Eventuell justering av publiseringsindikatoren i lys av Plan S

Lærere og ledere er viktige brukere av forskning, det er de som har ansvaret for at barn og unge lærer og utvikler seg i barnehage og skole. Lærere og ledere er også deltagere i FoU-prosjekt og flere har etterhvert fått anledning til å ta ph. d. graden og stå i yrket.

Det er et paradoks at lærerstudenter har fri tilgang til relevant forskning gjennom hele studiet, men i det øyeblikket de er utdannet lærere og skal begynne sin lærergjerning har de aller fleste ikke lengre tilgang til aktuell og relevant forsking. Det stilles store krav til lærernes og ledernes kompetanse og ansvar, og yrket blir stadig mer komplisert og krevende. Vi er opptatt av at de får mulighet til å anvende forskningsbasert kunnskap, og at de får anledning til å diskutere relevant forskning med forskere og kollegaer. De vitenskapelig ansattes vilkår må også ivaretas i denne prosessen.

Vi er positive til at det er opprettet et nasjonalt kanalregister ved NSD som kan være med på å kvalitetssikre tidsskrift. Med Open Access kan det åpnes for useriøse aktører som kan tjene gode penger på å lokke forskere med «lukrative» publiseringskanaler, noe vi har sett flere eksempler på gjennom media. Dette er huller i systemet som må tettes, uavhengig av hvilket alternativ departementet lander på.