- Vi kan ikke kaste lærerne på båten

Den 8. juni var det møte i personalpolitisk utvalg i Gjøvik kommune. Temaet var uravstemning av tariffoppgjøret. Vedtaket ble at Gjøvik kommune stemmer ja til meklerens forslag. Ordfører Torvild Sveen fra Senterpartiet foreslo imidlertid en viktig protokolltilførsel til vedtaket.

Forslaget lyder: «Formannskapet i Gjøvik viser til den den uro som forhandlingsresultatet har skapt ved at Skolenes Landsforbund og Norsk Lektorlag har meldt plassfratredelse og streik fra 8. juni samt brev fra Utdanningsforbundet sendt kommunestyret 8. juni. Jeg har forståelse for den uro som beskrives, og mener uttalelsene fra Gangsø i KS etter at forhandlingene var over, var svært uheldige. KS må ta på alvor at tillitsforholdet har blitt svekket, og dette bør også være tema i fylkesvise samlinger i KS der arbeidstakerorganisasjonene innen skole får komme til orde».

I samtale med fylkesleder Thore Johan Nærbøe forteller Sveen at bakgrunnen for at han foreslo dette er at han er opptatt at politikere, og personalpolitisk utvalg er arbeidsgivere for alle ansatte, også de som ikke oppnår resultat i forhandlinger og ikke er fornøyd gjennom mekling.

- Jeg reagerte på måten Gangsø uttalte seg etter meklingen. Når det er en konflikt er det viktig med ord og handlinger som gjør tillitsforholdet bedre, ikke dårligere, og de første uttalensene gjorde meg skeptisk. Jeg erkjenner at det er parter som har forhandlet, og derfor stemte jeg ja til tariffoppgjøret, men når lærere utgjør nesten 30% av arbeidstakerne i offentlig sektor så skal vi ikke kaste disse på båten. Vi må skape tillit og ikke eskalere en konflikt, noe jeg oppfattet at uttalelsene til Gangsø var i ferd med å gjøre. Derav protokolltilførselen, sier Sveen.

Fakta har makta

Torvild Sveen fortalte videre at det er viktig for han at man forholder seg til fakta på en real måte, og forstår at uttalelser om at lærere har fått mye i tidligere oppgjør, skaper dårlig tillit.

- Jeg mener at fakta har makta. Når en ser på tall fra TBU (Teknisk beregningsutvalg) som viser at skoleverket kontra andre offentlige ansatte har hatt fra 0,2 til 0,7 i differanse i oppgjøret så mener jeg det Gangsø sier om lærere blir feil. Vi må være en arbeidsgiver som forstår utfordringen som mange ansatte står i, sier han.

Sveen forteller at han vil ta med sin stemme inn i ulike KS fora. I tillegg sitter Gjøvik sin varaordfører i styret i KS Innlandet og vil ta opp problemstillingen videre i KS.

- Som ordfører sitter jeg på utsiden av et oppgjør og har hatt tillit til at partene skjøtter dette på en god måte, men når signalene er i utakt med det som jeg tenker, så måtte jeg komme med en protokolltilførsel. Systemet er innrettet slik at vi har gitt fullmakt til KS til forhandlingene, men KS er politisk styrt org og det er også fullt mulig å bringe saker inn til sentrale myndigheter. Hvis vi skal nå målene i Hurdalsplattformen og lykkes med å rekruttere lærere, så er vi nødt til å ta skjea i en annen hånd for å få folk tilbake i yrket. Ingen kommer tilbake med krasse ord i en arbeidskonflikt, sier Sveen.

Lytt til lærerorganisasjonene

Aud Heiberg, lokallagsleder i Gjøvik, overvar møtet og er glad for at det er politikere som forstår uroen og uttrykker misnøye med de uttalelsene som kom etter at forhandlingene var over.

- Det var svært positivt at ordfører Torvild Sveen uoppfordret kom med denne protokolltilførselen i møtet. Med dette signaliserer han at ikke alle kommuner er enige i uttalelsene til Gangsø og at KS må lytte til lærerorganisasjonene, sier Aud.

Hun mener det er viktig at KS innser at det i skolen, som i alle andre yrker, er viktig med kvalifisert personell for at skolen skal ha mulighet til å utføre samfunnsoppdraget de har fatt.

- Politikere i kommunene må nå sette seg inn i hvordan lønnsutviklingen for lærere har vært sammenlignet med øvrige kommuneansatte siden KS tok over arbeidsgiveransvaret i 2004. Deretter bør de bidra for å få løst dette før det blir fullstendig krise.

Nyanserer bildet om klart mandat

Fylkesledelsen sendte tidligere i uka et brev til alle kommunene vedrørende mandatet som er gitt KS. Det har kommet flere tilbakemeldinger som berører samme tema som Torvild Sveen i Gjøvik har belyst. Fylkesleder Thore Johan Nærbøe synes det er interessante tilbakemeldinger som kommer.

- Stine Akre, varaordfører i Trysil og gruppeleder for Trysil SV, skriver i et brev til oss at de, som mange andre kommuner, har hatt fokus på rekrutteringsutfordringer innen kommunal sektor, både innenfor helse- og omsorg og innenfor utdanningssektoren. i tillegg beskriver de at de ønsket å prioritere kvinnedominerte yrkesgrupper. De presiserer at de ikke har spilt inn til KS at utdanning ikke skal telle, sier Thore Johan.

Han forteller om flere samtaler og tilbakemeldinger fra politikere fra mange kommuner i Innlandet som nyanserer bildet som er tegnet av KS om mandatet til forhandlingene.

- Fra Trysil SV er tilbakemeldingen at de ikke mener KS kan påberope seg at nedprioritering av lærerlønninger er vedtatt i deres kommunestyre, ei heller at Trysil kommune har gitt mandatet som KS har uttalt at de har fått fra kommune-Norge. Vi har lokallagsleder i flere kommuner som forteller om politikere som sier det samme, sier han.

Utdanningsforbundet Innlandet har nå invitert politikere fra alle partier til en samtale før sommerferien for å blant annet snakke om tariffoppgjøret.

- Jeg håper politikerne i fylkespartiene i Innlandet også tar oppfordringen gitt KS fra ordføreren i Gjøvik; nemlig å lytte til lærernes organisasjoner, sier Thore Johan.