Utdanningsforbundets kompetansepolitikk

Kompetansepolitikken er den samla politikken for utvikling, mobilisering og bruk av kompetanse i heile det norske samfunns- og arbeidslivet.

Kompetansekrava i arbeidslivet aukar og blir stadig raskare endra. Utdanningsforbundet arbeider for at alle unge og vaksne har reelle moglegheiter til å få opplæring gjennom heile livsløpet både for å kunne kvalifisere seg til å ta del i arbeidslivet og å fungere som gode samfunnsborgarar.

Rådgjevning og karriererettleiing

Tilgang til rådgjeving er viktig for at kvar einskild skal kunne ta informerte yrkes- og utdanningsval. Ei velfungerande rådgjevingsteneste er difor viktig for å lukkast med kompetansepolitikken.