Formålet med nettsiden

For å støtte opp under gode diskusjoner og lærerprofesjonens arbeid å utvikle gode skoler, barnehager og lærerutdanninger, har vi utarbeidet disse nettsidene.

Her finner du vår politikk for god utdanning og variert diskusjonsmateriell som du som tillitsvalgt, leder eller lærerutdanner kan bruke for å bidra til refleksjon og engasjement knyttet til aktuelle utdanningspolitiske tema. Nettsidene vil være under utvikling.

Utdanning er gjenstand for mange politiske kamper, og mange har en mening om arbeidet som gjennomføres i barnehager og skoler. De siste tiårene har det vokst fram en snever forståelse av kvalitet i utdanningen knyttet til kartlegginger og testing av målbare ferdigheter og kompetanser innen utvalgte fag og områder. Mange opplever at denne utviklingen har ført til en mer detaljert styring av profesjonen ovenfra, en større grad av politisk innblanding i metodevalg, og økte krav om rapportering og dokumentasjon.

Utdanningsforbundet mener at utdanningssektoren trenger en bred og helhetlig tilnærming til kvalitet i utdanningen, som tar inn over seg kompleksiteten i arbeidet til lærere, ledere og støttesystem – som også er nedfelt i utdanningens formålsparagrafer.

God utdanning må diskuteres i den konteksten den faktisk foregår, og lærerprofesjonens stemme er vesentlig for å kunne utvikle gode barnehager, skoler og lærerutdanninger for fremtiden.

Vil du være med på diskusjonen?