Påvirkningsarbeid førte til økt bemanning

Nord-Fron kommune har vedtatt å styrke tre av sine barnehager med til sammen 200% stilling for å øke grunnbemanningen. Det hele startet med arbeidsplasstillitsvalgt Sunniva Tungen og et personale som hadde et stort behov for å synliggjøre utfordringene i hverdagen.

Sunniva Tungen var ny og fersk tillitsvalgt ved Ruste barnehage i Nord-Fron. Dette er kommunens største barnehage med 98 plasser og 5 avdelinger. Kommunen hadde hatt mer grunnbemanning enn lovens minstekrav, men dette ble fjernet i tidligere budsjettbehandlinger da oppvekst måtte spare penger. Ruste barnehage hadde flere barn med vedtak om spesialpedagogiske ressurser og dette gav noe ekstra ansatte, men disse var ikke en del av grunnbemanningen som kom barnegruppene til gode. Hverdagen opplevdes som krevende.

Vi hadde et høyt sykefravær, høyere enn landsgjennomsnittet, og mange var slitne på jobb. Tilbakemeldingen fra ansatte var at det var for hektisk på arbeidsplassen. Stresset over å ikke oppleve å ivareta alle barns behov på en god måte gjorde noe med oss som ansatte. Vi ønsket å gjøre noe med dette. Vi ville gis mulighet til å kunne gi barn det lille ekstra, og sørge for gode pedagogiske tilbud til alle barn. Barnehagene i Nord-Fron skulle ikke bare være en oppbevaringsplass. Ambisjonene måtte være større, sier Sunniva.

Samarbeid er nøkkelen

Hun tok, sammen med verneombudet og tillitsvalgt for Fagforbundet, initiativ til et brev til sektorleder om problematikken høsten 2020.

- For oss var det viktig å få vist fram praksis. For politikere og andre som ikke er på jobb i barnehagen kan det være vanskelig å forstå hvordan hverdagen oppleves. Vi måtte vise et bilde av situasjonen, og belyse konsekvenser for de barna som er hos oss. Det var også viktig for oss å få tall på hvor lenge vi faktisk er hele grunnbemanningen til stede samtidig i arbeid med barna, forteller hun.

Vinteren 2021 ble det satt ned en arbeidsgruppe og kommunens tre andre barnehagene ble invitert med, sammen med hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet og Fagforbundet.

- Samarbeidet med sektorleder, styrere og de andre ansatte har vært godt. Alle styrerne har bidratt og det er svært viktig i en slik prosess. Det er også viktig at alle har fått kommet med innspill. Vi har fått diskutert alles rolle i barnehagen også, enten en er fagarbeider, pedagogisk leder, spesialpedagog eller styrer. Det er ikke så mye rom for å diskutere dette ellers i hverdagen, sier hun.

Gjennomførte kartlegging

Det ble bestemt i kommunestyret, etter forslag fra Utdanningsforbundet, å gjennomføre en kartlegging i barnehagene som skulle gi et bedre beslutningsgrunnlag.

- Kartleggingen var viktig å få på plass. Vi gjennomførte denne i tre uker i april/mai 2021 og tre uker i høst. Vi utarbeidet standardiserte skjemaer som forklarte hvilken ansatt som var ute, og hvilke andre oppgaver denne utførte. I tillegg kartla de antall barn. Registreringen ble utført hver halvtime. Dette var svært krevende arbeid, men belyste tydelig at personalet tas ut av direkte arbeid med barn for å løse de utallige andre oppgavene en barnehage skal gjøre, sier hun.

I Ruste barnehage viste kartleggingen at en ansatt på hver avdeling, til sammen 5 ansatte, i store deler av den tiden de skulle være full grunnbemanning på jobb, var opptatt med andre oppgaver. Disse oppgavene kunne være samarbeidsmøter med andre instanser, nødvendig planleggingstid, organisering av måltider, pauseavvikling eller andre samarbeidsmøter.

- Kartleggingen har vært viktig. Den har også gitt oss mulighet til å se annerledes på egen praksis. Vi har kunnet justere for eksempel pauseavviklingen til bedre å være tilpasset behovene i barnegruppa. I tillegg har vi virkelig fått vist hvor store utfordringene faktisk er. Det tror jeg flere ble overrasket over og er med på å dokumentere situasjonen, sier hun.

Viktig å beholde gode ansatte

Sunniva er også opptatt av å beholde de gode ansatte i Nord-Fron kommune.

- Over tid har vi hatt et høyt sykefravær. Det tærer på de ansatte når 6-7 ansatte er fraværende og vikarsituasjonen er vanskelig. Jeg tror disse ekstra ressursene vil kunne bidra til at sykefraværet går ned. Det skaper en trygghet å vite at vi faktisk er flere ansatte, og stresset kan bli mindre. Vi er mange erfarne folk og vi har et godt arbeidsmiljø, men det gjør noe med ansatte som opplever å aldri komme i mål. Det er viktig at vi blir sett og at vi beholder den kompetansen og kunnskapen som vi har i barnehagene våre. Nå kan vi sei mer positivt på hverdagen, sier hun

Hun håper at erfaringene fra Nord-Fron kan inspirere andre til å fortsette arbeidet med økt grunnbemanning. Hun mener tillitsvalgte bør hoppe i det og starte på prosesser fram mot politiske vedtak.

