Lokale tiltak for økt bemanning

Over hele landet er det kommuner som tar bemanningskrisen i barnehagen på alvor, og har økt bemanningen lokalt. Her er noen av dem. Bruk gjerne eksemplene som inspirasjon til påvirkningsarbeid i egen kommune.

Aurskog-Høland kommune har vedtatt en styrket bemanningsnorm i alle kommunens barnehager. Normen, som ble innført fra og med august 2022, innebærer at det maksimalt skal være 5,5 barn per ansatt. Dagens nasjonale bemanningsnorm tilsvarer til sammenligning 6 barn per ansatt.

Den lokale normen var et resultat av et langsiktig påvirkningsarbeid fra Utdanningsforbundets lokallag i Aurskog Høland. 

Les mer: Best case: Politisk påvirkning ga bedre bemanning. 

Fra høsten 2022 fikk seks barnehager i Bergen to ekstra fulltidsansatte hver, som en del av en ett års forsøksordning. De to ekstra ansatte skal fungere som et helsefremmende tiltak og arbeide direkte med barn.

Ansettelsene kommer i tillegg til den lovpålagte minimumsbemanningen og barnehager kunne søke om stillingene. Antall barnehager som deltar i ordningen ble dimensjonert etter avsatte budsjettmidler.

Les mer: Seks barnehager i Bergen får to fulltidsansatte i ny prøveordning (utdanningsnytt.no) 

Færder kommune har siden 2017 hatt én spesialpedagog i alle barnehagene i kommunen for å kunne hjelpe barna raskere enn før. Utdanningsforbundet har applaudert ordningen. 

Les mer: Egen spesialpedagog i hver barnehage

Etter at barnehagene i kommunen fikk en fast ansatt spesialpedagog hver, har antallet barn som får spesialpedagogisk hjelp, gått ned med 60 prosent.

Hå kommune har satt av midler til vikarer som skal dekke opp barnehagelærernes plantid (først bevilget kommunen 1 million kroner til dette, men bevilgningen ble senere økt til 2,4 millioner kroner). Tidligere ble plantiden gjerne gjort «på dugnad», da pedagogiske ledere ikke hadde samvittighet til å forlate avdelinger med dårlig bemanning.

Ordningen kom som et resultat av godt lokalt påvirkningsarbeid, og «vikarene» har etter hvert i større grad blitt faste ansatte, noe som også har gjort det lettere å få tatt ut plantiden.

En annen god effekt er at dette er en hjelp inn i arbeidet med heltidskultur i kommunen - flere kan få hele stillinger, og når hele stillinger kan lyses ut er det enklere å få søkere.

Les mer her: 

Politikarane i Hå løyva ekstra pengar til vikar i plantida (udf.no)

Kinn kommune skal bruke en halv million kroner på et pilotprosjekt som omfatter tre barnehager. Prosjektet har som mål å sikre at barnehagene får dekket sine behov for korttidsvikariat og unngår reduksjoner i åpningstid, eller at avdelinger må stenge grunnet fravær.

Det er også et mål å rekruttere og beholde ansatte i full stilling, å heve kvaliteten gjennom bedre forutsigbarhet, samt å redusere sykefraværet. Dermed lyses det ut tre faste stillinger: To fagarbeidere og en barnehagelærer.

Barnehage.no har skrevet om saken og refererer til Firdaposten:

Skal teste vikarpool for barnehagene - lyser ut tre stillinger

I Lunner får to kommunale barnehager to ekstra ansatte (barne- og ungdomsarbeidere) i et pilotprosjekt som varer fra 2023-2024. Når ordningen skal evalueres våren 2024, vil kommunen også ta stilling til om ordningen eventuelt skal utvides til å gjelde flere barnehager.

Les mer: Øker grunnbemanningen i to barnehager - Lunner kommune 

Kommunestyret i Moss vedtok å øke grunnbemanningen i barnehagene med flere fagarbeidere i det siste kommunestyremøtet før sommeren 2023. Det er satt av 2,5 millioner kroner til dette. Utdanningsforbundet Moss skriver på sin Facebookside at sykefraværet har vært på over 15 prosent i gjennomsnitt i barnehagene de siste tre årene.

«Utdanningsforbundet Moss har stor tro på at man må øke grunnbemanningen i barnehagene. Så dette er en start og det er bra. Men vi mener det er viktig å øke med flere barnehagelærere også», melder lokallaget via Facebook. Utdanningsnytt.no og Moss Avis har skrevet om saken:

Bevilger 6,5 millioner til økt bemanning i skoler og barnehager i Moss

Nord-Fron kommune vedtok i 2022 å styrke tre av sine barnehager med til sammen to årsverk for å øke grunnbemanningen. Det hele startet med Utdanningsforbundets arbeidsplasstillitsvalgt og personalet i Ruste barnehagene synliggjorde utfordringene i hverdagen - med høyt sykefravær og slitne barnehage-ansatte.

Les mer: Påvirkningsarbeid førte til økt bemanning 

I 2021 innførte Oslo kommune et forsøk med økt grunnbemanning i fem levekårsutsatte bydeler (Stovner, Søndre Nordstrand, Alna, Grorud og Bjerke). I første runde ga satsingen rom for 19 faste stillinger fordelt mellom de bydelene som har flest barn med ekstra ressursbehov. Etterhvert har også bydel Gamle Oslo blitt en del av ordningen. 

