NOU 2022: 13 Med videre betydning. Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole

Høringssvaret er delt i to hoveddeler. Del 1 inneholder kommentarer til noen utvalgte tema, der ulike kapitler i utredningen ses i sammenheng. Del 2 inneholder kommentarer og innspill til utvalgets forslag.

Lærerens rolle og betydningen av lærerutdanning og lærerkompetanse

Målsettingen for utvalgets arbeid er at forslagene skal bidra til å fremme læring og danning hos barn og elever, bidra til systematisk arbeid med kvalitetsutvikling og fremme likeverdige muligheter og likeverdig kvalitet over hele landet. Utvalgets forslag til et system for kompetanse- og karriereutvikling må følgelig vurderes opp mot i hvilken grad det vil bidra til å nå denne målsettingen.

Utdanningsforbundet mener at lærerens rolle, og betydningen av lærerutdanning og lærerkompetanse, ikke kommer tydelig nok frem i utvalgets vurderinger og forslag til tiltak. Dette kan utfordre målet om likeverdig opplæring. Utvalget slår fast at alle barn og elever skal møtes av kvalifiserte, kompetente og trygge lærere og instruktører hver dag. Utvalget viser til at det er mange barn og elever som hver dag møter lærere som ikke har gjennomført lærerutdanning og/eller fyller kompetansekravene for undervisning. Utvalget viser til store forskjeller i kompetanse og lærerdekning, og trekker frem utfordringer knyttet til å rekruttere og beholde lærere. Dette er svært alvorlige utfordringer, som er tydelig forankret i utredningens kunnskapsgrunnlag, og som krever kraftfulle tiltak for å rekruttere og beholde lærere med lærerutdanning.

Utdanningsforbundet mener imidlertid at utredningens kunnskapsgrunnlag og analyser av kompetansen til undervisningspersonalet i skolen og til det pedagogiske personalet i barnehagen, ikke følgesgodt nok opp i utvalgets vurderinger og forslag. Selv om det ikke ligger til utvalgets mandat å utrede tiltak for kvalifisering til læreryrket, mener Utdanningsforbundet at utvalget burde ha gått grundigere inn i hva det innebærer for kvalitet og likeverd i opplæringen at en høy andel ansatte i barnehage og skole mangler lærerutdanning og nødvendig kompetanse. Det er vanskelig å utforme gode modeller for etter- og videreutdanning dersom grunnmuren disse modellene skal bygge på, ikke er solid nok. En solid grunnmur må bestå av lærerutdanning og lærerkompetanse, samt gode rammebetingelser for utøvelse av læreryrket.

Barnehage og skole er pedagogiske virksomheter, der nasjonalt lovverk stiller utdannings- og kompetansekrav til lærerne og krav til innhold og organisering, og der lærerne har et særskilt ansvar. Utdanningsforbundet vil understreke at lovverket er det viktigste styringsvirkemiddelet nasjonale myndigheter har for å sikre likeverdig kvalitet i opplæringen, herunder å sikre at alle barn og elever blir undervist av lærere med lærerutdanning.

Les mer: Utdanningsforbundets sitt høringssvar (pdf 187 kB)