Slik jobber vi for mer mangfold

Her leser du om Utdanningsforbundets arbeid med å skape en mer mangfoldig organisasjon.

Antallet tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn er dessverre relativt sett lav i fagbevegelsen, og det blir færre jo lenger inn mot de sentrale politiske beslutningsleddene man kommer. Det ønsker Utdanningsforbundet å endre på. Uten speiling av mangfoldet på arbeidsplassene blant våre tillitsvalgte, kan viktig kunnskap og erfaring som vi trenger for å utvikle god og relevant utdannings- og fagforeningspolitikk gå tapt. Det kan vi ikke tillate oss som fagforening og profesjonsorganisasjon innen utdanningssektoren.

For å få dette til må vi jobbe målrettet med en bredere rekruttering til verv blant medlemmer og tillitsvalgte. Dette gjelder på alle nivå av forbundet; fra arbeidsplassnivå, via lokallag, fylkeslag, i landsstyret, sentralstyret og på landsmøtene.

Fra vårt viktigste politiske styringsdokument, Vi Utdanner Norge, står det følgende: “Utdanningsforbundet ønsker et samfunn preget av tillit, toleranse og respekt for ulikheter og mangfold. Vi vil aktivt kjempe imot alle former for rasisme og diskriminering. Alle skal ha de samme mulighetene, uten hensyn til kjønn, alder, sosial og etnisk bakgrunn, bosted, funksjonsevne, religion og seksuell orientering.” 
Sentralstyret i Utdanningsforbundet har også laget en strategisk plan for arbeidet med mangfold og integrering som kom i 2019.

Rekruttering

I planen slås det fast at:

Tillitsvalgte i organisasjonen har ansvar for å iverksette tiltakene. Valgkomiteer, medlemsvekst- og arbeidsplasskoordinator og alle arbeidsplasstillitsvalgte har et særlig ansvar.

 • For å skape lyst og interesse for å påta seg tillitsverv, er det viktig å skape gode relasjoner mellom tillitsvalgte og medlemmer på alle nivå.
 • Det skal samarbeides tett med Lærerstudentene for å nå målet om et større mangfold blant tillitsvalgte.
 • Det å jobbe for en inkluderende arbeidsplass og klubb vil bidra til å styrke mangfoldet i klubbene. Engasjerte og inkluderende klubber er et rekrutteringstiltak i seg selv: «De som lyktes med å rekruttere innvandrere som tillitsvalgte var der den lokale klubben fremsto som et fellesskap, og der det ikke bare var én person som hadde ansvaret for å drive klubben». (Svensen & Svensson 2002:63, referert i Hagen & Steen Jensen 2016)
 • Vi må utvikle en kultur hvor det er positivt å vise fram sine unike sider, framfor å strebe etter å «passe inn».
 • Vi må jobbe bevisst med språk og uttrykksformer blant tillitsvalgte, for å unngå unødige barrierer og fremmedgjøring.
 • Vi må være særlig oppmerksomme på at fagbevegelsens språk og kultur kan oppleves fremmedgjørende.

Kurs

Forbundet har også laget kurset Mangfold og inkludering. Dette tilbys både som et digitalt kurs og et større kursopplegg som fylkeslagene kan arrangere for tillitsvalgte. Gjennom dette kurset kan du blant annet:

 • Bli kjent med aktuelle politikkdokumenter og vedtak
 • Bli kjent med sentralstyrets plan: «Mangfold og integrering – strategisk plan for arbeidet»
 • Reflektere over din egen forforståelse - og egne fordommer
 • Få/gi tips om hva den enkelte kan bidra med
 • Reflektere rundt hva jeg kan gjøre for å øke - og styrke - mangfoldet?
  Her finner du kortversjonen av temakurset Mangfold og inkludering 

Hvorfor ikke arrangere et medlemsmøte med kurset som hovedelement?

Er det noe du som tillitsvalgt har spørsmål om kan du ta kontakt med Utdanningsforbundet sentralt ved seniorrådgiver i seksjon for organisasjonsutvikling Hilde Martine Hernes eller seniorrådgiver i seksjon for juridiske spørsmål Anne Kathrine Blyverket