Forslag om endringer i skikkethetsforskriften

Vi mener at alle lærerutdanninger bør defineres som tilsvarende utdanninger, og at uskikkethetsvurdering i én lærerutdanning bør få konsekvenser for muligheten til å søke opptak ved andre lærerutdanninger, inkludert barnehagelærerutdanningen.

Det viktigste hensynet bak en skikkethetsvurdering av lærere er å sikre at elever og barnehagebarn blir tatt hånd om av en skikket person. Det er tre vurderingskriterier som gjelder spesielt for utdanningene nevnt i § 1 nr. 1 og 2. En student vil eksempelvis være uskikket dersom vedkommende viser manglende evne eller vilje til å lede læringsprosesser for barn, unge og voksne eller unnlater å ta ansvar som rollemodell for barn, unge og voksne i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet. Vurderingskriteriene omfatter med andre ord alle studenter som utdanner seg til lærere, uavhengig av om utdanningen kvalifiserer til pedagogisk arbeid i barnehagen eller undervisning i skolen.

Departementets vurdering er at utestengingsvedtakets virkning må være avgrenset, for å ivareta studentens rettssikkerhet. Utdanningsforbundet er enig i at studentenes rettssikkerhet skal ivaretas, men vi mener imidlertid at hensynet til barnehagebarns og elevers rettigheter, som skikkethetsvurderingen er ment å beskytte, taler for at et utestengelsesvedtak fra barnehagelærerutdanningen, også bør gjelde for lærerutdanninger som kvalifiserer til en undervisningsstilling. Dette kan enten gjøres ved å plassere barnehagelærerutdanningen i samme kategori som andre lærerutdanninger, eller ved å legge til en presisering i forskriften som gjør det klart at utestengingsvedtak i én lærerutdanning vil gjelde for samtlige lærerutdanninger, og at barnehagelærerutdanningen dermed er å anse som tilsvarende utdanning.

Les mer: Forslag om endringer i skikkethetsforskriften - uttalelse fra Utdanningsforbundet (pdf, 311 kB)