Nøkkeltall for barnehagen 2022

Dette faktaarket er viet aktuell barnehagestatistikk basert på tall fra Utdanningsdirektoratet. Bak de nasjonale tallene er det store lokale variasjoner, både mellom kommuner og mellom barnehager i samme kommune.

Last ned Nøkkeltall for barnehagen 2022. Faktaark 2023:4

Dette faktaarket er viet aktuell barnehagestatistikk basert på tall fra BASIL-statistikken som publiseres av Utdanningsdirektoratet. Disse tallene blir også brukt som grunnlag for statistikk som publiseres av SSB og i KOSTRA-publiseringen.

De siste års utvikling med en stadig lavere andel barnehager på dispensasjon og en økt barnehagelærertetthet, har snudd i 2022. Andelen barnehager som oppfyller pedagognormen har falt fra 70,9 prosent i 2021 til 67,3 i 2022. Tilsvarende har antall barn per barnehagelærer i grunnbemanningen økt fra 13,1 i 2021 til 13,3 i 2022.

Bak de nasjonale tallene er det betydelige lokale variasjoner, både mellom kommuner og mellom barnehager i samme kommune. Utdanningsforbundet mener den beste måten å sikre strukturkvaliteten i sektoren på, er strengere kvalitetskrav i det nasjonale regelverket. Strengere nasjonale bemannings- og pedagogkrav er her sentralt.

Barn i barnehager

Ved utgangen av 2022 hadde til sammen cirka 268 666 barn i alderen 0–6 år plass i barnehage, dette er om lag 200 flere barn enn i 2022. Det er særlig antallet 1 åringer som øker, det har blitt over 4000 flere 1 åringer. Med unntak av 3 åringene faller antallet barn på alle andre årskull. Endringene må sees i sammenheng med størrelsen på barnekullene og ankomsten av anslagsvis 3 200 barn i barnehagealder fra Ukraina.

I 2022 var det totalt 5419 barnehager. Dette er en nedgang på 106 barnehager fra 2021. Det er 2814 private og 2602 kommunale barnehager. Antallet private barnehager har falt mer enn antallet kommunale barnehager. Antallet barn i kommunale barnehager har økt med om lag 1 900, mens antallet barn i private barnehager har falt med om lag 1700 fra 2021

Andelen barn i private barnehager var 49,2 prosent i 2022. Dette er en nedgang fra 50,0 prosent i 2021. Andelen barn i private barnehager har ligget rundt 50 prosent i mange år. Det er store variasjoner mellom kommunene. I 130 kommuner gikk alle barn i kommunal barnehage, mens i fire kommuner går alle barn i privat barnehage.

Bruken av heltidsplass øker fortsatt

Ved utgangen av 2022 hadde 97,6 prosent av barna heltidsplass. Det vil si at de hadde en avtalt oppholdstid som tilsvarer 41 timer eller mer per uke. Dette er en økning på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med 2021. Jo eldre barna blir, jo lengre avtalt oppholdstid i barnehagen har de. Forskjellene mellom aldersgruppene er likevel små og har blitt mindre de siste årene.

Tabell 1: Andel barn med heltidsplass. Prosent

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Andel barn i barnehage med avtalt oppholdstid 41 timer eller mer per uke

94,9

95,5

96,1

96,6

96,9

97,3

97,6

Årsverk

Styrer og  utførte til sammen cirka 69 100 årsverk i 2022. Dette er en økning på nesten 500 årsverk fra 2021. Økningen må sees i sammenheng med at det har blitt relativt flere små barn i barnehagene. Årsverk utført av styrere har hatt en fallende tendens i mange år. Siden 2014 har antallet styrere falt med 8 prosent. I samme periode har grunnbemanningen økt.

 

Grunnbemanningen er definert som pedagogiske ledere og assistenter

Andelen barnehagelærere

Andelen barnehagelærere i grunnbemanningen har falt med 0,5 prosentpoeng fra 2021 og var på 41,8 prosent i 2022. Fallet har vært størst i de kommunale barnehagene. Det er regionale og lokale variasjoner i andelen barnehagelærere fra 50 prosent eller mer i 37 kommuner til under 30 prosent i 31 kommuner. Andelen barnehagelærere i grunnbemanningen er litt høyere i kommunale enn i private barnehager, men forskjellen har blitt mindre i 2022.

