Lærerutdanningene – situasjon og utviklingstrekk – ressurshefte for tillitsvalgte

Statistikken for lærerutdanningene er viktig, blant annet for å følge utviklingen i rekrutteringen til læreryrket over tid. Oppmerksomheten rundt tallgrunnlaget er ofte preget av nasjonale gjennomsnittstall. Da kommer variasjonene i mindre grad fram.

Last ned Lærerutdanningene – situasjon og utviklingstrekk – ressurshefte for tillitsvalgte. Ressurshefte 2/2023

Store variasjoner

Det er stor variasjon for de ulike lærerutdanningene og lærerutdanningsinstitusjonene innen de fleste indikatorene som er tilgjengelig i statistikken. Dette gjelder

  • hvilke lærerutdanninger som tilbys ved hvert enkelt universitet og høyskole
  • antallet studenter som er tatt opp til hver enkelt lærerutdanning
  • hvor mange studenter som møter til studiestart
  • hvor mange studenter som gjennomfører på normert tid
  • hvor mange som slutter underveis i studiet
  • hvor mange som studerer ett år etter normert studietid
  • hvilke valgfrie fag studentene på grunnskolelærerutdanningene har valgt

Antallet uteksaminerte kandidater i 2022 og 2023 er på omtrent samme nivået som i 2017, men med en liten økning på i underkant av 7 prosentpoeng. Det er i perioden en økning i antallet uteksaminerte kandidater på de fleste lærerutdanningene, men spesielt på grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7 og grunnskolelærerutdanning for trinn 5–10.

Størrelsen på kullene tatt opp til en lærerutdanning varierer mellom 400 studenter på barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen Vestlandet og under fem studenter ved grunnskolelærerutdanningen for trinn 5–10 ved Samisk høgskole.

Gjennomføringsgrad

Prosentandelen av studentene på en lærerutdanning som gjennomfører på normert tid er gjennomsnittlig høyere for barnehagelærerutdanningen, yrkesfaglærerutdanningen, grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7 og grunnskolelærerutdanning for trinn 5–10, enn for alle utdanninger, inkludert lærerutdanninger, som fører frem til bachelorgrad og femårig integrert mastergrad.

Gjennomsnittet for gjennomføring av studieprogrammet på normert tid for bachelorgradsstudier var i 2022 på om lag 55 prosent. Gjennomsnittet på yrkesfaglærerutdanningen var 70 prosent og på barnehagelærerutdanningen 64 prosent. Gjennomsnittet for alle fullførte femårig integrerte utdanninger på normert tid var i 2022 nær 50 prosent, inkludert de femårige lærerutdanningene.

Gjennomsnittlig fullført grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7 var i 2022 på 64 prosent og grunnskolelærerutdanning for trinn 5–10 var om lag på 57 prosent. Ved lektorutdanningen var gjennomføringen på normert tid lavere enn gjennomsnittet for alle femårige integrerte utdanninger og på ca. 47 prosent. Bak disse gjennomsnittstallene finnes en relativt stor variasjon mellom institusjoner og lærerutdanninger. Ved noen institusjoner har lærerutdanninger over tid har hatt en jevn rekruttering og mange studenter som gjennomfører på normert tid, mens andre ikke har tiltrukket seg mange nok søkere som starter på lærerutdanningene og gjennomfører utdanningen.

Tilbudet ved lærerutdanningsinstitusjonene

Kun en lærerutdanningsinstitusjon, Nord universitet, tilbyr alle åtte lærerutdanninger, og kun en institusjon tilbyr en lærerutdanning, Dronning Maud Minne høyskole for barnehagelærerutdanning. De fleste universitet og høyskoler tilbyr barnehagelærerutdanning, de to grunnskolelærerutdanningene og praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag.

Ressursheftet

Formålet med ressursheftet er å synliggjøre de ulike indikatorene som gjelder søkertall, uteksaminerte kandidater, fagvalg for de ulike lærerutdanningene og utviklingen over tid. Dette er informasjon som kan gjøre at tillitsvalgte i Utdanningsforbundet både kan bidra til en nyansert debatt om lærerutdanningene i seg selv og underbygge behovet for å styrke rekrutteringen til lærerutdanning og læreryrket.

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.