Vi organiserer lærere i fagskolen

Utdanningsforbundet organiserer fagskolelærere. Som den største lærerorganisasjonen i landet er Utdanningsforbundet det naturlige valget for deg som underviser i fagskolen.

Hos oss er du en del av et profesjonsfellesskap som jobber for kvalitet og gode arbeidsforhold for ansatte i fagskolen. At vi er størst gir oss tyngde når vi fremmer fagskolelærerenes interesser og jobber for å bedre deres lønns- og arbeidsvilkår.

Dette er fagskolen (høyere yrkesfaglig utdanning)

Fagskoler tilbyr korte yrkesrettede utdanninger innenfor fagfelt som dekker hele arbeidslivet. Fagskolen er først og fremst en tilbyder av videreutdanning for de med yrkesfag fra videregående skole. Utdanningene bygger i hovedsak på yrkesfaglige utdanningsprogrammer som fører frem til fag- eller svennebrev. Noen utdanninger bygger også på studieforberedende utdanningsprogrammer.

Betegnelsen fagskoleutdanning ble erstattet av høyere yrkesfaglig utdanning i lov om høyere yrkesfaglig utdanning (tidligere fagskolelov) i 2018.  Begrepet fagskole brukes likevel fortsatt både i offentlige dokumenter og i dagligtale.  Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) - Lovdata

Omfang

De fleste fagskoleutdanninger har et omfang på et halvt til to studieår. Et fullført studieår ved fagskolen er normert til 60 studiepoeng.  Lov om høyere yrkesfaglig utdanning åpner for at noen fagskoleutdanninger kan ha et omfang på inntil tre år.  Det etableres også fagskoleutdanninger med et mindre omfang enn 30 studiepoeng.  Mange studenter tar utdanningen på deltid ved siden av jobb.

Studiepoeng som tas på fagskole er ikke kompatible med studiepoeng ved universitet og høyskole.

Fagskolesektoren er i sterk vekst. I 2021 var det nærmere 28 000 studenter i høyere yrkesfaglig utdanning. Dette er en økning på nærmere 5000 fra året før. Samtidig ser vi en utvikling der fagskolene har blitt større og mer selvstendige enheter. I de siste årene har mange fagskoler fusjonert samtidig som antallet studenter har økt kraftig ved de enkelte institusjonene.

Hvert år lanserer Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) en tilstandsrapport som ser på sektoren fra ulike perspektiv. Her kan du lese mer om rapportene og resultatene.

Les mer: Tilstandsrapport for høgare yrkesfagleg utdanning 2022 (hkdir.no)

Utdanningsforbundet vil ha en solid fagskulesektor som tilbyr praktiske, yrkesrettede utdanning som arbeidslivet trenger og anerkjenner.

Fagskolen skal være et attraktivt videreutdanningstilbud og en synlig og tydelig karrierevei som i hovedsak er rettet mot de med fag- og svennebrev eller tilsvarende yrkeskompetanse. Fagskolen skal ha et godt og solid lærerkollegium med kompetanse både i fag og i formidling av fag.

Styrket lærerkompetanse

Utdanningsforbundet jobber for at lærere i fagskolen skal har en sterk faglig og pedagogisk kompetanse, og at det blir innført tydelige kompetansekrav forfagskolelærere. Et solid og godt kvalifisert lærerkollegium med kompetanse i fag og formidling av fag er en styrke. I det ligger en nærhet og et godt samarbeid med lokalt/regionalt arbeidsliv slik at fagskolene alltid skal kunne levere den kompetansen som arbeidslivet spør etter.

Fagskolen må ha en stabil lærerstab som har relevant faglig kompetanse på nivået over det de skal undervise i, og ha ei nasjonal og anerkjent pedagogisk lærerutdanning. Utdanningsforbundet mener at krav om pedagogisk kompetanse hos undervisningspersonalet ved fagskolene må være et statlig ansvar, som institusjoner med tilbud om praktisk-pedagogisk utdanning i yrkesfag bør kunne tilby.

I dag stilles det ikke krav til faglig eller pedagogisk kompetanse i lovverket. Utdanningsforbundet bidrar i myndighetenes arbeid for å styrke den pedagogiske kompetansen til fagskolelærere.

Tydeligere karrierevei for yrkesfagene

Utdanningsforbundet vil at fagskolen skal være en tydeligere karrierevei for yrkesfagene.  Det skjer gjennom å styrke rådgivningstjenesten i ungdomstrinnet, i videregående skole og i de fylkesvise karrieresentrene. Yrkesfaglærere og instruktører er viktige rollemodeller og må gjøres bedre kjent med fagskoletilbudene i sine fylker, slik at de kan formidle kunnskap om fagskolen til elever og lærlinger. 

Mer forskning på fagskolen

Høyere yrkesfaglig utdanning er et sentralt satsingsområde i den nasjonale kompetansepolitikken, men fortsatt er det for lite kunnskap om fagskolen.  For å utvikle en fagskolesektor av høy kvalitet som anerkjennes av studenter og av arbeidslivet, må det forskes mer på fagskolen. Utdanningsforbundet vil ha mer forskning på fagskolens rolle som tilbyder av videreutdanning.  Det er behov for å styrke den pedagogiske og didaktiske forskningen fordi det er lite relevant forskning på området i dag.

Utdanningsforbundet arbeider for at lærere i høyere yrkesfaglig utdanning får en stemme i råd og utvalg der fagskolen utvikles. Sammen med parter i arbeidslivet, studenter og fagskolesektoren har Utdanningforbundet en viktig rolle i utviklingen av høyere yrkesfaglig utdanning. Representasjonen i Nasjonalt fagskoleråd og i de nasjonale fagrådene er en viktig del av Utdanningsforbundets arbeid for å utvikle en solid fagskolesektor som tilbyr attraktive fagskoleutdanninger.

Nasjonalt fagskoleråd

Nasjonalt fagskoleråd er partssammensatt politisk organ skal gi råd i spørsmål om høyere yrkesfaglig utdanning til nasjonale myndigheter. Rådet har et overordnet ansvar for videreutvikling av sektoren.

Mer informasjon på nettsidene til Nasjonalt fagskoleråd 

Nasjonale fagråd

Utdanningsforbundet er også representert flere sektorovergripende nasjonale fagråd som skal bidra til at fagskolesektoren utvikler attraktive og relevante utdanninger gjennom tett dialog med offentlig sektor, næringsliv, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, bedrifter og virksomheter. De nasjonale fagrådene bistår Nasjonalt fagskoleråd i arbeidet med å videreutvikle høyere yrkesfaglig utdanning.

Mer informasjon om de Nasjonale fagrådene (fagskoleradet.no)

Direktoratet for høyere yrkesfaglig utdanning og kompetanse (HK-dir) er sekretariat for Nasjonalt fagskoleråd og de nasjonale fagrådene.