Hvordan jobber vi med kompetansepolitikken?

Utdanningsforbundet påvirker kompetansepolitikken gjennom deltakelse i flere kompetansepolitiske råd og utvalg som myndighetene har initiert, både som en selvstendig organisasjon og gjennom Unio.

I 2017 signerte statsminister Erna Solberg, fem av hennes statsråder og ledere av åtte hovedorganisasjoner i arbeidslivet en ny kompetansestrategi. Unio-leder Ragnhild Lied signerte strategien.

Strategien går frem til 2021 og inneholder tre hovedsatsingsmoråder for kompetansepolitikken:

 • Bidra til at det gjøres gode valg for den enkelte og for samfunnet
 • Arbeide for bedre læringsmuligheter og god bruk av kompetanse i arbeidslivet
 • Styrke kompetanse til voksne med svake grunnleggende ferdigheter, svake norsk- og eller samiskferdigheter og lite formell kompetanse.

Les mer om kompetansestrategien her: https://www.regjeringen.no/contentassets/3c84148f2f394539a3eefdfa27f7524d/nasjonal-strategi-kompetanse-nett.pdf

Kompetansebehovsutvalget

Regjeringen har satt ned et eget kompetansebehovsutvalg (KBU) for å finne ut av hva slags kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i fremtiden. Utvalget består av forskere, analytikere, representanter for hovedorganisasjonene i arbeidslivet og departementene.

Utvalget er oppnevnt for tre år og har levert en rapport. Les rapporten her. Rolf Stangeland er Unios representant i utvalget som ledes av Steinar Holden. Utdanningsforbundet ved Kristin Vik er representert i en Unio-intern referansegruppe som gir innspill til utvalget.
Neste rapport for hovedrapport fra KBU vil komme 2019.

Ekspertutvalg om etter- og videreutdanning

Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg for etter- og videreutdanning som har fått som mandat å undersøke hvilke behov som finnes for etter- og videreutdanning i dag og i hvilken grad utdanningssystemet er i stand til å møte arbeidslivets behov for fleksible kompetansetilbud.

Ekspertutvalget ledes av seniorforsker ved Frichsenteret, Simen Markussen og skal levere sin rapport i 2019. Arbeidslivets parter har jevnlige møter med ekspertutvalget.
Les mer på utvalgets nettsider: https://www.regjeringen.no/no/dep/kd/org/styrer-rad-og-utvalg/ekspertutvalg-om-tilbud-og-ettersporsel-for-fremtidens-arbeidsliv/id2594469/

Ekspertutvalg for finansiering av livsopphold ved voksnes læring

Regjeringen har nedsatt et eget ekspertutvalg, Livsoppholdutvalget, som skal utrede støtteordninger tilpasset voksne som trenger opplæring på grunnskole eller videregående nivå.

Utvalget skal vurdere dagens finansieringsordninger i Lånekassen, arbeidsrettede tiltak og ytelser fra NAV og relevante kommunale ytelser. De skal også vurdere om finansieringsordningene og organiseringen av opplæringen legger til rette for å kombinere opplæring og arbeid, og om ordningene inneholder insentiver for effektiv gjennomføring. Ekspertutvalget ledes av Oddbjørn Raaum, seniorrforsker ved Frischsenteret, og skal levere sin rapport innen 1. desember 2018. Les mer på utvalgets nettsider: https://www.regjeringen.no/no/dep/kd/org/styrer-rad-og-utvalg/Livsoppholdutvalget/id2556684/

Aktuelle nettsider om kompetansepolitikk

 • Kunnskapsdepartementet:
  Kunnskapsdepartementet har et overordnet ansvar for voksnes læring og kompetansepolitikk og har sekretariatsansvar for de regjeringsoppnevnte kompetansepolitiske utvalgene. Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/dep/kd/id586/

 • Kompetanse Norge
  Kompetanse Norge er en etat som er underlagt Kunnskapsdepartementet og har ansvar for å bidra til livslang læring og økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Kompetanse Norge administrerer tiltak og kvalitetsarbeid for karriereveiledning, utvikler tilbud innen realkompetansevurdering og tiltak for at flere skal ta etter- og videreutdanning. Kompetanse Norge forvalter driftstilskudd til studieforbund, fjernundervisningsinstitusjoner og andre organisasjoner. Kompetanse Norge følger opp læreplan og norskprøver knyttet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Les mer her: https://www.kompetansenorge.no/

 • Utdanningsdirektoratet
  Utdanningsdirektoratet er underlagt Kunnskapsdepartementet og har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring og har sekretariatsansvar for Samarbeidsrådet for yrkesopplæringen (SRY) og de nasjonale yrkesfaglige rådene. Les mer her: https://www.udir.no/

 • Samarbeidsrådet for yrkesopplæringen
  Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæringen (SRY) er et partssammensatt rådgivende organ som skal gi myndighetene råd, og ta initiativ til å fremme og styrke fag- og yrkesopplæringen på nasjonalt nivå.