- Det er viktig med et godt grunnarbeid. Vi dokumenterte sykefraværet, vi så på hvilket tilbud vi ga, og hva barnehagelov og rammeplan krever av oss. Vi diskuterte begreper og gav innhold til disse, som tidlig innsats. Vi var godt forberedt. Det har tatt mye tid, men det har gitt mye tilbake når vi får slike resultater. Dette viser at det nytter å stå på, en må holde på til en blir hørt, en kan ikke gå halvhjertet inn i slikt, sier hun

Viktig å fortsette prosessen

Bente Davidhaugen er tillitsvalgt i Kvam barnehage Åa. Hun er pedagogisk leder og har lang erfaring som barnehagelærer. Foreløpig er det ikke klarlagt hvor mange prosent som tilfaller Kvam barnehage Åa, men hun er i likhet med Sunniva Tungen godt fornøyd over at politikerne har vedtatt en økning i grunnbemanningen.

- Kartleggingen var krevende, men nødvendig. Jeg jobbet da på en småbarnsavdeling med 14 små barn og to pedagogiske ledere. Mange barn krever en voksen ved for eksempel bleieskift eller legging. Dette er situasjoner som krever god tid og ro. Så selv på tidspunkt hvor bemanningen er full er det ofte noen som ikke er tilgjengelig for barnegruppa som helhet. Dette viste kartleggingen helt tydelig, sier hun.

Hun er opptatt av at selv om en får noe mer ressurser etter dette vedtaket, så betyr ikke det at det ikke fortsatt vil være hektisk i hverdagen.

Jeg har jobbet mange år i barnehage og barnehagehverdagen har endret seg. Før kom jeg på jobb og kunne gjennomføre pedagogiske opplegg for en gruppe barn. Nå ser jeg at vi er mer involvert i mange familier, vi bidrar i møter med hjelpeinstanser og er tett på både barn og foresatte. Dette krever tid. Bemanningen burde generelt være bedre, barnehageloven burde fått en bedre voksentetthet enn det som er minimum i dag. Vi jobber mye i små grupper, men med små barn og opplever at alle egentlig trenger oss fullt og helt, sier hun.

Hun er ikke overrasket over at «kjernetiden» mellom ca 09.30 til 14 er en utfordring i alle barnehagene og at det er her ansatte må ut av avdelingen/gruppa for å gjøre andre oppgaver.

- Vi har flyttet det vi kan av møter og samarbeid til kveldstid for ikke å belaste tiden med barna. Det er imidlertid ikke alt vi kan styre heller, som møter med PPT og BUP. Det må gjerne foregå på dagtid. Før grunnbemanningen er på plass hver dag er det helt umulig for noen å gå fra barnegruppa. Derfor blir de fleste slike oppgaver lagt til kjernetiden. Dermed blir det egentlig bare full grunnbemanning på papiret, sier hun.

Politikerne har lyttet

Sarah Grøthe, er vara hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Nord-Fron og har fulgt prosessen fra kartlegging til vedtak. Hun mener at dette er et godt eksempel på at engasjement fra arbeidsplassnivå får gjennomslag.

Bilde av Sarah Tungen

- Barnehagene har vært gode på å formidle konsekvenser, og de har lagt ned mye arbeid i å fortelle hvordan hverdagen oppfattes for de som jobber med de yngste menneskene i Nord-Fron kommune. De har satt ord på hvordan barnehagehverdagen er med gode praksisfortellinger som har gjort inntrykk, sier hun.

Hun forteller at samarbeidet med Fagforbundet og Delta har vært viktig i prosessen.

- Slagordet til Utdanningsforbundet er sterkere sammen. I dette tilfellet har vi også stått sterkere sammen med medlemmer i Fagforbundet og Delta. Dette er noe alle i barnehagene har vært sammen om, sier hun.

Hun mener kommunen skal ha mye ros for at de nå øker bemanningen med 200%, men håper at det på sikt kan bli ytterligere økninger.

- Utdanningsforbundet vil fortsette arbeidet med å belyse situasjonen i barnehagene. Vi har fått en god start og er glade for at politikerne har lyttet til våre innspill. Mange kommuner driver med økonomiske nedskjæringer. Det er godt å se at det er mulig å få til det motsatte, sier hun.

Saken presentert på lokallagenes side

På hjemmesiden til Utdanningsforbundet Nord-Fron kan du lese mer om saken og på lenker til saksdokumentene til kommunestyret. Barnehagene har i sine uttalelser lagt vekt på gode praksisfortellinger. Disse dokumentene finnes under budsjett og økonomiplan 2022-2025 (ekstern lenke)