Tiltak for å rekruttere og beholde lærere

For å sikre nok lærerutdannede lærere må det flere nasjonale politiske krafttak til. Likevel er det mulig å gjøre ting lokalt. Her finner du forslag til tiltak på kommunenivå for å skaffe flere lærere med lærerutdanning.

Elever skal ha rett til en lærerutdannet lærer, fordi de fortjener det beste. Alle elever har lik rett til en lærerutdannet lærer som gir dem det beste faglige og relasjonelle utgangspunktet for opplæringen.

Lærermangelen er kritisk. Nesten hver femte som jobber som lærer i skolen mangler lærerutdanning, ifølge tall fra SSB. Det må en nasjonal innsats til for å hindre at lærere uten lærerutdanning står i norske klasserom og å sikre bedre rekruttering av studenter til lærerutdanningene.

Likevel er det mulig å gjøre ting lokalt.

Hver enkelt kommune bør analysere situasjonen i egen kommune og lage en plan for å rekruttere og beholde lærere med lærerutdanning.. Ikke noe enkeltstående tiltak vil kunne løse utfordringen med å skaffe nok lærerutdannede lærere til skolen i løpet av de nærmeste årene.

En plan for å rekruttere og beholde lærere bør inneholde:

Lærerne i skoleverket har hatt en lavere lønnsvekst enn andre ansatte i kommunene og fylkene, og en lavere lønnsutvikling enn andre yrkesgrupper med tilsvarende lang utdanning.

For at flere lærerutdannede lærere og ledere skal ønske å bli værende i jobben, og mange nye skal ønske seg inn i læreryrket, må lønnsvilkårene forbedres. Handlingsrommet som allerede finnes i avtaleverket og som kan brukes til å heve lærernes lønnsnivå, må utnyttes.

Arbeidsgiver må mer aktivt bruke lønn for å rekruttere og beholde kvalifiserte lærere framfor å tilsette lærere uten lærerutdanning.

Med bedre seniortiltak og tilrettelegging kunne mange lærere ha ventet med å pensjonere seg og færre ville blitt uføre. Seniorpolitiske tiltak må føre til at lærerne opplever reelle lettelser i arbeidet. Bare da kan slike tiltak bidra til at flere lærere står lenger i jobben.

Det kan inkludere:

  • reduksjon av arbeidsbelastninger som tidspress og arbeidsmengde;
  • redusere stillingen, men beholde lønna, som for eksempel å gi eldre ansatte 100 prosents lønn i 80 prosents stilling;
  • mulighet for kompetanseutvikling gjennom hele yrkesløpet;
  • mulighet for å beholde kontaktlærertillegget etter fylte 62 år selv om man ikke er kontaktlærer.

Jevnlig veiledning fra kvalifiserte veiledere er viktig for videre profesjonalisering og for å ta vare på engasjement og motivasjon hos lærere i grunnskolen og i videregående opplæring.

Til tross for enighet mellom partene om at nyutdannede lærere på alle nivå skal få tilbud om veiledning i tråd med de nasjonale prinsippene og forpliktelsene for veiledning, viser evaluering fra 2021 at 40 prosent av de nyutdannede lærerne ikke får veiledning i det hele tatt, og at både kvalitet og omfang er varierende.

Der det er gode systemer for veiledning av nyutdannede er det mer attraktivt å søke jobb.

I henhold til tariffavtalen i KS skal ansatte i skolen som arbeider deltid få anledning til å utvide sin stillingsprosent opp til full stilling før utlysning av ledige stillinger.

Arbeidsgiverne i skolen bør oppfordres til å undersøke systematisk om lærere i delstilling kan vurdere å øke sin stillingsprosent, og legge til rette for dette.

Lærerne må ha tid, tillit og styrket medbestemmelse. Å gi lærerne større faglig autonomi og tid til å utøve yrket sitt vil gjøre kommunen eller fylket til en attraktiv arbeidsplass for lærerutdannede lærere.

Det er alvorlig når bare 5 prosent av alle kontaktlærere mener de har tilstrekkelig tid til å utføre denne viktige jobben på en forsvarlig måte.

Særlig rammes kontaktlærernes mulighet til å følge opp elever som sliter sosialt, eller med psykiske helseplager.

For å rekruttere bedre kan man oppsøke studiesteder og markedsføre egen kommune, blant annet ved å synliggjøre økonomiske fordeler ved å bo i enkelte deler av landet, samt opprette en kontaktperson for søkere, gjerne en nyutdannet kollega.

Gi de som jobber som lærere i skolen og som mangler mindre enn 90 studiepoeng for å fullføre lærerutdanningen, rett til stipend for å fullføre utdanningen.

Utvikle rekrutteringstiltak og tilby stipend til personer med høyere utdanning i andre yrker for å stimulere dem til å ta lærerutdanning. 

Finnes det folk med lærerutdanning som arbeider andre steder i kommunen som kan tenke seg å jobbe som lærer?

I en undersøkelse fra TNS-Gallup går det fram at følgende grep kan få utdannede lærere som ikke jobber i skolen tilbake:

  • De må ha mindre klasser og mer tid til hver enkelt elev. Den totale belastningen i yrket må reduseres.
  • De må få anledning til mer fokus på fag og undervisning og tilbys relevante fag de føler de er gode på.
  • De vil ha mer fokus på personalledelse og personalutvikling, og ha styrket skoleledelse.
  • De må få nødvendige ressurser til undervisningsmateriell.
  • Statusen til yrket må øke. Lønn må være tilnærmet lik den de har nå.