I 2024 vil FAFO legge fram et kunnskapsgrunnlag, som Oslo kommune skal bruke til å videreutvike tiltakene og bemanningspolitikken i hovedstaden.

Les mer: Evaluering av forsøk med økt grunnbemanning i barnehager i Oslo

I de fire Gandsfjord-barnehagene i Sandnes ble det gjennomført et pilotprosjekt våren 2023. Det var barnehage.no som først skrev om prosjektet.

Les saken her: Slik forsøker de å løse plantid-utfordringene

Prosjektet innebar at det ble hentet inn vikar én dag i uken, 7,5 timer, samtidig som to pedagoger fra hver sin avdeling avvikler fire timer plantid hver. De pedagogiske lederne måtte gjennomføre plantiden sammenhengende i arbeidstiden.

I de fire barnehagene er det totalt 67 ansatte, ledelsen inkludert, og 231 barn. Selve målet med prosjektet var å prøve å opprettholde bemanningsnormen i tiden mens plantiden ble gjennomført.

Ifølge utdanningsnytt.no var det flere positive resultater av prosjektet.

Les mer her: Vikarer i plantiden ga lavere sykefravær og mindre stress

Skien kommune har bevilget midler til to ekstra ansatte i én kommunal og én privat barnehage. Prøveprosjektet starter høsten 2023.

Les mer: Nå blir det styrket bemanning i to barnehager i Skien

«Målet er at økt bemanning skal gi lavere utgifter til vikarbruk, mer stabilitet, tettere oppfølging av barna og dermed økt kvalitet», heter det i kommunens saksframstilling.

 

I 2022 vedtok Stavanger kommune å øke rammetilskuddet for Stavanger-barnehagene med 15 millioner kroner. De satte også av 2 millioner kroner til rekrutteringstiltak og 1 million kroner til kompetansehevingstiltak.

Les mer: Styrker barnehagene med 18 millioner årlig – Dagsavisen 

I Stord kommune har flertallet i formannskapet gjort vedtak om følgende innstilling for kommunestyret:

Kommunestyret vedtar å sette i gang et prøveprosjekt over to år med én ekstra ansatt, fortrinnsvis barnehagelærer, i hver av de kommunale barnehagene ut over bemanningsnormen. I dette prosjektet skal man øke grunnbemanning og voksentetthet, samt sikre gjennomføring av plantiden for pedagoger og utvide denne med én uketime. Tilsetting skal skje straks etter vedtak i kommunestyret 19.10.23. Når dette gir økte overføringer til de private barnehagene, forventer kommunestyret at det blir satt i gang tilsvarende prosjekt der.

Innstillingen kommer etter at lokallaget i Stord har jobbet med saken i lang tid og etter at man klarte å gjøre bemanning i barnehagen til en valgkampsak. Blant annet ble ordførerkandidatene fra Ap og Høyre invitert til valgkampdebatt der de ble utfordret på hva de ville gjøre for å bedre bemanningen i barnehagene dersom de ble valgt.

Fra 2021 fikk Trondheim «toppet» bemanningen med én barne- og ungdomsarbeider i 11 barnehager, som en del av et prøveprosjekt. Stillingen har vært finansiert av barnehagenes vikarbudsjett og ekstra midler fra kommunen.

Sykefraværet har holdt seg på et lavere nivå i de elleve forsøksbarnehagene enn i de andre kommunale barnehagene i Trondheim. 

Prøveprosjektet skulle opprinnelig vare ut 2022, men er nå forlenget til august 2024.

Les mer: Barnehage testet å ha flere ansatte

I Tønsberg kommune fikk tre barnehager to ekstra fulltidsansatte (en barnehagelærer og en assistent) fra høsten 2020, som en del av et prøveprosjekt. Prosjektet har nå blitt permanent og er utvidet med ytterligere 15 faste stillinger.

Se denne fine saken i Tønsberg Blad fra august 2023: Dette grepet har gjort at barna har fått det bedre i barnehagen: – Får trygge barn

Les også: Øker bemanningen i Tønsberg-barnehager (utdanningsnytt.no)

En rapport fra Universitetet i Sørøst-Norge viser at prosjektet førte til bedre relasjoner med barna og større arbeidsglede. De ansatte har også mer tid til kontakt med foreldrene. 

Vennesla kommune har helt siden 2005 prioritert å ansette kokker i barnehagene i tillegg til grunnbemanningen. Nå har alle de kommunale barnehagene i Vennesla ansatt en egen kokk. I 2022 anslo kommunen at dette koster omlag 1,5 millioner kroner i året og de har anbefalt andre kommuner å gjøre det samme.

Les mer: Vennesla har kokk i barnehagene

Ørland kommune i Trøndelag økte grunnbemanningen i barnehagene i 2022. Siden er sykefraværet redusert. I første kvartal i 2022 var sykefraværet blant barnehageansatte på 19 prosent, mens det ett år seinere var gått ned til 13 prosent.

I tillegg har stabiliteten i personalgruppa økt og plantiden for pedagogene gjennomføres som normalt. De ansatte melder om mindre stress, større grad av trygghet og en følelse av å bli verdsatt av arbeidsgiver, skriver utdanningsnytt.no.

Les hele saken her: Økt bemanning fikk ned sykefraværet med 32 prosent (utdanningsnytt.no)

Bemanningsprosjektet videreføres ut 2023.