Endringer i friskoleloven: Seier for fellesskolen

Stortinget har vedtatt endringer i friskoleloven. Dette er viktige grep for å styrke den offentlige fellesskolen.

En sterk offentlig fellesskole der barn og unge med ulik bakgrunn møtes og lærer sammen er en forutsetning for at Norge skal være et land med små forskjeller og høy tillit. Det krever både en forsterket og en mer målrettet satsing på kvalitet og mangfold i den offentlige skolen.

En viktig seier ble oppnådd 7. juni da Stortinget vedtok forslag til endringer i friskoleloven – som nå blir omdøpt til privatskoleloven. 

– Målet vårt er å styrke den offentlige fellesskolen, og vi har jobbet for at dagens lov om privatskoler måtte strammes inn. Vi er glade for at endringene nå er vedtatt, sier Siri Skjæveland Lode, medlem av sentralstyret i Utdanningsforbundet.

Muligheten til å opprette privatskoler i Norge blir nå betydelig strammet inn. De viktigste endringene er:

  • Godkjenningsgrunnlaget for å etablere private yrkesfagskoler og profilskoler blir fjernet;
  • Lovens tittel endres til privatskoleloven.

Les Utdanningsforbundets høringssvar: Forslag til endringer i friskoleloven 

Må være reelle alternativer

Loven åpner fortsatt for at private skoler skal kunne godkjennes på et religiøst grunnlag eller på grunnlag av en anerkjent pedagogisk retning. Det støtter Utdanningsforbundet, med en viktig presisering:

– Disse skolene skal være et alternativ, og ikke en konkurrent, til den offentlige skolen, understreker Lode.

Det har vært viktig for Utdanningsforbundet at de yrkesfaglige utdanningsprogrammene skal være et offentlig ansvar som utvikles i tett samarbeid med utdanningsmyndighetene og partene i arbeidslivet. Dimensjoneringen av det yrkesfaglige tilbudet må være et fylkeskommunalt ansvar som baseres på elevenes ønsker og arbeidslivets og samfunnets behov.

– Samtidig kan det være rimelig, i noen tilfeller, å godkjenne videregående skoler som tilbyr små yrkesfag som bidrar til å bevare kulturer og tradisjoner, men som ikke faller inn under godkjenningsgrunnlaget for små og verneverdige fag, der skolen ikke gir et slikt tilbud, sier Lode.

What's in a name?

Og til slutt:

Endringen av navnet på loven er viktig i seg selv.

– Tittelen privatskoler gjør det tydeligere overfor elever, foresatte og andre aktører at loven omhandler skoler i privat eie. Begrepet frittstående skoler, eller friskoler, gir ingen slik umiddelbar informasjon. Derfor gleder vi oss også over klarspråket, smiler Lode.

Sitert

Avbildet: Siri  Skjæveland Lode
Siri Skjæveland Lode