet

Sps partiprogram 2021-2025

Utdrag fra SVs program:

 • Arbeide for at alle elever undervises av lærere med godkjent lærerutdanning

 • Ha flere ansatte og et sterkere lag rundt eleven ved å styrke samarbeidet mellom skole og SFO, mellom faginstanser, tydeliggjøre lærernormen, og få flere yrkesgrupper inn i skolen. Skolehelsetjenesten må bedres.

 • Ha flere lærere og på sikt innføre en nasjonal ressursnorm som sikrer maks 12 elever pr lærer på yrkesfag, og maks 24 elever pr lærer på studiespesialiserende.

 • At endringer i kompetansekrav for lærere ikke skal ha tilbakevirkende kraft for lærere som allerede har godkjent lærerutdanning.

 • Fjerne kravet om karakter 4 i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen.

 • Innføre en rett til etter- og videreutdanning for lærere, uten egenandel.

 • Gjennomføre tillitsreform i barnehagen og skolen i samarbeid med de ansatte der lærerrollen avbyråkratiseres og det profesjonelle handlingsrommet styrkes. Styrere og rektorer må få tilstrekkelig tid til å utvikle det pedagogiske arbeidet i barnehagen og skolen.

 • Styrke den nasjonale veiledningsordningen, og sikre gode nasjonale rammer for et likeverdig og godt tilbud for alle nyutdannede lærere. Utvide ordningen til også å gjelde SFO-ansatte, barnehagelærere og lærere i videregående skole.

 • Innføre målrettede tiltak for å få tilbake lærere som har andre jobber, ta i bruk attraktive seniortiltak i skolen, og kvalifisere de ukvalifiserte som er ansatt i undervisningsstillinger.

Les mer om SVs skolepolitikk i partiprogrammet:
SVs arbeidsprogram 2021-2025

Utdrag fra Venstres program:

Vi vil se flere lærere med ulik fagbakgrunn og vi vil sikre at eleven har kvalifiserte lærere i all undervisning. Vi vil gi flere lærere det kompetansepåfyllet de trenger, helt fra barnehagelærere og grunnskolelærere til lektorene på videregående skole. Vi må fortsette å stille høye krav både for å komme inn på lærerutdanningen og for å undervise på alle nivå i skolen.

Vi vil sikre åpenhet om lærernes fagkompetanse ved hver enkelt skole, og vi vil sørge for at eksisterende fagkompetanse hos lærere tas i bruk til beste for elevene.

Vi vil motvirke frafallet fra læreryrket, blant annet gjennom mer variert praksis i lærerutdanningen. Lærerstudenter bør få erfaring med alle deler av læreryrket gjennom skoleåret. Nyutdannede lærere må også få nødvendig oppfølging og veiledning i starten av karrieren.

Les mer om Venstres skolepolitikk i partiprogrammet:
Venstres partiprogram 2021-2025

Utdrag fra Rødts program:

Rødt vil:

 • At ansatte har rett til etter- og videreutdanning i alle fag, men endringer av lover og forskrifter når det gjelder lærernes kompetanse skal ikke ha tilbakevirkende kraft.

 • Fjerne absolutte karakterkrav i lærerutdanningene for å sikre mer variert kompetanse

 • Ha mindre klasser og reduksjon i undervisningstid for kontaktlærere. Fjerne unødvendig dokumentasjon og rapportering, slik at lærerne har mer tid til elevene og til å forberede og gjennomføre undervisningen.

Les mer om Rødts skolepolitikk i programmet:
Rødts arbeidsprogram 2021-2025