Bærekraftsmålene

Høsten 2015 vedtok de 193 medlemslandene i De forente nasjoner (FN) nye bærekraftsmål. Bærekraftsmålene er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Bærekraftsmålene, på engelsk Sustainable Development Goals, består av 17 hovedmål, hvorav utdanning er ett. Disse hovedmålene er bygget opp av flere delmål – til sammen 169. Målene skal gi en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til de mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners mulighet til å dekke sine.

Målene reflekterer de tre dimensjonene innen bærekraftig utvikling;

  • klima og miljø
  • økonomi
  • sosiale forhold

Demokrati, godt styresett og en rettsstat er avgjørende for bærekraftig utvikling. Målene tar sikte på å realisere menneskerettigheter for alle.

I motsetning til tusenårsmålene gjelder bærekraftsmålene for alle land i verden. Det betyr at målene vil påvirke globale, regionale og nasjonale politiske agendaer fram mot 2030, også Norges.

Målene vil ha ulik betydning for ulike grupper i samfunnet. Utdanningsforbundet har spesielt arbeidet med å sikre at utdanning ble ett eget mål. Dette vil forbundet følge opp også i fortsettelsen.

Mål nummer 4: God utdanning

Mål nummer 4 tar for seg utdanning. Utdanning er en grunnleggende premiss for bærekraftig utvikling på alle nivåer i samfunnet, både for å sikre forståelse og kunnskap om bærekraftig utvikling og for å oppnå bærekraft.

At utdanning er et selvstendig hovedmål blant de 17 viser at utdanning blir anerkjent som avgjørende for en bærekraftig utvikling. Utdanning er også eksplisitt prioritert under andre delmål, som for eksempel helse, og kampen mot klimaendringene. Utdanning som et eget mål er viktig for Utdanningsforbundet, Education International (EI) og andre miljøer som arbeider for at retten til utdanning skal gjelde alle.

Målsettingen med mål nummer 4 er å «Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme livslang læring for alle». Målet blir fulgt opp med ti delmål, hvorav tre er implementeringsmål. Hovedmålsettingen anerkjenner at grunnopplæring ikke er tilstrekkelig i dagens samfunn.

 

Education International (EI)

Education International (EI) er en global sammenslutning av fagforeninger i utdanningssektoren hvor Utdanningsforbundet er medlem. EI representerer mer enn 30 millioner ansatte i over 400 medlemsorganisasjoner fra 173 land og områder.

Kontaktperson

Avbildet: Ingrid Convery
Ingrid Convery

Seniorrådgiver