Hva kan du gjøre for å bidra?

Som tillitsvalgt er du en viktig person i arbeidet med å gjøre Utdanningsforbundet til en representativ organisasjon. Her er tips til hvordan du kan jobbe med dette.

Å arbeide for en bredere rekruttering til klubben, lokalt, i fylket og sentralt i Utdanningsforbundet forutsetter at man er bevisst på at alle medlemmer skal føle seg inkluderte, verdsatte og nyttige for forbundet. 

Rekruttering

Som tillitsvalgt er det viktig å være bevisst verdien av at et mangfoldig forbund er en sterkere og mer representativ organisasjon. Mye av dette vil komme naturlig for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet, men det er nyttig å minne om noen enkle grep i hverdagen:

 • Skap en trygg, inkluderende og hyggelig atmosfære på klubbmøter og medlemsmøter
 • Husk å også invitere personlig der det er mulig, da ikke alle har samme forhold til en e-postinvitasjon
 • Ikke ta for gitt at alle er innforstått med sjargong og forkortelser. Alle er ikke oppvokst med samme omfattende organisasjonskultur som i Norge, eller har de samme referansene
 • Vær observant og legg merke til medlemmer som kan bli fremtidige tillitsvalgte. Støtt opp om disse så godt du kan
 • Oppfordre medlemmer med minoritetsbakgrunn til å påta seg ansvarsoppgaver

Utdanningsforbundet har utarbeidet et eget kurs for mangfold og inkludering. Hensikten med kurset er å utfordre oss alle på eventuelle forutinntatte holdninger. Kurset egner seg til å deles opp i bolker for det er et stort stofftilfang, filmer og oppgaver som kan diskuteres, og som vil kreve tid. Vi oppfordrer medlemmer, arbeidsplasstillitsvalgte, lokallagsvalgte og valgkomiteer til å etterspørre dette kurset hos Utdanningsforbundets fylkeslag.  

Utdanningsforbundet vil at alle medlemmer i klubbene deltar aktivt i klubbarbeidet med en tydelig stemme.  Og med gode diskusjoner som grunnlag for klubbens vurderinger og synspunkter framstår Utdanningsforbundets klubb sterkere og mer forent. Det skaper tillit innad i klubbene, men også ut mot skolens ledelse. Sammen er vi sterkere.  

Valgkomiteer

Du som sitter i en valgkomite, har en sentral rolle i arbeidet med å rekruttere bredere til verv i Utdanningsforbundet.

 • Sørge for åpne valgprosesser
 • Medlemmer med minoritetsbakgrunn bør oppfordres til å påta seg tillitsverv
 • Våge å tenke nytt når det gjelder kandidater
 • Vurdere sammensetning av styret slik at medlemmene har ulik erfaring og alder og bakgrunn
 • Tilstrebe at tillitsvalgtapparatet speiler mangfoldet blant medlemmene og det samfunnet vi lever i
 • Avveie kontinuitet opp mot nyrekruttering; medlemmer med lite fagforeningserfaring kan ha nyttig kompetanse å tilføre i styret

Et sterkt og godt klubbarbeid baner vei for en solid stemme inn i Utdanningsforbundets styrer og råd på lokalt, fylkes- og nasjonalt nivå. Valgkomiteene spiller en særlig sentral rolle i å fremme bred rekruttering og stort mangfold inn i styrearbeidet på alle nivå. Det er utarbeidet et eget kurs for valgkomiteene. Dette er tilgjengelig på Tillitsvalgt+-sidene. Mangfold og inkludering  I kurset tar man blant annet for seg hvordan man som medlem i en valgkomite konkret kan jobbe med denne tematikken.