Lærerutdanning og lærerkompetanse – ressurshefte for tillitsvalgte

Et stadig mer komplekst samfunn fører til en mer kompleks barnehage og skole som har behov for lærere med mange former for kunnskap.

Les en oppdatert utgave av ressursheftet: Lærerutdanning og lærerkompetanse – ressurshefte for tillitsvalgte. Ressurshefte 1/2023

Last ned Lærerutdanning og lærerkompetanse – ressurshefte for tillitsvalgte. Ressurshefte 4/2022

Om de ulike lærerutdanningene

Et stadig mer komplekst samfunn fører til en mer kompleks barnehage og skole som har behov for lærere med mange former for kunnskap. Utdanningsforbundets formål er blant annet å arbeide for at barn, unge og voksne får et kvalitativt godt og etisk forsvarlig opplæringstilbud, og for at utdanning skal ha en sentral rolle i samfunnet. Arbeidet for å styrke profesjonen er derfor viktig. Læreryrkets anseelse bygges både gjennom en yrkespraksis som gir anseelse i samfunnet, men også gjennom en utdanning som har god kvalitet og er attraktiv.

Lærerprofesjonens samfunnsbyggende oppdrag stiller krav til kompetanse. Utdanningsforbundets kompetansestrategi har tre hovedelement: Bygge kompetanse, verdsette kompetanse og gi myndighet til kompetanse.

Utdanningsforbundet er opptatt av å synliggjøre en profesjonsargumentasjon for å styrke lærernes mulighet til å ha innflytelse på egen arbeidshverdag. Gjennom forsterket kompetanse styrkes også lærernes autonomi. Behovet for målstyring av lærerhverdagen minsker når læreres arbeid og evaluering av egne opplegg er basert på forskning og utviklingsarbeid.

En god kompetanse og et vitenskapelig kunnskapsgrunnlag vil forsterke grunnlaget for profesjonens delaktighet i arbeid med utforming av utdanningssektoren. Dette vil styrke kvaliteten i utdanningen, og vil gi positiv effekt på samspillet med barnehagebarn og elever.

Utdanningsforbundet mener at barn og unge er tjent med at det finnes lærere med ulik lærerutdanning, og disse utdanningene må utvikles hver for seg og i sammenheng med hverandre.

Utdanningsforbundet mener at framtidens lærere må få en utdanning av høy kvalitet der de profesjonsfaglige elementene, sammen med solid fagkunnskap og tydelig forankring i forskning, utviklingsarbeid og erfaringskunnskap, her en sikker plass og status. Lærerutdannere må få gode vilkår for forsknings- og utviklingsarbeid, og det må legges til rette for kompetanseheving til doktorgrad eller tilsvarende. Les mer om dette i Utdanningsforbundets politikkdokument om lærerutdanning Framtidsrettet lærerutdanning.

Utdanningsforbundet ser på lærerutdanning som grunnutdanningen, men også veiledning av nyutdanna og etter- og videreutdanning medvirker til kontinuerlig kvalifisering for å komme kompetansebehov i framtiden i møte. Derfor må vi se disse elementene i sammenheng i den yrkeslange kvalifiseringen til en lærer.

Last ned Lærerutdanning og lærerkompetanse – ressurshefte for tillitsvalgte. Ressurshefte 4/2022

Les en oppdatert utgave av Lærerutdanning og lærerkompetanse – ressurshefte for tillitsvalgte. Ressurshefte 1/2023

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.