Lærerutdanningene – møtte og uteksaminerte kandidater 2022

Faktaarket presenterer endelige tall for hvor mange som har søkt seg til de ulike lærerutdanningene i 2022 og antallet uteksaminerte kandidater.

Les Lærerutdanningene – møtte og uteksaminerte kandidater 2022. Faktaark 6:2023

Les også Lærerutdanningene – situasjon og utviklingstrekk – ressurshefte for tillitsvalgte. Ressurshefte 2/2023

Søkere til og uteksaminerte kandidater fra lærerutdanningene – endelige tall for 2022 per 28. februar 2023

I 2022 har 134 954 personer søkt opptak til universiteter og høyskoler gjennom Samordna opptak (SO). Dette er en nedgang på 12,4 prosent fra 2021. Av disse søkte  på ulike lærerutdanningsstudier i 2022 mot 12 421 førstevalgsøkere i 2021. Dette er en nedgang i antallet førstevalgsøkere på 11,4 prosent.

 

Tallet viser antallet førstevalgsøkere og er hentet fra SO. Tallet inkluderer ikke opptak til PPU og PPU-Y. Universitetene og høyskolene gjennomfører selv opptak til PPU og PPU-Y.

I dette faktaarket ser vi på hvor mange som har søkt opptak til barnehagelærerutdanning (BLU og BLU samisk), grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn (GLU 1–7 og GLU samisk 1–7) og 5.–10. trinn (GLU 5–10 og GLU samisk 5–10), lektorutdanning for 8.–13. trinn (Lektor), praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y), faglærerutdanning for 1.–10. trinn (FAL), lærerutdanning for praktiske og estetiske fag for 1.–13. trinn (LUPE) og yrkesfaglærerutdanning for 8.–13. trinn (YFL). Vi ser også på hvordan utviklingen har vært for disse utdanningene de siste fire årene.

I tillegg presenterer vi antallet studenter som blir tilbudt studieplass i hovedopptaket, hvor mange som møtte ved studiestart samt hvor mange som er uteksaminert fra lærerutdanningsstudiene.

Tallene fra SO viser at alle lærerutdanningskategorier med unntak av GLU 1–7 og LUPE har en nedgang i antallet søkere fra 2021. Den største tilbakegangen finner vi på barnehagelærerutdanningen med 25,6 prosent.

Tilbud om opptak

Fra 2016 har KD skjerpet kravene for opptak til GLU 1–7, GLU 5–10 og lektorutdanningen. I perioden 2017–2020 er det en økning i antallet kvalifiserte søkere til lærerutdanningene. I 2022 er det en nedgang i antallet søkere til lærerutdanningene med 11,4 prosent. Opptakskravene til GLU 1–7, GLU 5–10, lektor og LUPE ble endret fra og med opptaket i 2022. Dette førte til 73 flere førstevalgsøkere til GLU. For GLU 1–7 var det 6,5 prosent flere søkere til utdanningen i 2022 enn i 2021. For GLU 5–10 utgjør dette en nedgang på 3,7 prosent og for lektorutdanningene en nedgang 7,2 prosent. Det er jevnt over stor forskjell på antall søkere per studieplass i de store byene sammenliknet med studiestedene i distriktene.

Tabell 1 viser at antallet personer som er tilbudt studieplass har økt i hele perioden 2017–2021, og synker fra opptaket i 2022. Institusjoner velger, om de har kvalifiserte søkere, å gi tilbud om studieplass til et høyere antall studenter enn det antallet studieplasser de har fått tildelt av KD.

Tabell 1. Tilbud om studieplass ved en lærerutdanning ved hovedopptaket (kilde: SO)

Utdanninger

2018

2019

2020

2021

2022

Prosent

BLU

4378

4543

4957

4928

3604

-26,9%

GLU 1.–7. trinn

1877

1968

1960

1889

1806

 -4,4%

GLU 5.–10. trinn

2324

2218

2109

1795

1699

 -5,3%

Lektor 8.–13. trinn

1931

1986

1923

1840

1730

-6,0%

Faglærerutdanningene

692

662

792

780

323

-58,6%

LUPE 1.–10. trinn

 

 

 

221

433

Nytt i 2021

I alt

11 202

11 377

11 741

11 862

8595

-14,8%

Barnehagelærerutdanningen

Det totale antallet søkere til BLU som er tilbudt studieplass synker med 1324 personer fra 2021 til 2022, fra 4928 til 3604 tilbud om studieplass.

Grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn

Til GLU 1–7 er det i 2022 gitt tilbud om 83 færre studieplasser enn i 2021. På GLU 5–10 ble det i 2022 gitt 96 færre tilbud om studieplass enn i 2021. Totalt utgjør dette en nedgang på 179 tilbud om studieplass for grunnskolelærerutdanningene.

Lektorutdanning for 8.–13. trinn

I 2022 fikk 110 færre søkere enn i 2021 tilbud om studieplass ved en lektorutdanning. Dette gir en nedgang i antallet tilbud om studieplass på 6,0 prosent.

Yrkesfaglærerutdanningen

På yrkesfaglærerutdanningen ble det i 2022 gitt tilbud om studieplass til 302 personer. Dette utgjør 5 færre tilbud enn i 2021.

