Fra lokalt til globalt

Utdanningsforbundet arbeider for å styrke den globale fagbevegelsen og synliggjøre sammenhenger mellom lokal, nasjonal og internasjonal utdanningspolitikk.

Inkluderende, rettferdig og gratis kvalitetsutdanning for alle, menneskerettsspørsmål, retten til fri organisering, fredsarbeid og likestillingsspørsmål er noen av temaene som står sentralt i vårt arbeid internasjonalt. Et overordnet mål for arbeidet er at medlemmer og tillitsvalgte skal kunne identifisere sammenhenger mellom lokal, nasjonal og internasjonal utdanningspolitikk.

Dette starter allerede i klasserommet der den enkelte lærer kan være med å gjøre en forskjell på den globale arenaen gjennom å påvirke og bevisstgjøre elevene i spørsmål om blant annet handler om miljø, egen helse, likestilling og demokrati.

God, offentlig finansiert kvalitetutdanning

Utdanning er en menneskerett og Utdanningsforbundet mener den skal være gratis, offentlig styrt og finansiert. For å sikre utdanning av god kvalitet må vi ha kvalifiserte lærere. Lærerfagforeninger skal formidle og sikre demokratiske verdier og være en anerkjent part i håndheving av sosial rettferdighet.

Utdanningsforbundets overordnede mål er gratis kvalitetsutdanning for alle. For å sikre utdanning av god kvalitet må vi ha kvalifiserte lærere. Lærerfagforeninger skal formidle og sikre demokratiske verdier og være en anerkjent part i håndhevingen av sosial rettferdighet.

Internasjonalt samarbeid er viktig for å styrke de menneskelige og faglige rettighetene til kollegaer på tvers av landegrenser, og for å påvirke utdanningspolitiske spørsmål i nasjonale, regionale og internasjonale fora. 

Vår viktigste samarbeidspartner internasjonalt er Education International (EI).

EI er lærernes verdensorganisasjon og består av rundt 400 medlemsorganisasjoner som organiserer lærere og andre ansatte i utdanningssektoren. Disse organisasjonene representerer mer enn 30 millioner lærere.

Internasjonalt samarbeid er viktig for å styrke de menneskelige og faglige rettighetene til kollegaer på tvers av landegrenser. Dette samarbeidet gir oss også oppdatert kunnskap og innsikt i internasjonale prosesser og trender innen utdanningsområdet, som er viktig for å kunne være i dialog med og påvirke norske myndigheters arbeid med utdannings- og fagforeningspolitikk. I tillegg gir dette oss et godt utgangspunkt for å kunne påvirke utdanningspolitikk i ulike regionale og internasjonale fora.

Utdanningsforbundet bruker medlemskapet i Education International (EI), og andre internasjonale og regionale organisasjoner og nettverk til å påvirke utdanningspolitikk både nasjonalt, regionalt og globalt.

Utdanningsforbundet skal søke å påvirke norsk utviklingspolitikk på utdannings- og rettighetsområdet. Vi skal, i den grad det er hensiktsmessig, bidra til å fremme EIs politikk og prioriteringer overfor norske myndigheter på internasjonale prosesser og initiativ som er relevante for lærere, deres fagforeninger og utdanningssektoren.

Fagbevegelsens grunnlag er solidaritet. Relasjonene og samarbeidet innenfor fagbevegelsen er en av de viktigste forutsetningene for sosial rettferdighet.

Utdanningsforbundets utviklingssamarbeid er en del av det internasjonale solidaritetsarbeidet kolleger mellom.

Vår internasjonale engasjement starter allerede i klasserommet der den enkelte lærer kan være med på å gjøre en forskjell på den globale arenaen, gjennom å påvirke og bevisstgjøre elevene i spørsmål om miljø, egen helse, likestilling og demokrati.

Haldis Holst, visegeneralsekretær i Education International (EI) og tidligere nestleder i Utdanningsforbundet er en som ser klare sammenhenger mellom det internasjonale perspektivet og hverdagen til lærere og tillitsvalgte her hjemme i Norge.

Det beste bidraget enkeltlærere kan gi til den globale debatten er å være gode lærere og fortelle om det til samfunnet. 

Haldis Holst, visegeneralsekretær i Education International

- Tross ulikheter med henblikk på kultur, religion og sosio-økonomiske forhold er det en felles kjerne i fortellinger fra ulike deler av verden, understreker Holst. Skolen får ofte oppgaven med å ordne opp, det være seg å forebygge terror eller lære elevene hvordan de skal være miljøbevisste.

- Det beste tipset til den enkelte lærer er å bruke profesjonsstemmen. Delta i samfunnsdebatten, skap tillit og gjør det dere er gode på - å være lærere, understreker Holst.

Vi kan alle være aktivister på en liten eller en stor måte, men alt teller!

Hun fremhever spesielt to saker som har gjort sterkt inntrykk på henne i år: De unge menneskene som tok ledelse etter skoleskytingene i USA, selv om de fikk enormt med hets og motstand i sosiale medier, og en fagforeningsaktivist fra Bahrain som sloss for menneskerettighetene selv etter å ha mistet jobben, har blitt fengslet og torturert.  I det siste har hun engasjert seg for fengslede barns rett til utdanning.

Haldis Holst har noen dilemmaer og utfordringer hun håper lærere i Norge tar til seg og reflekterer over: Alternative sannheter og hvem som eier fakta, om evidens og politisering av utdanning.

- Hvem er eliten, og hvem er folk flest?, spør Holst. Hun understreker at det er grasrota som er Utdanningsforbundet, og at Utdanningsforbundet aldri må gå i den grøfta at organisasjonen blir en elite og ikke blir medlemmene sine.

Høsten 2015 vedtok de 193 medlemslandene i De forente nasjoner (FN) nye bærekraftsmål. Bærekraftsmålene er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Mål nummer 4 tar for seg utdanning. Utdanning er en grunnleggende premiss for bærekraftig utvikling på alle nivåer i samfunnet, både for å sikre forståelse og kunnskap om bærekraftig utvikling og for å oppnå bærekraft.

Med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål nummer fire,

«Sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle og fremme livslang læring»

skal Utdanningsforbundet bidra til følgende:

  • gjøre medlemmene i stand til å identifisere sammenhenger mellom lokal, nasjonal og internasjonal utdanningspolitikk
  • gjennom medlemskap i Education International (EI), og andre relevante organisasjoner og nettverk, vise solidaritet med den internasjonale fagbevegelsen og påvirke global utdanningspolitikk
  • holde seg orientert om og påvirke europeisk utdannings- og fagforeningspolitikk
  • bidra i erfaringsutveksling og kunnskapsdeling med nordiske lærerorganisasjoner
  • være i dialog med norske myndigheter om internasjonal utdannings- og fagforeningspolitikk og påvirke dette arbeidet.

Les mer om Bærekraftsmålene