Tabell 2: Andel barnehagelærere

Alle barnehager

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Antall barnehagelærere i alt

31 127

31 511

33 059

33 726

34 036

33 983

33 824

Andel barnehagelærere i grunnbemanningen

37,8

38,5

40,1

41

41,8

42,3

41,8

Mange pedagogiske ledere på dispensasjon

I 2022 var 1970 årsverk utført av pedagogiske ledere på dispensasjon. Dette utgjør 6,7 prosent av årsverkene til pedagogiske ledere. Dette er en økning fra drøyt 1700 årsverk i 2021.

Det er totalt 1617 barnehager som ikke oppfyller pedagognormen, inkludert barnehager med dispensasjon fra utdanningskravet. Dette utgjør 32,7 prosent av barnehagene, en økning fra 29 prosent i 2021. 1000 av disse barnehagene mangler ett årsverk for å oppfylle pedagognormen. Resten mangler to eller flere årsverk.

Totalt mangler det litt over 2600 årsverk på nasjonalt nivå for å oppfylle kravet om maks 14 barn per pedagogisk leder. I 2021 manglet det 2200 årsverk.

Barnehagelærertetthet

De minste barna krever tettere oppfølging enn de større barna. Utdanningsdirektoratet og SSB beregner derfor et mål kalt «korrigerte oppholdstimer». Det vil si at tallet som er oppgitt her er antall barn per voksen som om alle barna var store. Det gjør at tallet er sammenliknbart for barnehager med ulik alderssammensetning. Det er også tatt hensyn til barnas avtalte oppholdstid i barnehagen.

Barnehagelærertettheten er lik summen av korrigerte oppholdstimer delt på antall årsverk utført av barnehagelærere som arbeider i grunnbemanningen, dvs. at styrere ikke er inkludert.

Tabell 3: Barnehagelærertetthet og bemanningstetthet på landsnivå og i de 10 største kommunene*

 

Barnehagelærertetthet

Bemanningstetthet

Fredrikstad

12,5

5,7

Drammen

13,6

5,7

Asker

14,6

5,7

Bærum

15,9

5,8

Lillestrøm

16,4

5,8

Oslo

14,5

5,8

Kristiansand

12,6

5,8

Stavanger

14,8

5,7

Bergen

12,5

5,9

Trondheim

12,2

5,8

Hele landet

13,3

5,7

*Anm: På grunn av kommunesammenslåinger blir det ikke presentert historiske tall for enkeltkommuner

Barnehagelærertettheten har falt fra 13,1 i 2021 til 13,3 barn per barnehagelærer i 2022. Dette er et brudd på en trend med økt barnehagelærertetthet som har vart siden den strengere pedagognormen ble innført.

Det er store forskjeller i barnehagelærertetteheten mellom ulike kommuner og mellom barnehager i samme kommune. Vi finner også store variasjoner mellom kommuner som i stor grad er en del av et felles arbeidsmarked og dermed burde ha de samme mulighetene for å rekruttere barnehagelærere. For å få et relevant bilde av ressurssituasjonen, bør barnehagelærertettheten sees i sammenheng med bemanningen i sin helhet.

Bemanningstettheten er beregnet på samme måte som pedagogtettheten, men her deler vi på årsverk til grunnbemanningen. Bemanningstettheten er om lag uforandret de siste året. Det er mindre variasjon i bemanningstettheten enn i barnehagelærertettheten. Dette har trolig sammenheng med bemanningsnormen. 99 prosent av barnehagene rapporterer at de oppfyller bemanningsnormen. Bemanningstettheten er noe lavere i private barnehager.

Spesialpedagogisk hjelp

I 2021 hadde 9756 barn vedtak om spesialpedagogisk hjelp, noe som tilsvarer 3,6 prosent av barna i barnehagen. Det har vært en svak, men jevn økning i andelen barn som får spesialpedagogisk hjelp de siste fem årene. Andelen barn som får spesialpedagogisk hjelp øker med barnas alder. Over 70 prosent av barna som får spesialpedagogisk hjelp er gutter.

Kilder/les mer:

www.ssb.no/kostra
www.ssb.no
www.udir.no

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.