Nøkkeltall for barnehagen 2023

Dette faktaarket er viet aktuell barnehagestatistikk basert på tall fra Utdanningsdirektoratet. Bak de nasjonale tallene er det store lokale variasjoner, både mellom kommuner og mellom barnehager i samme kommune.

Last ned Nøkkeltall for barnehagen 2023. Faktaark 6:2024

Dette faktaarket er viet aktuell barnehagestatistikk basert på tall fra BASIL-statistikken som publiseres av Utdanningsdirektoratet. Disse tallene blir også brukt som grunnlag for statistikk som publiseres av SSB og i KOSTRA-publiseringen.

De to siste årene har det blitt en høyere andel barnehager på dispensasjon og en lavere barnehagelærertetthet. Andelen barnehager som oppfyller pedagognormen har falt fra 67,3 prosent i 2022 til 64,9 i 2023. Tilsvarende har antall barn per barnehagelærer i grunnbemanningen økt fra 13,3 i 2022 til 13,5 i 2023.

Bak de nasjonale tallene er det betydelige lokale variasjoner, både mellom kommuner og mellom barnehager i samme kommune. Utdanningsforbundet mener den beste måten å sikre strukturkvaliteten i sektoren på, er strengere kvalitetskrav i det nasjonale regelverket. Strengere nasjonale bemannings- og pedagogkrav er her sentralt.

Barn i barnehager

Ved utgangen av 2023 hadde til sammen cirka 266 900 barn i alderen 0–6 år plass i barnehage, det er om lag 1800 færre barn enn i 2022. Det er særlig antallet ett- og femåringer som faller. Det har blitt over 3 000 færre ettåringer og 2 000 færre femåringer, mens antallet toåringer stiger med over 3 000. Endringene må sees i sammenheng med størrelsen på barnekullene og at om lag 3000 fordrevne barn fra Ukraina har startet i barnehagen.

I 2023 var det totalt 5 314 barnehager. Dette er en nedgang på 106 barnehager fra 2022. Det er 2 729 private og 2 585 kommunale barnehager. Antallet private barnehager har falt mer enn antallet kommunale barnehager. Det er særlig små barnehager som blir nedlagt. Antallet barn i kommunale barnehager er nesten uforandret, mens antallet barn i private barnehager har falt med om lag 1 900 fra 2022.

Andelen barn i private barnehager var 48,9 prosent i 2023. Dette er en nedgang fra 49,3 prosent i 2022. Andelen barn i private barnehager har ligget rundt 50 prosent i mange år. Det er store variasjoner mellom kommunene. I 132 kommuner gikk alle barna i kommunal barnehage, mens i tre kommuner går alle barna i privat barnehage.

Bruken av heltidsplass øker fortsatt

Ved utgangen av 2023 hadde 98,1 prosent av barna heltidsplass. Det vil si at de hadde en avtalt oppholdstid som tilsvarer 41 timer eller mer per uke. Dette er en økning på 0,5 prosentpoeng sammenliknet med 2022. Jo eldre barna blir, jo lengre avtalt oppholdstid i barnehagen har de, men forskjellene mellom aldersgruppene har blitt mindre i mange år og er nå veldig små.

Tabell 1: Andel barn med heltidsplass. Prosent

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Andel barn i barnehage med avtalt oppholdstid 41 timer eller mer per uke

94,9

95,5

96,1

96,6

96,9

97,3

97,6

98,1

Årsverk

Styrer og  utførte til sammen cirka 69 000 årsverk i 2023. Dette er et fall på knapt 100 årsverk fra 2022. Endringen må sees i sammenheng med at det har blitt litt færre barn i barnehagen. Årsverk utført av styrere har hatt en fallende tendens i mange år. Siden 2014 har antallet styrere falt med 8 prosent. I samme periode har grunnbemanningen økt.

 

Grunnbemanningen er definert som pedagogiske ledere og assistenter.

Andelen barnehagelærere

Andelen barnehagelærere gikk ned fra 41,8 prosent til 41,0 prosent fra 2022 til 2023. Det er regionale og lokale variasjoner i andelen barnehagelærere, fra 50 prosent eller mer i 32 kommuner til under 30 prosent i 47 kommuner. Andelen barnehagelærere i grunnbemanningen er litt høyere i kommunale enn i private barnehager, men forskjellen har blitt mindre over tid.

