Organisering av spesialundervisning; profesjonsetiske vurderinger

Som en oppfølging av rapporten fra ekspertgruppen om «inkluderende felleskap for barn og unge», har Utdanningsforbundet vedtatt 12 prinsipper for et helhetlig pedagogisk støttesystem.

Prinsippene retter seg mot alle medlemsgrupper, og handler om å tenke helhetlig på kompetanse og ivaretakelse av alle barnehagebarn, elever og voksne i utdanningsløpet.

Prinsipp nr. 2:

Barnehagebarn som mottar spesialpedagogisk hjelp og elever som mottar spesialundervisning skal fortrinnsvis inkluderes i det ordinære tilbudet og i fellesskapet.

Mange elever som får spesialundervisning blir tatt ut av ordinær undervisning. Det er ulike meninger om hva som fungerer best for de enkelte barna og for fellesskapet.

Evt. mer om: historikk, forskning/tall/statistikk, ny nasjonal politikk, noe som aktualiserer og kontekstualiserer? Tekstforslag: 

Det har skjedd store endringer knyttet til forståelsen av det å møte barn og unge som har utfordringer i et historisk perspektiv. Der det tidligere har det vært vanlig å benytte seg av spesialinstitusjoner, har det over tid foregått en profesjonalisering av sosialt arbeid, psykologi og medisin. Behandlingsoptimisme og instrumentalistiske og evidensbaserte metoderetninger er begreper som beskriver noe av den senere utviklingen. Befring-utvalget (2009) argumenterte for et helhetssyn på barn og unges utfordringer, med vekt på inkludering og mange-faseterte strategier knyttet til barnet, familie, klasse/skolekultur osv. Et viktig bakteppe for denne utviklingen er barnekonvensjonen og en større vekt på barns rettigheter. I dag: Mer vanlig med…nyere politikkutvikling/statistikk osv?

Til diskusjon

  1. Hvilke etiske og faglige vurderinger må gjøres ved tilrådning om og valg av organiseringsform for spesialundervisning? Hvilke hensyn må veies?
  2. Hva innebærer en god inkludering i det ordinære tilbudet og fellesskapet?
  3. Hvilke utfordringer møter vi på?
  4. Hvilke av lærerprofesjonens grunnleggende verdier står på spill?

Kilde: Thomas Nordahl mfl. 2018.