Budsjettinnflytelse og analyse av ressursbruk – tillitsvalgtes arbeid med kommunebudsjettene

Hvordan kan du som tillitsvalgt påvirke budsjettprosessen i din kommune? Dette ressursheftet skal bidra til å beskrive den kommunale budsjettprosessen og gjeldende lov- og regelverk for å sikre tilstrekkelige ressurser til barnehagene og skolene.

Les en oppdatert utgave: Budsjettarbeid under koronapandemien – tillitsvalgtes arbeid med kommunebudsjettene. Ressurshefte 5/2020

Last ned Budsjettinnflytelse og analyse av ressursbruk – tillitsvalgtes arbeid med kommunebudsjettene. Ressurshefte 6/2019

Rikspolitikere og nasjonale myndigheter har ambisiøse mål for utdanningssektoren. Lovverk og finansiering er de sentrale virkemidlene for å nå disse målene. Rammefinansiering av kommunesektoren innebærer at statlige overføringer fritt kan disponeres av kommunene innenfor gjeldende lov- og regelverk og lokale behov. Selv om det nå blir innført en bemanningsnorm i barnehagen og det har blitt innført en minstenorm for lærertetthet i grunnskolen, er reguleringen av ressurstildelingen til barnehagene og skolene fortsatt relativt svak. Konsekvensen er store forskjeller mellom kommunene i ressursbruk. Utdanningsforbundet mener at dette utfordrer det grunnleggende prinsippet om at barn og elever skal få et likeverdig tilbud uavhengig av bosted.

Utdanningsforbundet jobber for at nasjonale myndigheter skal regulere kravet til bemanning strengere gjennom lov- og regelverk, slik at de statlige midlene i større grad enn i dag bindes til barnehagene og skolene.

Tillitsvalgte og lokalt påvirkningsarbeid

De overordnede prinsippene for den statlige finansieringen av barnehagene og skolene, betyr at påvirkningsarbeid overfor kommuneadministrasjonen og lokalpolitikere om prioriteringen av økonomiske ressurser, er viktig for deg som er lokaltillitsvalgt. Formålet med dette ressursheftet er derfor å bidra til å styrke tillitsvalgte sine muligheter til å drive aktivt påvirkningsarbeid lokalt, når det gjelder fordeling av økonomiske ressurser. Ressursheftet skal bidra til dette gjennom å beskrive den kommunale budsjettprosessen og gjeldende lov- og regelverk for sikring av ressurser til barnehagene og skolene. Videre blir det presentert en metodikk og noen sentrale nøkkeltall som grunnlag for å vurdere hvordan kommunene prioriterer økonomiske ressurser til barnehagene og skolene.

Den kommunale budsjettprosessen organiseres ulikt i kommunene. Å utforme en felles mal for hvordan tillitsvalgte skal gå fram i påvirkningsarbeidet, er derfor lite hensiktsmessig. I kapittel 3 blir et årshjul for budsjettprosessen på et overordnet nivå beskrevet. Denne må bli tilpasset og justert etter hvordan budsjettprosessen blir organisert og gjennomført i din kommune.

Det er ingen fasit på hvilke argumenter tillitsvalgte skal bruke i det lokale påvirkningsarbeidet. Innenfor det nasjonale rammeverket som skal legge til rette for likeverdighet i opplæringstilbudet, har barnehagene og skolene i hver enkelt kommune sine særegne problemstillinger.

Ressursheftet 2019

I årets utgave av ressursheftet retter vi særlig oppmerksomhet mot bemanningsnormen i barnehage som reelt sett trådde i kraft i 1. august 2019 og variasjoner i ressursbruk mellom kommunene. Bemanningsnormen er viktig i det lokale påvirkningsarbeidet for å få kommunen til å prioritere barnehagesektoren. Med grunnlag i metodikken for å analysere ressursbruk i barnehage og skole, må du som tillitsvalgt utvikle dine egne strategier og argumenter i påvirkningsarbeidet lokalt.

Les en oppdatert utgave: Budsjettarbeid under koronapandemien – tillitsvalgtes arbeid med kommunebudsjettene. Ressurshefte 5/2020

Last ned Budsjettinnflytelse og analyse av ressursbruk – tillitsvalgtes arbeid med kommunebudsjettene. Ressurshefte 6/2019

Vedlegg 3–5 til ressursheftet:

Vedlegg 3: KOSTRA-tall for barnehagen, 2018

Vedlegg 4: KOSTRA-tall for grunnskolen, 2018

Vedlegg 5: KOSTRA-tall for videregående opplæring, 2018

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.