Tabell 2: Andel barnehagelærere

Alle barnehager

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Antall barnehagelærere i alt

31 127

31 511

33 059

33 726

34 036

33 983

33 831

33 197

Andel barnehagelærere i grunnbemanningen

37,8

38,5

40,1

41

41,8

42,3

41,8

41,0

Mange pedagogiske ledere på dispensasjon

I 2023 var 2 207 årsverk utført av pedagogiske ledere på dispensasjon. Dette utgjør 7,6 prosent av årsverkene til pedagogiske ledere. Dette er en økning fra knapt 2 000 årsverk i 2022. Det er andre året på rad at årsverk på dispensasjon øker.
Det er totalt 1 712 barnehager som ikke oppfyller pedagognormen, inkludert barnehager med dispensasjon fra utdanningskravet. Dette utgjør 35,0 prosent av barnehagene, en økning fra 32,7 prosent i 2022.

Totalt mangler det litt over 2800 årsverk på nasjonalt nivå for å oppfylle kravet om maks 14 barn per pedagogisk leder. I 2022 manglet det 2 600 årsverk.

Barnehagelærertetthet

De minste barna krever tettere oppfølging enn de større barna. Utdanningsdirektoratet og SSB beregner derfor et mål kalt «korrigerte oppholdstimer». Det vil si at tallet som er oppgitt her er antall barn per voksen som om alle barna var store. Det gjør at tallet er sammenliknbart for barnehager med ulik alderssammensetning. Det er også tatt hensyn til barnas avtalte oppholdstid i barnehagen.

Barnehagelærertettheten er lik summen av korrigerte oppholdstimer delt på antall årsverk utført av barnehagelærere som arbeider i grunnbemanningen, dvs. at styrere ikke er inkludert.

Tabell 3: Barnehagelærertetthet og bemanningstetthet på landsnivå og i de 10 største kommunene*

 

Barnehagelærertetthet

Bemanningstetthet

Fredrikstad

12,7

5,8

Drammen

14,1

5,8

Asker

15,5

5,7

Bærum

16,5

5,8

Lillestrøm

16,5

5,8

Oslo

14,5

5,8

Kristiansand

12,5

5,9

Stavanger

15,4

5,6

Bergen

12,5

5,9

Trondheim

12,4

5,8

Hele landet

13,5

5,7

*Anm: På grunn av kommunesammenslåinger blir det ikke presentert historiske tall for enkeltkommuner

Barnehagelærertettheten har falt fra 13,3 i 2021 til 13,5 barn per barnehagelærer i 2023. Dette er andre året i trekk der barnehagelærertettheten blir dårligere.

Det er store forskjeller i barnehagelærertetteheten mellom ulike kommuner og mellom barnehager i samme kommune. Vi finner også store variasjoner mellom kommuner som i stor grad er en del av et felles arbeidsmarked og dermed burde ha de samme mulighetene for å rekruttere barnehagelærere. For å få et relevant bilde av ressurssituasjonen, bør barnehagelærertettheten sees i sammenheng med bemanningen i sin helhet.

Bemanningstettheten er beregnet på samme måte som pedagogtettheten, men her deler vi på årsverk til grunnbemanningen. Bemanningstettheten er om lag uforandret det siste året. Det er mindre variasjon i bemanningstettheten enn i barnehagelærertettheten. Dette har trolig sammenheng med bemanningsnormen. 99 prosent av barnehagene rapporterer at de oppfyller bemanningsnormen. Bemanningstettheten er noe lavere i private barnehager.

Spesialpedagogisk hjelp

I 2023 hadde 9 733 barn vedtak om spesialpedagogisk hjelp, noe som tilsvarer 3,6 prosent av barna i barnehagen. Det har vært en svak og jevn økning i andelen barn som får spesialpedagogisk hjelp de siste fem årene. Andelen barn som får spesialpedagogisk hjelp øker med barnas alder. 71 prosent av barna som får spesialpedagogisk hjelp er gutter.

Kilder/les mer:

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.