Forslag til endringer i friskoleloven

Utdanningsforbundet vil ha en sterk offentlig fellesskole og en sterkere og mer målrettet satsing på kvalitet og mangfold i den offentlige skolen. Den offentlige styringen og kontrollen med utdanningssektoren må forsterkes.

Vi mener samtidig at det er riktig at loven fortsatt åpner for at private skoler skal kunne godkjennes på et religiøst grunnlag eller på grunnlag av en anerkjent pedagogisk retning, slik høringsnotatet legger opp til. Disse skolene skal være et reelt alternativ - ikke en konkurrent til den offentlige skolen.

Det er viktig at skoler som i dag driver sin virksomhet etter friskoleloven §2-1 andre ledd bokstav h) og i) må få beholde godkjenningen de har fått. Disse skolene må få adgang til nødvendige driftsendringer, men det bør ikke åpnes for driftsendringer i form av økte elevtall, nye trinn og nye utdanningsprogram for disse skolene. Vi slutter oss til at skoler med godkjenning, men som ennå ikke har kommet i drift, må starte sin virksomhet innen høsten 2022 for å beholde sine godkjenningsordninger.

Vi støtter regjeringens mål om å legge større vekt på lokale folkevalgtes vurderinger ved behandlinger av søknader for godkjenning av nye skoler og driftsendringer ved eksisterende skoler. Vertskommunen eller vertsfylket for de skolene som søker om godkjenning må gis mulighet til å avvise etablering av nye, private skoler dersom de mener det er best for det 2 helhetlige skoletilbudet. Vi er kjent med at et flertall av vertskommuner- og fylker har blitt overprøvd i saker om godkjenning av friskoler i de siste årene.

Les mer: vår høringsuttalelse (pdf)