Endring i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge

Utdanningsforbundet støtter de foreslåtte endringene i forskrift 15. april 2020 nr. 798 om utdanningsstøtte, og i forskrift 17. desember 2020 nr. 3022 om tilbakebetaling av utdanningslån 2021.

Utdanningsforbundet støtter de foreslåtte endringene i forskrift 15. april 2020 nr. 798 om utdanningsstøtte, og i forskrift 17. desember 2020 nr. 3022 om tilbakebetaling av utdanningslån 2021. Endringene er begrunnet i behovet for å gjøre unntak for studenter og tidligere studenter som ellers ville ha blitt uforskyldt økonomisk skadelidende av forsinkelser som skyldes Covid 19-pandemien. Vi ser betydningen av en rask oppdatering av utdanningsstøtteregelverket til beste for denne gruppen. Med hensyn til den foreslåtte endringen i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge for visse utdanninger initiert av NAV, støtter vi også dette endringsforslaget. Etter vår vurdering vil muligheten for arbeidssøkende for å få lån og stipend i perioder der de ellers kun ville ha mottatt lærlinglønn fra praksisarbeidsgiver, kunne være et viktig bidrag til at flere fullfører utdanningen. Dette er viktig ikke bare for den enkeltes muligheter for jobb, men også - i tilfellet "Menn i helse" - for å kunne imøtekomme behovet for arbeidskraft i helsevesenet.