Framlegg til endring av opplæringslova

Utdanningsforbundet støttar framlegget om å gjeninnføre eit unnatak frå kravet om relevant kompetanse undervisningsfag til rettstilstanden før 1. januar 2014.

Om lovframlegget

Framlegget inneber å gjeninnføre eit unnatak frå kravet i opplæringslova om relevant kompetanse i undervisningsfag. Framlegget gjeld for lærarar som oppfyller eitt av krava for å bli tilsett som lærar før 1. januar 2014, og for lærarar som har fullført tidlegare allmennlærarutdanning.

Framlegget inneber også ei spesifikk plikt i opplæringslova til å melde til politiet søkjarar som har nytta falske vitnemål, falsk dokumentasjon eller dokumentasjon frå falske utdanningsinstitusjonar for å få godkjent utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

Hovudsynspunkt

Når det gjeld krav til kompetanse for tilsetjing og undervisning i fag, jf. kapittel 10 i opplæringslova og kapittel 14 forskrift til opplæringslova, syner Utdanningsforbundet til tidlegare innspel til departementet og til vårt høyringssvar til framlegget til ny opplæringslov som var på høyring hausten 2021.

Utdanningsforbundet støttar framlegget om å melde til politiet søkjarar som har nytta falske vitnemål, falsk dokumentasjon eller dokumentasjon frå falske utdanningsinstitusjonar for å få godkjent utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

Les mer: Vårt høyringssvar