Statsbudsjettet for 2020 – Utdanningsforbundets innspill og argumentasjon

Påvirkningsarbeid overfor kommuneadministrasjonen og lokalpolitikere om prioriteringen av økonomiske ressurser er en sentral oppgave for lokale tillitsvalgte.

Last ned Statsbudsjettet for 2020 – Utdanningsforbundets innspill og argumentasjon. Ressurshefte 2/2020

Innledning

De overordnede prinsippene for den statlige finansieringen av de kommunale velferdsoppgavene, betyr at det å drive påvirkningsarbeid overfor kommuneadministrasjonen og lokalpolitikere om prioriteringen av økonomiske ressurser er en sentral oppgave for lokale tillitsvalgte.

Hovedavtalen § 3-1 regulerer blant annet arbeidsgivers og tillitsvalgtes gjensidige ansvar for å samarbeide om budsjetter og langtidsplaner, samt om regnskap og oppfølging av resultater. For at tillitsvalgte skal få en reell mulighet til å påvirke og til medbestemmelse må de bli involvert i prosessene så tidlig som mulig, før beslutninger skal tas. Samarbeid om organisering av budsjettprosessen er av stor betydning for tillitsvalgtes mulighet for medvirkning og påvirkning.

Lokalt påvirkningsarbeid

Det er ikke entydig hvilke argumenter tillitsvalgte bruker i det lokale påvirkningsarbeidet med hensyn til økonomiske prioriteringer. Innenfor det nasjonale rammeverket som skal legge til rette for likeverdighet i opplæringstilbudet, har barnehagene og skolene i hver enkelt kommune sine særegne problemstillinger. Samtidig er det av betydning at Utdanningsforbundet argumenterer på en gjenkjennelig måte for at utdanning skal prioriteres. Dette tilsier at argumentasjon som blir brukt på sentralt nivå overfor stortingspolitikere også må være utgangspunkt for påvirkningsarbeidet lokalt.

Utdanningsforbundets arbeid

Dette ressursheftet synliggjør Utdanningsforbundets innspill og argumentasjon ved sentrale milepæler i forbindelse med utarbeidelse og behandling av statsbudsjettet. Dette kan for eksempel være innspill til budsjettkonferanser, kommuneproposisjonen og høringsinnspill i forbindelse med Stortingets behandling og vedtak av statsbudsjettet. Innspillene er gitt dels gjennom Unio, og dels gjennom skriftlige innspill og deltakelse ved egne høringer i fagkomiteene som har kommuneøkonomien og utdanningssektoren under sine ansvarsområder.

I midten av januar 2019 ble den nye regjeringsplattformen for en regjering bestående av Høyre, Frp, Venstre og KrF lagt fram. For første gang siden 2013 var det parlamentariske grunnlaget en flertallsregjering. Det fikk som konsekvens at regjeringen hadde flertall for budsjettforslaget som ble lagt fram i oktober. Utdanningsforbundet la inn ekstra innsats for å komme med innspill til opposisjonens alternative budsjetter. Noen ble sendt skriftlig, andre overlevert på høringsmøter.

Påvirkningsarbeid gjennom hele året

Kommunebudsjettene vedtas vanligvis i desember, men budsjettprosessen foregår hele året. Det er også vanlig at det gjøres budsjettjusteringer under behandling av kommunenes tertialrapportering, hvor økonomisk og driftsmessig status gjøres opp. Med utgangspunkt i prioriteringene og argumentene som framkommer i disse dokumentene, må du som er tillitsvalgt utvikle egne strategier og argumenter i det lokale påvirkningsarbeidet. Dette påvirkningsarbeidet bør foregå gjennom hele året og bør bygge opp under arbeidet med neste års budsjettbehandling. Det er også aktuelt å justere argumentasjonen i tråd med viktige endringer i revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen for neste år som legges fram og behandles på stortinget i mai/juni.

Les mer om dette i Budsjettinnflytelse og analyse av ressursbruk – tillitsvalgtes arbeid med kommunebudsjettene. Ressurshefte 6/2019

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.