Møtte ved studiestart

Tabell 2 viser antallet personer som har takket ja til en studieplass på en lærerutdanning og har møtt opp til studiestart. I 2022 møtte 1380 færre personer opp til studiestart på en lærerutdanning enn i 2021. Antallet som har møtte til studiestart har gått ned for BLU, GLU, lektor og PPU. For BLU utgjør dette at 735 færre personer møtte til studiestart i 2022 enn i 2021. For GLU 1–7 møtte 135 færre personer opp ved studiestart enn i 2021 og for GLU 5–10 er nedgangen på 110 personer. Til lektorutdanningen møtte 120 færre personer og for PPU møtte 290 færre personer opp enn i 2021. For FLU/LUPE, YFL ser vi en liten økning. For PPU-Y er økningen på 50 personer.

Tabell 2. Antall møtte til studiestart per studieprogram høsten 2021 og 2022 (kilde: DBH)

Studieprogram 

2021

2022

Prosent

BLU

2995

2260

-24,5%

GLU 1–7

1400

1265

-9,6%

GLU 5–10

1385

1275

-7,9%

Lektor

1190

1070

-10,1%

Faglærer*

225

45

Utdanningen utfases

Yrkesfaglærer

240

245

-

PPU

1800

1510

-16,1%

PPU-Y

380

430

+13,2%

LUPE

40

210

Nytt tilbud fra 2021

Ferdigstilling fireårig GLU

20

25

-

Lærerutdanning tospråklige lærere

0

30

-

Kompletterende lærerutdanning

15

20

-

Sum

9690

8310

 

 

* Fra høsten 2023 må alle institusjoner som vil tilby lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, tilby den femårige integrerte lærerutdanningen i praktiske og estetiske fag. Det tas ikke opp studenter til den treårige faglærerutdanningen i praktiske og estetiske fag. Studenter som følger rammeplan for treårige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag, har rett til å avlegge eksamen inntil 31. desember 2028.

Uteksaminerte lærere fra universiteter og høyskoler

Tabell 3 viser at omtrent 6775 nyutdannede lærere ble uteksaminert fra lærerutdanningene i 2022.

Tabell 3. Antallet personer som har gjennomført og bestått lærerutdanning i perioden 2017–2022 (kilde: DBH)

Utdanninger

2017

2018**

2019

2020

2021

2022

GLU 1.–7. trinn

858

820

910

870

115

830

GLU 5.–10. trinn

906

920

945

1020

180

965

Grunnskolelærere

1807

1745

1855

1890

295

1795

BLU

1807

1905

1910

1960

2140

2100

Lektor 8.–13. trinn

298

330

420

420

515

710

PPU

1585

1945

2020

1680

1235

1360

PPU-Y

312

405

370

410

295

350

Faglærerutdanning

142

125

280

320

215

295

Yrkesfaglærerutdanning

162

160

150

200

165

165

Sum

6113

6615

7005

6880

4860

6775

 

** Etter at ny personvernlov, GDPR, trådte i kraft fra mai 2018 er alle tall i DBH avrundet til nærmeste fem, og tallene i dette faktaarket er omtrentlige.

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1.–7. og 5.–10.

Femårig integrert masterutdanning for GLU 1.–7. og GLU 5.–10. startet opp i 2017. I forbindelse med overgangen mellom fire- og femårig grunnskolelærerutdanning, uteksamineres få studenter våren 2021. For opptakene fra og med 2010 ble det tildelt flere studieplasser til grunnskolelærerutdanningene enn det som ble tildelt allmennlærerutdanningen. Dermed øker antallet uteksaminerte grunnskolelærere jevnt fram til 2020.

Barnehagelærerutdanningen

Antallet lærere uteksaminert fra barnehagelærerutdanningen har økning i perioden 2017–2022 selv om antallet studieplasser KD tildeler institusjonene ikke har endret seg i perioden.

Lektorutdanningen for trinn 8.–13. og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Lektorutdanningen har hatt en jevn økning i antallet uteksaminerte kandidater i perioden 2017–2022. Dette skyldes at institusjonene er tildelt flere studieplasser, at flere institusjoner har etablert lektorutdanning og at institusjonene har tatt opp flere studenter i perioden.

Antallet kandidater uteksaminert fra PPU økte i perioden 2017–2019. Dette skyldes blant annet ekstraordinære midler til PPU. I 2020 tok de ekstraordinære midlene slutt og det ble uteksaminert færre kandidater i perioden 2020-2022.

Yrkesfaglærerutdanningen (YFL) og praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y)

Antallet uteksaminerte kandidater fra YFL og PPU-Y har variert i hele perioden 2017–2022. Dette skyldes at flere institusjoner ikke tar opp studenter til utdanningen årlig, men etter behov i skolen.

Utdanningsforbundet mener

  • God rekruttering til lærerutdanning og læreryrket er helt vesentlig for kvalitet i opplæringen. Lærerutdanningene må tiltrekke seg motiverte, dyktige og kunnskapssøkende studenter.
  • Det er for få søkere til lærerutdanningene i hele landet. For lav søkning til grunnskolelærerutdanningene og yrkesfaglærerutdanningene er bekymringsfullt.
  • Rekruttering henger tett sammen med lønns- og arbeidsvilkår. Lønns- og arbeidsvilkår må forbedres for å gjøre læreryrket mer attraktivt, slik at flere søker seg til lærerutdanningene, fullfører utdanningene og blir i læreryrket.

Kilder

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.