Vi organiserer fagskolelærere

Utdanningsforbundet organiserer lærere i fagskolen. Som landets største lærerorganisasjon er Utdanningsforbundet det naturlige valget for deg som underviser i fagskolen.

Hos oss er du en del av et profesjonsfelleskap som jobber for kvalitet og gode arbeidsforhold for ansatte i fagskolen. 

Dette er fagskolen

Fagskoleutdanninger er korte yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Med yrkesrettede utdanninger menes utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak. Utdanningstilbudet ved fagskolene spenner fra tekniske fag for bygg- og oljebransjen til maritime fag, transportfag, helsefag, landbruksfag og kunstfag.

Fagskolene skal ha et omfang på minimum et halvt studieår og maksimum to studieår. Ny fagskolelov åpner for fagskoleutdanning på inntil tre år som en unntaksbestemmelse.

Les mer om fagskoleloven her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-06-20-56?q=fagskoleloven

Slik jobber vi for å styrke fagskolen

Utdanningsforbundet vil ha en solid fagskolesektor som tilbyr praktiske, yrkesrettede utdanninger som arbeidslivet trenger og anerkjenner.

Fagskolen skal være et attraktivt videreutdanningstilbud og en synlig og tydelig karrierevei som i hovedsak er rettet mot de med fag- og svennebrev eller tilsvarende yrkeskompetanse. Den skal ha et godt og solid lærerkollegium med kompetanse både i fag og i formidling av fag.

Lærerkompetanse i fagskolen

Utdanningsforbundet jobber for at lærere i fagskolen har en sterk faglig og pedagogisk kompetanse og at det innføres tydelige kompetansekrav for lærere.

Et solid og godt kvalifisert lærerkollegium med kompetanse i fag og formidling av fag, er skolens fremste styrke. I det ligger en nærhet og godt samarbeid med lokalt/regionalt arbeidsliv slik at skolene til enhver tid skal kunne levere den kompetansen som arbeidslivet etterspør.

Fagskolen må ha en stabil lærerstab som har relevant faglig kompetanse på nivået over det en skal undervise i og ha en nasjonal og anerkjent pedagogisk lærerutdanning. Utdanningsforbundet mener at krav om pedagogisk kompetanse hos undervisningspersonell ved fagskolene må være et statlig ansvar, som høyskoler med tilbud om praktisk pedagogisk utdanning i yrkesfag bør kunne tilby.

I dag stilles det ingen krav til faglig eller pedagogisk kompetanse verken i fagskoleloven eller i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Utdanningsmyndighetene har nylig igangsatt et arbeid for å styrke fagskolelæreres kompetanse. Utdanningsforbundet er en bidragsyter inn i dette arbeidet.

Nasjonalt fagskoleråd

Utdanningsforbundet vil gi lærere i fagskolen en stemme i råd og utvalg der fagskolen utvikles og er representert i Nasjonalt fagskoleråd.

Nasjonalt fagskoleråd (Fagskolerådet) er et rådgivende organ som er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Fagskolerådet skal styrke fagskolenivået og arbeide for videreutvikling av fagskoleutdanningene. Kompetanse Norge (link) er sekretariat for Nasjonalt fagskoleråd.

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nytt nasjonalt fagskoleråd for perioden 2018-2020. I Fagskolerådet sitter representanter for studentene, arbeidsliv og fagskolesektoren. Rådet har 18 medlemmer. Sentralstyremedlem Tormod Korpås er Utdanningsforbundets representant i det nye Fagskolerådet. For mer informasjon om fagskolerådet: https://www.kompetansenorge.no/nasjonalt-fagskolerad/Medlemmer/

Fagfolk for fremtiden - Stortingsmelding om fagskolen

Regjeringen la i 2016 frem en stortingsmelding med 48 tiltak for å styrke fagskolen. Regjeringens visjon er at fagskoleutdanning på sikt skal være mer attraktiv, ha flere studenter, større fagmiljøer og at fagskolesektoren som helhet skal være mer synlig og mer ettertraktet i arbeidslivet.

Last ned meldingen her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-9-20162017/id2522412/