Teacher shortage in the Nordic countries. Comparing the current situation

Lærermangel er et felles problem i de nordiske land. Hvilke tiltak kan øke tilgangen på lærere med lærerutdanning i barnehage, grunnskole og i videregående opplæring?

Les Teacher shortage in the Nordic countries. Comparing the current situation. NLS 2023

Nordiska Lärarorganisationers Samråd (NLS) har utgitt en rapport som omhandler mangelen på lærere med lærerutdanning i de nordiske land. Rapporten er skrevet av medlemsorganisasjonene i NLS.

Lærermangel i barnehage, grunnskole og i videregående opplæring er et felles problem i de nordiske landene. I denne rapporten blir det blant annet gjort rede for omfanget av lærermangelen i de enkelte land, hvor i utdanningssystemet problemet med lærermangel er størst, samt andre forhold som er relatert til lærermangelen.

Avslutningsvis blir det i rapporten pekt på tiltak som kan øke tilgangen på lærere med lærerutdanning. Det blir blant annet vist til at konkurransedyktig lønn er et viktig verktøy for å rekruttere og beholde lærere og at det kan bidra til å øke læreryrkets status og attraktivitet. Lærere i de nordiske landene har stor arbeidsbelastning og krevende arbeidsforhold, og lærernes arbeidshverdag må derfor forbedres og den faglige autonomien må respekteres. Lærernes muligheter for kontinuerlig faglig utvikling må også styrkes.

Nordiska Lärarorganisationers Samråd er en sammenslutning av 18 fagforeninger for lærere fra hele Norden og legger til rette for samarbeid og erfaringsutveksling mellom medlemmer og tillitsvalgte i de nordiske lærerorganisasjonene. Gjennom medlemskap i NLS får medlemsorganisasjonene tilgang til relevante prosesser og initiativ fra Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.