God dialog med politikere i Innlandet

Fylkesledelsen i Utdanningsforbundet Innlandet hadde onsdag denne uken invitert til en oppfølgingssamtale med representanter for de politiske partiene i Innlandet. Det ble en god samtale om viktige tema.

Thore Johan Nærbøe, fylkesleder i Utdanningsforbundet Innlandet, opplever at møtene bærer preg av politikere som oppriktig ønsker å delta i diskusjonen med tillitsvalgte og som forteller at de er avhengig av å få tilbakemeldinger fra Utdanningsforbundet i saker som omhandler barnehage og skole.

- Vi har hatt noen treffpunkter med disse politikerne nå, og jeg mener det er nyttige samtaler. Vi får formidlet våre standpunkt i viktige saker, og vi kan initiere til debatt og refleksjon på tema som vi har en felles interesse av. Jeg er glad for at flere av dem forteller at de er avhengige av at våre lokale tillitsvalgte formidler hvordan situasjonen oppleves i skole- og barnehage og at de ønsker å lytte og tilegne seg kompetanse på området. Dette er en invitasjon vi, både på fylkes - og lokalplan, skal ta på alvor. Utdanningsforbundet må være tydelige på hva vi vil, og tilby løsninger som er håndterbare, sier han.

Møtet, hvor også kontaktperson videregående og fylkeslagets to rådgivere deltok var en direkte oppfølging av tidligere samtaler før valget, politikerdebatten Utdanningsforbundet og Skolelederforbundet arrangerte på Lillehammer og brev fra fylkesledelsen vedrørende tariffoppgjøret. Tariffoppgjøret var også første sak på agendaen.

- Dialogen med politikere i Innlandet er god. De forstår og uttrykker også en frustrasjon over situasjonen skole-Norge er i. Noen av dem innrømmer også at de kan være litt for slappe i behandlingen av slike saker i kommunestyret, i den forstand at man stiller for få spørsmål til saksdokumenter og innledninger. I flere kommuner, eksempelvis i Hamar, er uravstemningen behandlet administrativt. Politikerne har dermed ikke mulighet til å kommunisere om resultatet, slik det ble gjort i Gjøvik. Det er klart at vi nå er i en situasjon hvor kløften mellom politiske ambisjoner og lærernes mulighet til å iverksette dem er stor. Det handler ikke om motvilje fra lærerprofesjonen, snarere tvert imot, men om at arbeidsgiveren i det offentlige ikke er villig til å finne nødvendige tiltak. For at ikke situasjonen skal eskalere, trenges det politisk vilje til å realisere de planene man har lagt, sier Thore Johan.

Opplæringsloven

Dagens andre tema er forslag til endringer i opplæringsloven. Torill Beitdokken orienterte om saken og Utdanningsforbundets syn på flere av temaene i høringen. Mulighet til fjernundervisning var et av temaene som ble diskutert. Innlandet fylkeskommune skal ha pilot på supplerende digital undervisning neste skoleår. Mari Gjestvang (SP), leder for hovedutvalg for utdanning, fortalte om fylkeskommunens tanker for denne piloten.

- Utdanningsforbundet er ikke imot å bruke supplerende digital undervisning for elever som kan ha behov for dette av helsemessige årsaker og vi har forståelse for at skoleeier ser at det kan finnes muligheter til å tilby digital undervisning som ellers ville blitt borte. Allikevel er vi svært bekymret for at en videre adgang til å tilby fjernundervisning vil bli brukt for å spare penger, sier Torill.

Gry Rollag Føsker, kontaktperson vgo, delte også erfaringen fra Nord-Gudbrandsdal videregåande skule der elever på avd. Dombås deltar delvis digitalt i programfaget Kjemi 1, mens læreren og de andre elevene i faget er på avd. Otta.

- Selv her, hvor det tekniske utstyret er godt og læreren kommer til Dombås en gang i uka, er ikke dette en løsning som er optimal. Elevene som får digital undervisning får ikke et like godt tilbud som andre elever som er i klasserommet sammen med læreren sin hele tiden. Det opplever jeg at politikerne er enige med oss i, sier hun.

Kvinners sykefravær og tidlig pensjonering

Politikerne fikk også utdelt faktaark 8:22 som tar for seg en FAFO-rapport som baserer seg på intervjuer i to norske kommuner i 2021. Forskningsarbeidet er gjennomført i mannsdominert teknisk sektor og i de kvinnedominerte sektorene helse og omsorg og oppvekst, sistnevnte representert ved barnehagen. Informasjonen var ment som et innspill til videre debatt om temaet og vil følges nøye av våre tillitsvalgte i tiden fremover.