Lærer + forskning = sant

Om arrangementet

Hvor og når?
mandag 13. juni kl. 18:30 - 21:00

Byscenen i Trondheim

Kongens gate 19, 7012 TRONDHEIM

Vis i Google Maps
Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Astrid Kristin Moen Sund
E-post: astsun@udf.no

Hvordan kan lærerutdanningsforskning bidra til å styrke praksis? Hva er den praksisnære utdanningsforskningen sin rolle som del av lærerprofesjonens kunnskapsbase? I forbindelse med markeringen av at 12 år med Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL) er over, inviterer vi til gratis kveldsseminar på Byscenen i Trondheim. Seminaret blir streamet, se det her: www.utdanningsforbundet.no/sending_nafol

Målgruppe: Lærere og ledere i hele utdanningssystemet

Se sendingen direkte her fra kl. 18.30: www.utdanningsforbundet.no/sending_nafol

Mer enn 300 stipendiater har deltatt i NAFOL siden starten og 70 prosent av studentene har disputert. Målet med den nasjonale forskerskolen var å styrke forskerutdanningen i lærerutdanningene, legge til rette for en mer forskningsbasert lærerutdanning, stimulere til samarbeid på tvers og styrke utdanningsforskingen generelt.

Vi ønsker deg velkommen til gratis kveldsseminar fra Byscenen i Trondheim. På seminaret reflekterer vi over sentrale spørsmål som blant annet den praksisnær utdanningsforskningen sin rolle som del av lærerprofesjonens kunnskapsbase, har NAFOL styrket lærerutdanningene og ikke minst – hvor går veien videre?

Det blir enkel servering og baren vil være åpen. Om du ikke har anledning til å være i Trondheim kan du følge seminaret på stream- meld deg uansett på for å få lenke.

Kvelden er delt inn i to bolker. Det blir innledninger og deretter en modert samtale.

kl. 18.30–19.30
Ser tilbake og tenker fremover: Hvordan kan lærerutdanningsforskning bidra til å styrke praksis? Hvordan nyttig- gjøre oss utdanningsforskning i praksisfeltet? Hva er viktig å bringe med oss videre?

• Praksisnær forskning for barnehagen, skole og lærerutdanning (Steffen Handal)

Ser tilbake … Hvordan har NAFOL bidratt til å løfte lærerutdanningsforskningen og gjøre lærerutdanningene mer forsknings- og praksisrelevante? (Knut Steinar Engelsen)

… tenker fremover (Oddmund Løkensgard Hoel)

Samtale moderert av Milena Adam mellom Handal, Engelsen, Løkensgard Hoel.

Kl.19.45–20.45
Hvordan FoU-samarbeid bidrar til profesjonsfelleskapet. Betydningen av likeverdig samarbeid i og om utdanningsforskning.

• Hva betyr egentlig forskningsbasering av lærerarbeid? Ulike former for forskningsbasert kunnskap og konsekvenser for læreres autonomi (Cecilie Haugen)

• Kollegarettleiing og endring av den kollektive kunnskapen i barnehagen – en NAFOL-students beretning (Hege Fimreite)

• Den flyktningekompetente lærer. Internasjonal utveksling i lærerutdanning. Hvordan faglig utviklingsarbeid i praksis kan bidra til å styrke lærerutdanningene (Tone Brendløkken og Ragnhild Liland)

Samtale moderert av Geir Røsvoll mellom Haugen, Fimreite, Brendløkken og Liland.

Les mer om NAFOL i Faktaark nr 7/2022

Om innlederne

Avbildet: Steffen  Handal
Steffen Handal

Handal er leder i Utdanningsforbundet. Han er utdannet lærer, og innehar flere internasjonale verv, blant annet i styret for Education International.

Avbildet: Knut Steinar Engelsen
Knut Steinar Engelsen

Engelsen er professor ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet. Han er rådsleder i NAFOL, og blant annet medforfatter i rapportene Partnerskap og lærerutdanningene (2020) og Partnerskap for kvalitet i lærerutdanningene: Anbefalinger fra Faglig råd for lærerutdanning 2025.

Avbildet: Oddmund  Løkensgard Hoel
Oddmund Løkensgard Hoel

Løkensgard Hoel er statssekretær for forskning- og høyere utdanningsministeren. Han er professor i historie og språkforsker, Høgskolen på Vestlandet. Løkensgard Hoel har også en Ph.d. fra NTNU (2009).

Avbildet: Milena Adam
Milena Adam

Adam er seksjonsleder i utdanning og forskning, Utdanningsforbundet. Adam er utdannet allmennlærer med hovedfag i pedagogikk og har vært høgskolelektor ved Høgskolen i Hedmark. Hun har hatt en rekke sentrale verv, blant annet som medlem av Nasjonalt råd for lærerutdanning, styremedlem i Kunnskapssenteret for utdanning og i NAFOL.

Avbildet: Cecilie  Haugen
Cecilie Haugen

Haugen er professor i pedagogikk og spesialpedagogikk ved NTNU. Hennes forskningsinteresser er innen utdanningssosiologi. Hennes pågående prosjekter omhandler blant annet kunnskapsdiskurser i norsk skole og lærerutdanning, læreres og skolers autonomi i dagens styringskontekst. Hun har erfaring fra skole og PPT.

Avbildet: Hege  Fimreite
Hege Fimreite

Fimreite er førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskolen på Vestlandet. Hun er var NAFOL-stipendiat og har disputert med avhandlingen «Kollegarettleiing og endring av den kollektive kunnskapen i barnehagen». Fimreite er utdannet førskolelærer, og vært instituttleder for barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Sogn og Fjordane.

Avbildet: Tone  Brendløkken
Tone Brendløkken

Brendløkken er universitetslektor i pedagogikk på Institutt for lærerutdanning, NTNU. Hun underviser blant annet i pedagogikk på PPU. Siden 2018 har hun sammen med en Ragnhild Liland igangsatt prosjektet «Den flyktningekompetente lærer». Prosjektet har fokus på å forberede både lærerutdannere og studenter til bedre å kunne imøtekomme elever med flyktningbakgrunn.

Avbildet: Ragnhild  Liland
Ragnhild Liland

Liland er førstelektor i pedagogikk, Institutt for lærerutdanning, NTNU. Innenfor forskningsfeltet utdanning er hun spesielt opptatt av demokrati, flerkulturalitet, mangfold og inkludering. I tillegg er hun engasjert i internasjonal innflytelse på norsk utdanning og har sammen med kollegaer sett på forandringer i den Nordiske modellen for utdanning.

Avbildet: Geir  Røsvoll
Geir Røsvoll

Røsvoll er fylkesleder i Utdanningsforbundet Trøndelag. Han er utdannet allmennlærer og har bred bakgrunn som tillitsvalgt. Han har vært hovedtillitsvalgt, nesteleder og lokallagsleder i Trondheim.

NAFOLs hovedmål er å styrke kvaliteten i alle typer lærerutdanning gjennom en målrettet, robust og langsiktig satsing på organisert forskerutdanning i et nasjonalt nettverk av samarbeidende institusjoner. NAFOL ble opprettet i 2020 og avsluttes i 2022. Det var ment som et supplement til ph.d.-stipendiater i lærerutdanningen. NAFOLs nettverk består av 17 norske høgskoler og universitet.

NAFOL ble evaluert i 2021, og evalueringen peker på noen muligheter for videre virksomhet etter at ordningen er faset ut. Evalueringen kan leses her.

NAFOL har egen hjemmeside hvor man kan lese mer om ordningen.
Se NAFOL – Nasjonal forskerskole for lærerutdanning