Vår politikk: En modell for god utdanning

I all utdanning står relasjoner helt sentralt. Møter mellom mennesker danner grunnlaget for alt som skal skje under utdanningsløpet. Og hvert av disse møtene er helt unike.

I alle disse møtene finner utdanningen sted. Og hvor god utdanningen blir, avhenger av hvor gode disse møtene er. Å sørge for å møte barn, unge og voksne på en måte som gir mening for hver enkelt, der de er i livet akkurat nå, er krevende arbeid. For alle har ulike forventninger, erfaringer og utgangspunkt. Derfor kan heller aldri møtet planlegges i detalj. Å skape gode møter og møteplasser er et av lærerens fineste håndverk. Det krever kompetanse, erfaring, tolkning og intonasjon. Det er med mye som kan gjøres for å legge forholdene godt til rette for at alle disse møtene blir så gode som mulige.

  • Barnehagelæreren møter ettåringen som skal inngå i et stort fellesskap for aller første gang og fireåringen som sliter med å finne en bestevenn.
  • Læreren på barnetrinnet møter seksåringen som skal venne seg til den enorme skolegården og elleveåringen som glemmer gymbagen hjemme hver torsdag.
  • Læreren på ungdomstrinnet møter trettenåringen som har profil på seks forskjellige sosiale medier og femtenåringen som har fått sitt livs første kjæreste.
  • Læreren i støttesystemene møter åtteåringen som endelig har fått en forklaring på hvorfor ordene ikke henger sammen og søttenåringen som trenger en ny familie.
  • Læreren i videregående møter sekstenåringen som har briljert seg inn på musikklinja med magisk tangentspill og attenåringen som endelig har fått lærlingplass.
  • Fagskolelæreren står sammen med nittenåringen på brua i lastebåtsimulatoren og hjelper motestudenten med å holde folden i skjørtet mens sikkerhetsnålen plasseres.
  • Lærere på universiteter og høyskoler møter tjueenåringen som brenner for norskfaget og barnehagelærerstudenten som synes det er krevende å møte en ettåring.
  • Læreren i voksenopplæringen møter tjuefemåringen som skal forbedre mattekarakteren sin og den førtito år gamle historielektoren som har måttet starte helt på nytt.

Modell for god utdanning

Utdanningsforbundet har utarbeidet en modell for god utdanning. Modellen består av fem grunnelementer som påvirker hverandre og som sammen danner grunnlaget for at barnehager og skoler skal bli til beste for barn, unge og voksne.

Modell for god utdanning.

Modellen løfter frem noen sentrale områder som må være til stede og ses i sammenheng, for at profesjonen skal kunne utvikle utdanningen til det beste for barnehagebarn, elever og studenter. Grunnelementene bygger på Utdanningsforbundets politikk, og modellen illustrerer at barnehager og skolers rammevilkår, det pedagogiske arbeidet og det som skjer i møtet med barnehagebarn, elever og studenter henger sammen. Modellen kan fungere som en påminnelse om en bred tilnærming til kvalitet i utdanningen, og være til hjelp for å nyansere kvalitetsbegrepet, for Utdanningsforbundet og for andre aktører.

Mange har en mening om hva god utdanning er eller skal være. Lærerprofesjonen følger barn, unge og voksne fra barnehagen til høyere utdanning. Vi ønsker derfor å være en tydelig stemme i debatten om hva som bidrar til å skape gode barnehager, skoler og lærerutdanninger. Utdanningsforbundet løfter her frem noen elementer vi mener må spille godt sammen for å utvikle god utdanning.

God utdanning starter med relasjonene. Det er i møtet mellom profesjonsutøverne, barnehagebarna, elevene og studentene at god utdanning finner sted. Hvert av disse møtene er unike, de setter spor, og kan aldri planlegges i detalj, for alle kommer med sine erfaringer og forventninger. Å sørge for å møte barn, unge og voksne på en måte som gir mening for hver enkelt, der de er i livet akkurat nå, er krevende arbeid. Gode relasjoner bidrar til lek, læring, utvikling og danning, og er et grunnlag for å delta i, og utvikle fellesskapet og samfunnet.

Lærerprofesjonens lojalitet ligger hos barnehagebarna og elevene. Som lærere, ledere, lærerutdannere og ansatte i støttesystemene tar vi hver dag en rekke faglige og etiske valg på vegne av dem vi jobber for og med. Profesjonelle valg bygges på lærerprofesjonens grunnleggende verdier, kunnskap og erfaringer. Barn, unge og voksne trenger lærere og ledere som diskuterer og belyser faglige og etiske spørsmål. Hva som er etisk forsvarlig praksis må diskuteres kontinuerlig. Lærerprofesjonens etiske plattform er en forpliktende støtte i dette arbeidet.

Ledere spiller en nøkkelrolle i utviklingen av utdanningen, og jobber etter samme formål og samfunnsmandat som lærerne. Av den grunn er det vesentlig at ledere har tid og kompetanse til å utøve pedagogisk-, så vel som administrativ ledelse. God profesjonsledelse forutsetter ledere som er tett på arbeidet med å gi barn, unge og voksne en likeverdig utdanning. Lærere og ansatte i støttesystemet trenger ledere som veileder og stiller krav til det faglige arbeidet, som legger til rette for relevant kompetanseutvikling, og bygger sterke profesjonsfellesskap.

Lærernes profesjonskompetanse er avgjørende for et mangfoldig og inkluderende utdanningstilbud. Profesjonskompetanse består av faglig, pedagogisk og didaktisk kunnskap og erfaring. Like viktig er kjennskap til barne- og elevgruppen, kontekst og ulike kulturer. Lærerutdanningene legger et viktig grunnlag. Profesjonens deltakelse i veiledning, etter- og videreutdanning og forskning- og utviklingsarbeid bidrar til oppdatert og relevant kompetanse, og kritisk refleksjon over praksis.

Profesjonsfellesskapet, med lærere, ledere, lærerutdannere og støttesystem utgjør laget rundt barnehagebarnet, eleven og studenten. Gode faglige og pedagogiske nettverk innad og på tvers av ulike arbeidsplasser styrker samarbeidet, og bidrar til gode overganger mellom ulike utdanningsnivå. Samhandling, medvirkning og medbestemmelse er nødvendig på alle nivåer i utdanningen. God utdanning forutsetter kollegasamarbeid, samarbeid med tillitsvalgte, støttesystem, lærerutdanningene, foresatte, arbeidslivet, lokalsamfunnet og myndighetene.

Lærerprofesjonens samfunnsmandat, formulert i skolens og barnehagens formålsparagrafer, er verdibasert og sier hva samfunnet vil med utdanningen. I tillegg til lover og forskrifter er det mange andre rammevilkår, både politiske og økonomiske, som er sentrale for å kunne skape gode og trygge oppvekst- og læringsmiljø. Samtidig påvirkes utdanningen av globale og internasjonale trender og aktører. God utdanning krever en lærerprofesjon som har kompetanse, tid og handlingsrom til å være godt forberedt og til å utøve profesjonelt skjønn. Rammene for utdanningen har betydning for det pedagogiske arbeidet og barnehagebarns, elevers og studenters læring, utvikling og danning.